EHK OSN

Pracovní skupina pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) EHK OSN 

Pracovní skupina pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) byla zřízena v rámci Výboru pro obchod Evropské hospodářská komise Organizace spojených národů jako fórum pro výměnu názorů mezi všemi zainteresovanými subjekty pokud jde o široké spektrum otázek z oblastí

Výstupem je řada doporučení směřujících k podpoře regulatorních politik za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a pracovníků, a to aniž by byly vytvářeny nezbytné překážky obchodu. Doporučení jsou k nahlédnutí (v anglickém, francouzském a ruském jazyce) na stránkách WP.6.

ÚNMZ se také aktivně podílí na přípravě mezinárodních setkání, konferencí a seminářů, které tato pracovní skupina organizuje či se na jejich organizaci podílí.

Informace k aktuálnímu vývoji dění ve WP.6

Ve dnech 30.11. až 2.12. 2016 se v Ženevě uskutečnilo 26. výroční zasedání WP.6, v jehož rámci proběhly dva mini-workshopy k tématům „Contribution of WP 6 to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development“ a „International Regulatory Cooperation – experience of member“.

Vlastní zasedání WP.6 se věnovalo plánovaným aktivitám WP.6 pro následující období, mezi které zejména patří: 

  • podpora činností v rámci jednotlivých sektorových iniciativ, jejichž cílem je vytvoření a nastavení společného regulatorního rámce v daných oblastech (telekomunikace, ATEX, pozemní stroje a bezpečnosti potrubí),  
  • podpora činnosti skupiny expertů v oblasti dozoru nad trhem (MARS) a příprava jejího výročního zasedání, 
  • zpracování pokynů a osvědčených postupů pro stanovení regulatorního rámce zohledňujícího rizika pro spotřebitele, občany a společnosti, 
  • podpora činnosti expertní skupiny „START-Ed Group“ zaměřené na oblast vzdělávání v normalizaci a souvisejících činnostech, 
  • podpora použití norem v kontextu implementace „2030 Agenda for Sustainable Development“, 
  • další rozvoj spolupráce s ostatními mezinárodními, národními, mezivládními i nevládními organizacemi v oblastech působnosti WP.6. 

Pracovní skupina na svém zasedání dále přijala nové Doporučení S „Applying predictive risk management tools for targeted market surveillance“, které poskytuje dozorovým orgánům návod pro plánování dozorových aktivit založené na předběžném posouzení rizik výrobků a rovněž zahájila novou iniciativu týkající se zohlednění rovnosti mužů a žen v normách a regulatorních politikách na národní a mezinárodní úrovni.  

V neposlední řadě byl na dvouleté období opět zvolen druhým místopředsedou WP.6 Ing. M. Chloupek, ředitel Sekce vnějších vztahů a ekonomiky ÚNMZ, což umožní ČR se i nadále aktivně podílet na formulování dalších směrů činnosti WP.6 a expertních podskupin pracujících pod záštitou této pracovní skupiny. ÚNMZ zastupuje aktivně ČR i v těchto podskupinách, konkrétně se jedná o skupinu expertů v oblasti dozoru nad trhem a ochrany spotřebitele (MARS), skupinu expertů pro oblast normalizace a regulatorní postupy (START) a iniciativu týkající se vzdělávání v oblasti normalizace. 

Materiály k výročnímu zasedání WP.6 i uvedeným workshopům jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách EHK/OSN..

Ve dnech 24. a 25. června 2015 se v Praze uskutečnilo 13. výroční zasedání poradní skupiny odborníků pro dozor nad trhem MARS (Advisory Group on Market Surveillance). Program zasedání včetně odkazů na přednesené příspěvky je možné si stáhnout: MARS 2015 Program (DOCX; 17 kB). 

V souvislosti s institucionálními změnami, které schválil Výkonný výbor EHK OSN na svém 75. zasedání, které se konalo v únoru roku 2015, přechází činnost Pracovní skupiny pro regulatorní spolupráci pod nově založený Řídící výbor pro obchodní kapacitu a normy. Řídící výbor nahrazuje Výbor pro obchod a dle stanovené působnosti bude oproti původnímu jeho činnost úžeji profilována na koordinaci tvorby norem a jejich uplatňování.

Informace ze zasedání WP.6 a jejích expertních podskupin

2013 (DOCX; 16 kB)

2014 (DOCX; 16 kB)

Detailní informace o činnosti WP.6 je možné získat na stránce http://www.unece.org/trade/wp6/welcome.htm.

Další informace týkající se činnosti WP.6 lze získat na adrese unece.wp6@unmz.cz.

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti