ÚŘAD  PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII  A  STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ
Gorazdova 24, P.O.BOX 49, 128 01 Praha 2
elektronická podatelna: posta@unmz.cz

 
Sborníky technické harmonizace 
úvod seznam svazků
do 11.2004
seznam svazků
od 11.2004
terminologie TH www.unmz.cz

ÚNMZ v uplynulých letech průběžně zajišťoval pro potřeby odborné veřejnosti vydávání sborníků  technické harmonizace, které obsahují informace o evropském právu v jednotlivých výrobkových sektorech pokrytých zejména směrnicemi nového přístupu.

Jednotlivé sborníky zahrnují principy zajištění regulace v dané komoditě v EU obecně a postupně budou doplňovány i o konkrétní informace o aplikacích v některých členských státech (zatím ve Velké Británii). Součástí sborníků jsou překlady základních směrnic ve dvousloupcové úpravě paralelně s originálními anglickými texty, seznamy evropských harmonizovaných norem i údaje o relevantních ČSN EN, odkazy na seznamy příslušných notifikovaných orgánů v Úředním věstníku ES nebo na internetových stránkách a další informace. Publikace této edice mají výlučně informativní charakter.

Od roku 1997 byly vydány v seznamu uvedené svazky. K základním souborům byly postupně zpracovány změny a doplňky.Sborníky sv. č.1-3 a č.5-13 a jejich aktualizace byly vydávány v tištěné podobě do r. 1999, aktualizovaný sborník sv. č.4 a příručky sv. č.14 - 16 byly vydány v roce 2000. Příručky sv. č.17 a 19 byly vydány v roce 2001. Sborník sv.č.18 byl zpracován v roce 2001 a je vystaven na internetové stránce a prezentován na CD-ROM. Sborník sv. č.20 a příručky sv.č.21 a 22 byly vydány v roce 2002. V roce 2003 byly vydány svazky č.23, 24, 25 a základní svazek č.26.

V únoru 2004 bylo vydáno revidované znění sv.č.22 "Příručka k provádění směrnice o spotřebičích plynných paliv (90/396/EHS)" a ke svazku č.26 byla vydána samostatná "Příloha I - Interpretační dokumenty". V březnu 2004 byla vydána samostatná "Příloha II - Pokyny stálého výboru pro stavebnictví", v květnu 2004 samostatná "Příloha III - Rozhodnutí komise" a v červnu 2004 byl vydán Dodatek č.1/2004 sv.č.17 "Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES o tlakových zařízeních".

V říjnu 2004 byl vydán revidovaný sv. č. 21 "Užitečné informace ke směrnici 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích", sv. č. 27 "Příručka ke směrnici 94/25/ES o rekreačních plavidlech" a aktualizované znění sv. č.26 a aktualizované znění samostatné Přílohy II a III. Sborníky jsou vystaveny na internetové stránce a prezentovány na CD-ROM.
Sborníky jsou vystaveny na internetové stránce a prezentovány na CD-ROM.

Terminologie technické harmonizace svazek č. 0b “Potraviny” byl vydán v lednu 2001, č. 0c “Motorová vozidla“ v listopadu 2001, č. 0d “Chemické látky a léčivé přípravky“ v prosinci 2001. Svazek č. 0e „Terminologie českých technických norem – série norem managementu jakosti“ byl vydán v červnu 2002, svazek č. 0f „Terminologie technické harmonizace - Stavební výrobky, hluk, strojní zařízení“ byl vydán v listopadu 2002, svazek č. 0g - „Terminologie českých technických norem - Série norem environmentálního managementu“ byl vydán v dubnu 2003 a svazek č. 0h –„Terminologie technické harmonizace – Telekomunikace“ byl vydán v srpnu 2003.

Sborníky jsou průběžně aktualizovány. Poslední aktualizace sborníků byla provedena k 02/2007.

V tištěné verzi jsou v současné době k dispozici pouze svazky č. 14, 19, 0b, 0c, 0d, 0f, 0g a 0h.