EHK OSN

Pracovní skupina pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) EHK OSN 

Pracovní skupina pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) byla zřízena v rámci Výboru pro obchod Evropské hospodářská komise Organizace spojených národů jako fórum pro výměnu názorů mezi všemi zainteresovanými subjekty pokud jde o široké spektrum otázek z oblastí

Výstupem je řada doporučení směřujících k podpoře regulatorních politik za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a pracovníků, a to aniž by byly vytvářeny nezbytné překážky obchodu. Doporučení jsou k nahlédnutí (v anglickém, francouzském a ruském jazyce) na stránkách WP.6.

ÚNMZ se také aktivně podílí na přípravě mezinárodních setkání, konferencí a seminářů, které tato pracovní skupina organizuje či se na jejich organizaci podílí.

V roce 2016 byl na dvouleté období opět zvolen druhým místopředsedou WP.6 Ing. M. Chloupek, ředitel Sekce vnějších vztahů a odborných působností ÚNMZ, což umožňuje ČR se i nadále aktivně podílet na formulování dalších směrů činnosti WP.6 a expertních podskupin pracujících pod záštitou této pracovní skupiny. ÚNMZ zastupuje aktivně ČR i v těchto podskupinách, konkrétně se jedná o skupinu expertů v oblasti dozoru nad trhem a ochrany spotřebitele (MARS), skupinu expertů pro oblast normalizace a regulatorní postupy (START) a iniciativu týkající se vzdělávání v oblasti normalizace. 

 

Informace k aktuálnímu vývoji dění ve WP.6

Ve dnech 28. - 30.11. 2017 se v Ženevě uskutečnilo 27. výroční zasedání WP.6, v jehož rámci byla zorganizována mezinárodní konference „Standards on SDGs“ (Normy a cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030).

Na vlastním zasedání WP.6 zejména: 

  • přijala pracovní program na období 2018-2019;
  • vzala na vědomí zprávu o činnosti skupiny GRM (Group of Experts on Risk Management in Regulatory Systems).
  • přijala nové Doporučení T „Standards and Regulations for Sustainable Development“;
  • přijala zprávy o pokroku a plánovaných aktivitách v rámci jednotlivých sektorových iniciativ – telekomunikace, pozemní stroje, ATEX, bezpečnost potrubí;
  • přijala návrh na ustanovení nové sektorové iniciativy – kyberbezpečnost;
  • vzala na vědomí informace o aktuálním vývoji v oblasti normalizace a regulatorních politik, o posledním vývoji v oblasti vzdělávání v normalizaci a souvisejících oblastech, o posledním vývoji v oblasti posuzování shody a akreditace a vyzvedla význam akreditace pro dosažení cílů Agendy 2030;
  • přijala zprávu ze zasedání expertní skupiny odborníků na dozor nad trhem (MARS), které se konalo v září 2017 ve Stockholmu, včetně plánu práce na další období.

Materiály k výročnímu zasedání WP.6 i uvedeným workshopům jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách EHK/OSN.

 

Poradní skupina odborníků pro dozor nad trhem MARS

Ve dnech 11. - 12. 9. 2017 se ve Stockholmu uskutečnilo 15. zasedání poradní skupiny odborníků pro dozor nad trhem MARS (Advisory Group on Market Surveillance) PS WP.6 EHK/OSN, které bylo organizováno ve spolupráci Sekretariátu WP.6, předsednictva MARS,Swedish Board of Trade a Swedish Board of for Accreditation and Conformity Asssessment (SWEDAC). Zasedání se zúčastnilo 21 expertů z 6 zemí EHK/OSN, včetně České republiky, zástupce Evropské komise a 2 nezávislí experti. Program byl zaměřen zejména na sdílení informací a zkušeností týkajících se provádění dozoru nad trhem na evropské, národní i regionální úrovni. Česká republika přispěla do této diskuse informacemi o změnách v národní legislativě v kontextu implementace evropského Nového legislativního rámce (NLF). Dále byla pozornost věnována otázkám podpory národních dozorových orgánů při zavádění jednotného modelu dozoru nad trhem (General Market Surveillance Model - GMSM) a jednotné terminologie, vzdělávání v oblasti normalizace, vyhledávání a identifikace padělaných výrobků, spolupráce mezi dozorovými a celními orgány aj.

Sekretariát WP.6 předložil členům MARS k vyjádření návrh na reorganizaci činnosti WP.6 v kontextu relevantních cílů udržitelného rozvoje v období 2015-2030, který bude diskutován v rámci připravovaného výročního zasedání WP.6 v Ženevě. 

Program zasedání, prezentace a zápis z jednání jsou k dispozici na následujícím odkaze. 

 

Detailní informace o činnosti WP.6 je možné získat na stránce http://www.unece.org/trade/wp6/welcome.htm.

Další informace týkající se činnosti WP.6 lze získat na adrese unece.wp6@unmz.cz.

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti