Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích

prohlášení o vlastnostech, označení CE

1.        Prohlášení o vlastnostech

Výrobek, který je uveden na trh po 1. 7. 2013, musí výrobce doprovodit dokumentem „Prohlášení o vlastnostech“ (dále PoV) v souladu s čl. 4 (1) CPR: 

Vztahuje-li se na stavební výrobek harmonizovaná norma nebo je-li tento výrobek v souladu s evropským technickým posouzením, které pro něj bylo vydáno, výrobce vypracuje při jeho uvedení na trh prohlášení o vlastnostech.

K obsahu PoV

V PoV musí být mj. uvedeny tyto náležitosti:

-        seznam základních charakteristik stanovených v harmonizovaných technických specifikacích pro zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená na PoV;

-        ke každé základní charakteristice musí být uvedeny vlastnosti vyjádřené podle úrovně, třídy nebo popisu, nebo budou uvedena písmena „NPD“ (No Performance Determined), pokud není uvedena žádná vlastnost;

-        u každé základní charakteristiky musí být uveden odkaz na příslušnou harmonizovanou normu a případně referenční číslo použité specifické nebo příslušné technické dokumentace, nebo odkaz na příslušný evropský dokument pro posuzování, je-li k dispozici, a referenční číslo použitého evropského technického posouzení.

Případné další informace důležité pro odběratele (např. hmotnost obalu) sice smí být rovněž uvedeny v PoV, ale musí být zřetelně odděleny, aby nevznikl dojem, že jsou to vlastnosti ve vztahu k základním charakteristikám, jak je vymezeno v příslušných harmonizovaných technických specifikacích, a tudíž legislativně pro uvedení na trh vyžadované.

Vzor PoV je uveden v Příloze III CPR.

 „Uvedením na trh“ se pro účely CPR rozumí první dodání stavebního výrobku na trh Unie – viz čl. 2 (17) CPR. Naproti tomu „dodáním na trh“ se pro účely CPR rozumí dodání stavebního výrobku k distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať již za úplatu nebo bezplatně – viz čl. 2 (16) CPR.

Prohlášení o shodě podle stávající směrnice CPD, doprovázející výrobek, který byl uveden na trh nejpozději 30. 6. 2013, platnosti nepozbývá. Výrobek je již na trhu a uplatňuje se na něj čl. 66 (1) CPR:

Stavební výrobky, které byly uvedeny na trh v souladu se směrnicí 89/106/EHS přede dnem 1. července 2013, se považují za výrobky, které jsou v souladu s tímto nařízením.

Je však důležité si uvědomit, že se vždy jedná o jeden konkrétní výrobek (tedy kus, nikoli typ). Tento výklad potvrdil i pan T. Mikkeli, právník Komise: Acc. to EC services any given product has been sent to its distributor before 1/7/2013 it does not need to be complemented with a DoP after that date, because it was already placed on the market before 1/7/2013. Placing on the market occurs for products, not for the product-type.“

Výrobce má možnost po 1. 7. 2013 dobrovolně vydat PoV i pro výrobky, které již na trhu jsou, a nahradit tak původní „Prohlášení o shodě“ podle CPD, není to však jeho povinností.

Vzor formátu pro PoV, uvedený v CPR, příloha III, je v současné době Komisí revidován s cílem jej zjednodušit a zpřehlednit. Změny nebudou rozsáhlé. Do doby novelizace (předpoklad: závěr roku 2013) platí postup podle stávajícího vzoru uvedeného v příloze III.

Výrobci mohou na svých webových stránkách zveřejňovat PoV ke svým výrobkům v elektronické formě (tzv. ePoV). Komise zadala zpracování analýzy právního prostředí v jednotlivých členských státech z hlediska zveřejňování informací, nicméně výrobci nemusí čekat na oficiální výstup této analýzy.

 

2.        Označení CE

Pravidla a podmínky pro připojování označení CE stanoví čl. 9 (2) CPR:

K označení CE se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení připojeno, název a sídlo výrobce nebo identifikační značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména či firmy a adresy výrobce, jedinečný identifikační kód typu výrobku, referenční číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně nebo třídy vlastností uvedených v prohlášení, odkaz na použitou harmonizovanou technickou specifikaci, případně identifikační číslo oznámeného subjektu a zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné harmonizované technické specifikaci.

To znamená, že pokud nedojde ke změně harmonizované normy, zůstávají u označení CE uvedeny stále stejné dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení připojeno. Tedy nikoli roku, kdy byl dodán na trh konkrétní výrobek (kus). Tento výklad se opírá o potvrzení Komise: „The EC services confirmed that these digits should remain the same because they are the last 2 digits of the year when the product was made available on the market for the first time. If for certain products (e.g. for cement) the date/year of manufacture needs to be also indicated, this issue needs to be agreed in CEN (or EOTA if appropriate) in order to be included in the standard (independently of the CE marking).“

 

zpracovala: Ing. Alena Šimková, ÚNMZ, 22. 4. 2013

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti