Aktuální dění v agendách ÚNMZ

Návrhy nařízení aktuálně projednávané v rámci PS Rady EU G7 pro technickou harmonizaci

- aktualizace k 05.03.2019 Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX nebo PDF, nebo zahájí stahování (velikost souboru nepřesahuje 500 kB).

 

Název návrhu předpisu

(znění předložené EK)

Gestor předpisu Aktuální stav Další dokumenty

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 

 

text návrhu nařízení

Ministerstvo zemědělství

Cílem tohoto návrhu je nahrazení dosud platného nařízení č. 2003/2003 o hnojivech stanovujících jednotlivé typy hnojiv, která mohou být přímo uváděna do oběhu, aniž by musela být registrována a ohlašována. Nedostatky stávajícího nařízení (např. zdlouhavý proces při doplňování seznamu typů hnojiv) vedly k vytvoření nového návrhu, který je založen na povinných požadavcích týkajících se kvality a bezpečnosti a na nepovinných harmonizovaných technických normách.

Návrh byl zveřejněn EK dne 30. března 2016 a projednávání na úrovni PS G7 bylo zahájeno 12. dubna 2016.

Dne 20.12.2017 obdrželo EE PRES mandát od Coreperu I pro vstup do trialogů s EP. První trialog se uskutečnil dne 11. dubna 2018, druhý dne 19. června 2018.

12.12.2018 schválil CRP finální kompromisní text.

20.11.2018 proběhl čtvrtý trialog, během kterého bylo dosaženo předběžné dohody s EP ohledně stanovení limitů kadmia.

21.01.2019 Výbor IMCO schválil znění návrhu dohodnutého s Radou. V průběhu února byla ukončena právně-lingvistická revize textu návrhu, který bude předložen CRP k přijetí.

Zpráva zpravodaje výboru IMCO

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

 

15965/17 CS

15965/17 ADD1 CS

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Návrh nahradí stávající platné nařízení EP a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě s cílem zpřesnit práva a povinnosti podnikatelů a úřadů, zjednodušit požadavky, které musí splňovat jak jednotlivé podnikatelské subjekty, tak i příslušné orgány státní správy, a napomoci tak rozšíření využívání tohoto institutu, zvýšení důvěry v jeho použitelnost a jeho využívání především malými a středními podnikateli.

Dne 19.12.2017 představila EK tzv. Balíček ke zboží (Goods Package), jehož součástí je tento návrh nařízení. Dne 23.1.2018 byl návrh představen na jednání PS G7 a dne 7.2.2018 bylo zahájeno projednávání návrhu.

Dne 28.5.2018 schválila Rada COMPET Obecný přístup k návrhu nařízení. K datu se uskutečnily dva politické trialogy. Dne 14.02.2019 EP v rámci prvního čtení přijal k návrhu souhlasné stanovisko. Dne 5.3. 2019 o návrhu hlasovala Rada a došlo k přijetí legislativního aktu.

Obecný přístup

 

Zpráva zpravodaje výboru IMCO

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU

 

15950/17 CS

15950/17 ADD1 CS

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Návrh nařízení se zaměřuje na posílení dodržování a vymáhání pravidel EU pro výrobky spadající do tzv. harmonizované sféry, je konzistentní s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, zaměřuje se zejména na posílení spolupráci orgánů dozoru, usnadnění využívání důkazů, zpráv o zkouškách a rozhodnutích jiného ČS, sdílení informací prostřednictvím IT nástrojů, zřízení sítě EU pro shodu výrobků a posílení dozoru na vnějších hranicích EU a posílení spolupráce s orgány celní správy.

Dne 19.12.2017 představila EK tzv. Balíček ke zboží (Goods Package), jehož součástí je tento návrh nařízení. Dne 23.1.2018 byl návrh představen na jednání PS G7 a dne 19.2.2018 bylo zahájeno projednávání návrhu.

Zpráva zpravodaje výboru IMCO

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek

 

7344/18 CS

7344/18 ADD1 CS

Ministerstvo dopravy

Cílem návrhu je změna nařízení (EU) č. 168/2013 pokud jde o používání úrovně Euro 5 u schvalování typu dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek. Návrh zavádí dodatečnou dvouletou lhůtu pro potřebné úpravy systému regulace emisí, aby výrobci mohli u těchto kategorií vozidel zavést nákladově efektivním způsobem úroveň Euro 5 a přestat používat hnací ústrojí podle normy Euro 4. Návrh dále prodlužuje pravomoc Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci na dobu dalších pěti let s možností automatického prodloužení.

Dne 19. března 2018 představila EK návrh nařízení. Dne 25. dubna 2018 byl návrh představen na jednání PS G7.

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování a dozoru nad trhem zemědělských a lesnických traktorů

 

8991/18 CS

Ministerstvo dopravy

Cílem předkládaného nařízení je aktualizace některých požadavků původního nařízení, opravy některých výrazů a redakčních chyb. Několik bodů je třeba uvést do souladu s technickým pokrokem. Návrh dále prodlužuje pravomoc EK k přijímání delegovaných aktů.

Dne 16. května 2018 představila EK návrh nařízení. Dne 22. května 2018 byl návrh představen na jednání PS G7.

05.12.2018 bylo dosaženo dohody na úrovni PS.

Dne 16.01.2019 schválil CRP finální kompromisní znění návrhu. Plénum EP schválilo návrh dne 12.02.2019 a následně jej dne 04.03.2019 schválila Rada.

Návrh nařízení EP a Rady o požadavcích na schválení typu pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, a systémy, části a samostatné technické celky určené pro tato vozidla, z hlediska jejich obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/… a nahrazují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009

 

9006/18 CS

9006/18 ADD1 CS

9006/18 ADD2 EN

9006/18 ADD3 CS

Ministerstvo dopravy

Cílem předkládaného nařízení je stanovit opatření na zvýšení bezpečnosti vozidel, aby se nehodám předcházelo a snížil se jejich počet i závažnost, a dosáhlo se tak poklesu počtu úmrtí a vážných zranění. Předkládané nařízení reviduje základní legislativní rámec tak, aby byly akcentovány technické inovace způsobem, který především zvýší bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Tento legislativní rámec v současné době tvoří směrnice 2007/46/ES, dále nařízení č. 661/2009, nařízení č. 78/2009 a nařízení č. 79/2009.

Dne 16. května 2018 představila EK návrh nařízení. Dne 22. května 2018 byl návrh představen na jednání PS G7.

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se doplňují právní předpisy EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

 

9716/18 CS

Ministerstvo dopravy

Před vystoupením Spojeného království z EU je třeba zajistit, aby výrobci, kteří získali schválení ve Spojeném království mohli získat nová schválení v zemích EU-27. To se snaží řešit tento návrh dočasnou a cílenou úpravou stávajících předpisů tím, že se výslovně povoluje dotčeným výrobcům podat žádost o nové schválení stávajících typů u schvalovacího orgánu v některé zemi EU-27. Současně se povoluje, aby zkoušky, z nichž vycházejí schválení typu vydaná ve Spojeném království, nemusely být opakovány.

Dne 10.1.2019 bylo v OJ EU zveřejněno  jako nařízení EP a Rady (EU) 2019/26.

OJ EU L8I/2019

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

 

8342/18 CS

8342/18 ADD1 CS

8342/18 ADD2 EN

8342/18 ADD3 CS

Český báňský úřad

Cílem tohoto nařízení je stanovit harmonizovaná pravidla týkající se zpřístupňování, dovozu, držení a použití látek nebo směsí, které by mohly být zneužity k nedovolené výrobě výbušnin, a to s cílem omezit jejich dostupnost pro širokou veřejnost. Oproti stávajícímu nařízení č. 98/2013 rozšiřuje seznam látek nebo směsí, které mají podléhat omezením, a navrhuje zavedení řady dalších změn.

Dne 17. dubna 2018 představila EK návrh nařízení. Dne 25. května 2018 byl návrh představen na jednání PS G7.

Návrhy aktů v přenesené pravomoci aktuálně projednávané v rámci PS G7 Rady EU pro technickou harmonizaci

- aktualizace k 31.1.2018

Název návrhu aktu v přenesené pravomoci

Text návrhu Záměr přijetí Konečné znění a datum publikace v Úředním věstníku EU

 

Podrobnější informace týkající se projednávání výše uvedených návrhů jsou k dispozici na stránce věnující se zapojení ÚNMZ do činnosti Rady EU nebo na adrese radaeu@unmz.cz.

Informace o průběhu rozhodovacího procesu mezi jednotlivými institucemi EU jsou dostupné na http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=cs.

Osmnáctiměsíční program Rady EU vypracovaný společně rumunským, finským a chorvatským předsednictvím pro období od 1. ledna 2019 do 30. června 2020 je k dispozici ke stažení.

Oficiální stránky probíhajícího rumunského předsednictví Rady EU naleznete na adrese https://www.romania2019.eu/home/.

 

 

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti