ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

Účelem této normy je poskytnout organizacím systematický rámec pro ochranu životního prostředí a reagovat na měnící se environmentální podmínky v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami.

Norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které může organizace použít pro zvýšení environmentální výkonnosti. Je určena pro použití organizací, která se snaží řídit své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem.

Norma je použitelná v jakékoli organizaci bez ohledu na její velikost, typ a charakter a platí pro environmentální aspekty jejích činností, produktů a služeb, které si organizace určí, že je může buď řídit, nebo je může ovlivnit s přihlédnutím k hlediskům životního cyklu. Tato norma neuvádí specifická kritéria environmentální výkonnosti.

Příloha A této normy poskytuje vysvětlující informace s cílem zabránit nesprávné interpretaci požadavků. Příloha B ukazuje rozsáhlé technické porovnání předchozího vydání mezinárodní normy a tohoto vydání. Návod týkající se implementace systémů environmentálního managementu je uveden v ISO 14004.

Norma odpovídá požadavkům ISO týkajícím se norem pro systémy managementu. Tyto požadavky zahrnují strukturu na vysoké úrovni, identický základní text a běžné termíny se základními definicemi, které jsou navrženy tak, aby byly přínosem pro uživatele, kteří implementují několik norem ISO pro systémy managementu. Tato mezinárodní norma umožňuje organizaci používat běžný přístup a uvažování založené na rizicích s cílem sjednotit svůj systém environmentálního managementu s požadavky jiných systémů managementu.

 

Více informací o ISO 14001 (i dalších normách řady ISO 14000) o podpůrné materiály pro její používání, včetně příručky pro malé a střední podniky, najdete na webových stránkách ISO, viz http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm

 

Pro přechod z ISO 14001:2004 na ISO 14001:2015 bylo na mezinárodní úrovni dohodnuto tříleté období od vydání této technické normy, tj. od září 2015. Případné dotazy týkající se certifikace doporučujeme směřovat na akreditované organizace vydávající certifikáty podle této normy.

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti