Informace ÚNMZ k aplikaci ustanovení § 13a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

leden 2012

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) informuje, že v souvislosti s aplikací ustanovení § 13a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 315/2005 Sb. (dále jen NV 163), byl diskutován postoj k otázce, zda toto ustanovení umožňuje autorizované osobě působící podle tohoto nařízení provést činnost při posouzení shody výrobku na žádost jiného subjektu než v nařízení výslovně uvedeného výrobce nebo dovozce a následně mu vystavit odpovídající dokument.

K uvedené otázce poskytly svůj názor i další orgány státní správy (například Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR). Podle něj mohou na základě citovaného ustanovení i distributoři požádat autorizovanou osobu o ověření vlastností stavebních výrobků, které dodávají na trh v souladu s § 13b zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, resp. o posouzení, zda tyto výrobky plní požadavky NV 163. Autorizované osoby jsou tedy podle tohoto názoru oprávněny a povinny akceptovat žádost distributora a provést požadovanou činnost při posouzení shody výrobku ve smyslu příslušného ustanovení NV 163, včetně vydání příslušného dokumentu distributorovi. Je přitom třeba výslovně zdůraznit, že jde o dobrovolnou žádost distributora, nikoliv o jeho povinnost vyplývající z ustanovení citovaného zákona nebo nařízení.

Po zvážení situace a rovněž s přihlédnutím k předloženému argumentu, že takový postoj přispěje ke zlepšení postavení výrobců, dovozců a distributorů stavebních výrobků, zejména z hlediska dalšího použití výrobku ve stavbě, se ÚNMZ rozhodl, že bude, coby gestor za zabezpečení výkonu státní správy v této oblasti, nadále postupovat v souladu s uvedeným názorem.

Ing. Milan Holeček,

předseda ÚNMZ

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti