EHK OSN

Pracovní skupina pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) EHK OSN 

Pracovní skupina pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) byla zřízena v rámci Výboru pro obchod Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů jako fórum pro výměnu názorů mezi všemi zainteresovanými subjekty, pokud jde o široké spektrum otázek z oblastí

Výstupem je řada doporučení směřujících k podpoře regulatorních politik za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a pracovníků, a to aniž by byly vytvářeny nezbytné překážky obchodu. Doporučení jsou k nahlédnutí (v anglickém, francouzském a ruském jazyce) na stránkách WP.6.

ÚNMZ se také aktivně podílí na přípravě mezinárodních setkání, konferencí a seminářů, které tato pracovní skupina organizuje či se na jejich organizaci podílí.

V roce 2018 byl na další dvouleté období opět zvolen druhým místopředsedou WP.6 Ing. M. Chloupek, ředitel Sekce vnějších vztahů a odborných působností ÚNMZ, což umožňuje ČR se i nadále aktivně podílet na formulování dalších směrů činnosti WP.6 a expertních podskupin pracujících pod záštitou této pracovní skupiny. ÚNMZ zastupuje aktivně ČR i v těchto podskupinách, konkrétně se jedná o skupinu expertů v oblasti dozoru nad trhem a ochrany spotřebitele (MARS), skupinu expertů pro oblast normalizace a regulatorní postupy (START) a iniciativu týkající se vzdělávání v oblasti normalizace. 

 

Informace k aktuálnímu vývoji dění ve WP.6

Ve dnech 14. - 16. 11. 2018 v Ženevě se uskutečnilo 28. výročního zasedání Pracovní skupiny pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) EHK/OSN, a v jehož rámci byla mj. představena „Gender-Responsive Standards Initiative“. 

Na vlastním zasedání WP.6 zejména: 

 

Materiály k výročnímu zasedání WP.6,, včetně informací prezentovaných v rámci uvedené iniciativy, jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách EHK/OSN.

Poradní skupina odborníků pro dozor nad trhem MARS

Ve dnech 25. – 27. 6. 2018 se konalo 16. zasedání skupiny MARS (Advisory Group of Experts on Market Surveillance), která pracuje pod záštitou Pracovní skupiny pro regulatorní spolupráci WP.6 EHK/OSN.

Hlavním účelem tohoto zasedání byla prezentace zkušeností a související diskuse k níže uvedeným oblastem:

 • dozor nad trhem v rámci EU – prezentace návrhu nového nařízení EU k dozoru nad trhem;
 • dozor nad trhem v rámci EEC – prezentace přístupu ke kontrole dodržování požadavků EEC legislativy, nového postupu pro zvýšení spolupráce mezi dozorovými orgány zemí EEC přijatého v červnu 2018, doporučení pro využití přístupu orientovaného na riziko v oblasti státní kontroly dodržování požadavků EU legislativy založeného na osvědčených postupech expertní skupiny MARS – GRM (Group of Experts on Risk Management in Regulatory Systems) a Doporučení S zpracovaného WP.6 EHK OSN (Applying Predictive Risk Management Tools for Targeted Market Surveillance;
 • dozor nad trhem v rámci skandinávských zemí – prezentace projektu „Nordsyn“ zaměřeného na posílení spolupráce dozorových orgánů skandinávských zemí v oblasti ekodesignu a energetického štítkování;
 • EHK aktivity v oblasti budování kapacit v Kyrgyzstánu;
 • SIDA/EFTA/CEN projekt týkající se budování kvality infrastruktury na západním Balkáně;
 • PTB projekt realizovaný v rámci Východního partnerství;
 • návrh revize terminologie dozoru nad trhem (Market Surveillance Glossary) z roku 2011;
 • zkušenosti s prováděním dozoru nad trhem na národní úrovni (Turecko, Švédsko, ČR, Srbsko, Litva);
 • návrh dokumentu týkajícího se posuzování shody před uvedením na trh v oblasti měřících přístrojů (BIML).

Z jednání vyplynuly následující závěry:

 • pokračovat v revizi „Market surveillance glossary“ s využitím konzultací s mezinárodními organizacemi a ostatním zainteresovanými stranami;
 • zpracovat další pokyny pro dozorové orgány týkající se oblasti elektronického obchodu;
 • posílit spolupráci se vzdělávacími instituty a s jednotlivými expertními skupinami (STARTed Group – vzdělávání a normalizace - a GRM Group – řízení rizik);
 • prověřit možnost poskytování on-line školení pro hospodářské subjekty;
 • zpracovat pokyny pro orgány dozoru nad trhem pokud jde o oblast elektronického obchodu;
 • pokračovat v navazování kontaktů mezi globálními a regionální sítěmi dozoru nad trhem a podporovat je v zapojení do činnosti WP.6.

Detailní informace k výše uvedenému jsou uvedeny na stránkách EHK/OSN.

 

Detailní informace o činnosti WP.6 je možné získat na stránce http://www.unece.org/trade/wp6/welcome.htm.

Další informace týkající se činnosti WP.6 lze získat na adrese unece.wp6@unmz.cz.

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti