Aktuální dění v agendách ÚNMZ

Návrhy nařízení aktuálně projednávané v rámci PS Rady EU G7 pro technickou harmonizaci

- aktualizace k 24. 4. 2018 Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX nebo PDF, nebo zahájí stahování (velikost souboru nepřesahuje 500 kB).

 

Název návrhu předpisu

(znění předložené EK)

Aktuální stav Další dokumenty

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se v rámci jednotného trhu zjednodušuje převod motorových vozidel registrovaných v jiném členském státě

8794/12 EN 

8794/12 CZ 

Cílem návrhu je zlepšení fungování jednotného trhu prostřednictvím odstranění překážek spojených s registrací motorových vozidel, která byla již dříve registrována v jiném ČS.

Dne 15. 04. 2014 proběhlo první čtení v EP. Na úrovni Rady se nepodařilo dosáhnout dohody nad textem čl. 3 (kritérium, na kterém bude založena povinnost registrace), většina ČS států požadovala dopracování studie, především pak daňových dopadů ke kompromisnímu návrhu předloženému CRP dne 31. 01. 2014. Studie byla představena PS G7 dne 16. 12. 2014.

Od března roku 2016 se neuskutečnilo žádné jednání PS G7, které by se věnovalo tomuto návrhu nařízení. EK plánuje návrh nařízení v roce 2018 stáhnout a znovu posoudit, přičemž mj. zahájí aktualizaci posouzení dopadů.

Zpráva zpravodaje Výboru IMCO

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi 

 

text návrhu nařízení

Cílem předloženého návrhu je přezkoumat směrnici EP a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel jakožto právní rámec pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Při přezkumu bude zapotřebí se soustředit zejména na zavedení ustanovení pro dozor nad trhem, vyjasnění postupů stažení vozidel z oběhu a ochranných postupů, zlepšení vynucování rámce schválení typu mj. posílením postupů schválení typu a shodnosti výroby, které uplatňují orgány a technické zkušebny členských států, vyjasnění úloh a povinností hospodářských subjektů, zlepšení alternativních plánů schválení typu tak, aby poskytovaly pružnost pro specializované trhy a malé a střední podniky, aniž by se narušily rovné podmínky.

Návrh byl zveřejněn EK dne 27. ledna 2016 a projednávání na úrovni PS G7 bylo zahájeno 9. března 2016. Na tomto jednání ČS vyslovily obecně souhlas záměru nařízení.

Dne 29.5.2017 přijala Rada pro konkurenceschopnost obecný přístup k návrhu nařízení.

Dne 20.12.2017 schválil Coreper I finální kompromisní text nařízení a udělil mandát PRES informovat EP o potvrzení souhlasu Rady s dojednaným textem.

Dne 18. dubna 2018 schválil EP nařízení v prvním čtení.

Zpráva zpravodaje Výboru IMCO

 

schválený text Evropským parlamentem

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 

 

text návrhu nařízení

Cílem tohoto návrhu je nahrazení dosud platného nařízení č. 2003/2003 o hnojivech stanovujících jednotlivé typy hnojiv, která mohou být přímo uváděna do oběhu, aniž by musela být registrována a ohlašována. Nedostatky stávajícího nařízení (např. zdlouhavý proces při doplňování seznamu typů hnojiv) vedly k vytvoření nového návrhu, který je založen na povinných požadavcích týkajících se kvality a bezpečnosti a na nepovinných harmonizovaných technických normách.

Návrh byl zveřejněn EK dne 30. března 2016 a projednávání na úrovni PS G7 bylo zahájeno 12. dubna 2016.

Dne 20.12.2017 obdrželo EE PRES mandát od Coreperu I pro vstup do trialogů s EP. Dne 11. dubna 2018 se uskutečnil druhý trialog s EP.

Zpráva zpravodaje výboru IMCO

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

 

15965/17 CS

15965/17 ADD1 CS

 

Návrh nahradí stávající platné nařízení EP a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě s cílem zpřesnit práva a povinnosti podnikatelů a úřadů, zjednodušit požadavky, které musí splňovat jak jednotlivé podnikatelské subjekty, tak i příslušné orgány státní správy, a napomoci tak rozšíření využívání tohoto institutu, zvýšení důvěry v jeho použitelnost a jeho využívání především malými a středními podnikateli.

Dne 19.12.2017 představila EK tzv. Balíček ke zboží (Goods Package), jehož součástí je tento návrh nařízení. Dne 23.1.2018 byl návrh představen na jednání PS G7 a dne 7.2.2018 bylo zahájeno projednávání návrhu.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU

 

15950/17 CS

15950/17 ADD1 CS

Návrh nařízení se zaměřuje na posílení dodržování a vymáhání pravidel EU pro výrobky spadající do tzv. harmonizované sféry, je konzistentní s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, zaměřuje se zejména na posílení spolupráci orgánů dozoru, usnadnění využívání důkazů, zpráv o zkouškách a rozhodnutích jiného ČS, sdílení informací prostřednictvím IT nástrojů, zřízení sítě EU pro shodu výrobků a posílení dozoru na vnějších hranicích EU a posílení spolupráce s orgány celní správy.

Dne 19.12.2017 představila EK tzv. Balíček ke zboží (Goods Package), jehož součástí je tento návrh nařízení. Dne 23.1.2018 byl návrh představen na jednání PS G7 a dne 19.2.2018 bylo zahájeno projednávání návrhu.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

 

7344/18 CS

7344/18 ADD1 CS

Cílem návrhu je změna nařízení (EU) č. 168/2013 pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek. Návrh zavádí dodatečnou dvouletou lhůtu pro potřebné úpravy systému regulace emisí, aby výrobci mohli u těchto kategorií vozidel zavést nákladově efektivním způsobem úroveň Euro 5 a přestat používat hnací ústrojí podle normy Euro 4. Návrh dále prodlužuje pravomoc Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci na dobu dalších pěti let s možností automatického prodloužení.

Dne 19. března 2018 představila EK návrh nařízení. Dne 25. dubna 2018 byl návrh představen na jednání PS G7.

 

Návrhy aktů v přenesené pravomoci aktuálně projednávané v rámci PS G7 Rady EU pro technickou harmonizaci

- aktualizace k 31.1.2018

Název návrhu aktu v přenesené pravomoci

Text návrhu Záměr přijetí Konečné znění a datum publikace v Úředním věstníku EU

 

Podrobnější informace týkající se projednávání výše uvedených návrhů jsou k dispozici na stránce věnující se zapojení ÚNMZ do činnosti Rady EU nebo na adrese radaeu@unmz.cz.

Informace o průběhu rozhodovacího procesu mezi jednotlivými institucemi EU jsou dostupné na http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=cs.

Osmnáctiměsíční program Rady EU vypracovaný společně estonským, bulharským a rakouským předsednictvím pro období od 1. července 2017 do 31. prosince 2018 je k dispozici ke stažení.

Oficiální stránky probíhajícího bulharského předsednictví Rady EU naleznete na adrese https://eu2018bg.bg/.

 

 

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti