EHK OSN

Pracovní skupina pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) EHK OSN 

Pracovní skupina pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) byla zřízena v rámci Výboru pro obchod Evropské hospodářská komise Organizace spojených národů jako fórum pro výměnu názorů mezi všemi zainteresovanými subjekty pokud jde o široké spektrum otázek z oblastí

Výstupem je řada doporučení směřujících k podpoře regulatorních politik za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a pracovníků, a to aniž by byly vytvářeny nezbytné překážky obchodu. Doporučení jsou k nahlédnutí (v anglickém, francouzském a ruském jazyce) na stránkách WP.6.

ÚNMZ se také aktivně podílí na přípravě mezinárodních setkání, konferencí a seminářů, které tato pracovní skupina organizuje či se na jejich organizaci podílí.

 

Informace k aktuálnímu vývoji dění ve WP.6

Ve dnech 30.11. až 2.12. 2016 se v Ženevě uskutečnilo 26. výroční zasedání WP.6, v jehož rámci proběhly dva mini-workshopy k tématům „Contribution of WP 6 to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development“ a „International Regulatory Cooperation – experience of member“.

Vlastní zasedání WP.6 se věnovalo plánovaným aktivitám WP.6 pro následující období, mezi které zejména patří: 

 • podpora činností v rámci jednotlivých sektorových iniciativ, jejichž cílem je vytvoření a nastavení společného regulatorního rámce v daných oblastech (telekomunikace, ATEX, pozemní stroje a bezpečnosti potrubí), 
 • podpora činnosti skupiny expertů v oblasti dozoru nad trhem (MARS) a příprava jejího výročního zasedání, 
 • zpracování pokynů a osvědčených postupů pro stanovení regulatorního rámce zohledňujícího rizika pro spotřebitele, občany a společnosti, 
 • podpora činnosti expertní skupiny „START-Ed Group“ zaměřené na oblast vzdělávání v normalizaci a souvisejících činnostech, 
 • podpora použití norem v kontextu implementace „2030 Agenda for Sustainable Development“, 
 • další rozvoj spolupráce s ostatními mezinárodními, národními, mezivládními i nevládními organizacemi v oblastech působnosti WP.6. 

Pracovní skupina na svém zasedání dále přijala nové Doporučení S „Applying predictive risk management tools for targeted market surveillance“, které poskytuje dozorovým orgánům návod pro plánování dozorových aktivit založené na předběžném posouzení rizik výrobků a rovněž zahájila novou iniciativu týkající se zohlednění rovnosti mužů a žen v normách a regulatorních politikách na národní a mezinárodní úrovni. 

V neposlední řadě byl na dvouleté období opět zvolen druhým místopředsedou WP.6 Ing. M. Chloupek, ředitel Sekce vnějších vztahů a ekonomiky ÚNMZ, což umožní ČR se i nadále aktivně podílet na formulování dalších směrů činnosti WP.6 a expertních podskupin pracujících pod záštitou této pracovní skupiny. ÚNMZ zastupuje aktivně ČR i v těchto podskupinách, konkrétně se jedná o skupinu expertů v oblasti dozoru nad trhem a ochrany spotřebitele (MARS), skupinu expertů pro oblast normalizace a regulatorní postupy (START) a iniciativu týkající se vzdělávání v oblasti normalizace. 

Materiály k výročnímu zasedání WP.6 i uvedeným workshopům jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách EHK/OSN.

 

Zpráva předsedy Steering Committee on Trade Capacity and Standards

Dne 6. listopadu 2017 se uskutečnilo 94. zasedání Výkonného výboru (ExCom) Evropské hospodářské komise OSN. Jedním z bodů jednání byla zpráva předsedy Steering Committee on Trade Capacity and Standards (SCTCS), ve které zmínil řadu aktivit výboru zejména v oblasti standardizace zemědělských produktů (agenda skupiny WP.7) a v oblasti regulatorní spolupráce a mezinárodních standardů (agenda WP.6), a to v minulém období i ve výhledu do budoucna. 

Úspěchy EHK OSN za rok 2016 v oblasti regulatorní spolupráce a mezinárodních standardů 

 • Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 - nová iniciativa "Gender-responsive standards" projednávaná v rámci WP.6;
 • odstranění technických překážek obchodu - START team v roce 2015 revidoval doporučení L, v roce 2016 přijala WP.6 dvě nová doporučení G a F;
 • Regionální a mezinárodní úsilí o spolupráci v oblasti regulace - WP.6 se podílí na projektu OECD, jehož cílem je lépe pochopit přínos mezinárodních organizací pro lepší pravidla globalizace;
 • Sekretariát WP.6 zahájil konzultace o tom, jak využít regulatorní spolupráci k překlenutí roztříštěnosti "private standards". Sekretariát spolupracuje s orgány pro posuzování shody a dalšími mezinárodními organizacemi, aby využili potenciál vnitrostátních a mezinárodních platforem k minimalizaci nákladů na dodržování požadavků;
 • Dohled nad trhem s cílem podpořit ČS v boji proti šíření padělaného a nevyhovujícího zboží na trzích - WP. 6 ve spolupráci GRM Group přijalo vloni nové doporučení S;
 • Řízení rizik pro bezpečnější a odolnější společenství a ekosystémy - V Německu se uskutečnilo setkání, v němž se jako pilotní studie diskutovalo o používání nástrojů řízení rizik na podporu realizace cílů udržitelného rozvoje, zejména SDG 14 "Life under water";

Výhled aktivit na následující rok: 

 • Návrh na přeorientování práce EHK OSN silněji k Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 změnou názvu WP.6 na "Normy a předpisy pro udržitelný rozvoj". Bude projednáno na výročním zasedání WP.6 v listopadu 2017. 

Zpráva předsedy SCTCS spolu s dalšími informacemi prezentovanými na jednání ExCom jsou dostupné na následujícím odkaze.

 

Poradní skupina odborníků pro dozor nad trhem MARS

Ve dnech 11. - 12. 9. 2017 se ve Stockholmu uskutečnilo 15. zasedání poradní skupiny odborníků pro dozor nad trhem MARS (Advisory Group on Market Surveillance) PS WP.6 EHK/OSN, které bylo organizováno ve spolupráci Sekretariátu WP.6, předsednictva MARS,Swedish Board of Trade a Swedish Board of for Accreditation and Conformity Asssessment (SWEDAC). Zasedání se zúčastnilo 21 expertů z 6 zemí EHK/OSN, včetně České republiky, zástupce Evropské komise a 2 nezávislí experti. Program byl zaměřen zejména na sdílení informací a zkušeností týkajících se provádění dozoru nad trhem na evropské, národní i regionální úrovni. Česká republika přispěla do této diskuse informacemi o změnách v národní legislativě v kontextu implementace evropského Nového legislativního rámce (NLF). Dále byla pozornost věnována otázkám podpory národních dozorových orgánů při zavádění jednotného modelu dozoru nad trhem (General Market Surveillance Model - GMSM) a jednotné terminologie, vzdělávání v oblasti normalizace, vyhledávání a identifikace padělaných výrobků, spolupráce mezi dozorovými a celními orgány aj.

Sekretariát WP.6 předložil členům MARS k vyjádření návrh na reorganizaci činnosti WP.6 v kontextu relevantních cílů udržitelného rozvoje v období 2015-2030, který bude diskutován v rámci připravovaného výročního zasedání WP.6 v Ženevě. 

Program zasedání, prezentace a zápis z jednání jsou k dispozici na následujícím odkaze. 

 

Informace ze zasedání WP.6 a jejích expertních podskupin

2013 (DOCX; 16 kB)

2014 (DOCX; 16 kB)

Detailní informace o činnosti WP.6 je možné získat na stránce http://www.unece.org/trade/wp6/welcome.htm.

Další informace týkající se činnosti WP.6 lze získat na adrese unece.wp6@unmz.cz.

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti