Hledáme zpracovatele

 

V současné době existuje řada evropských a mezinárodních technických komisí, které dosud nemají na národní úrovni svého zpracovatele. Pro případné zájemce uvádíme seznam těchto komisí. V případě Vašeho zájmu kontaktujte příslušného odborného referenta ÚNMZ.

Podrobné informace o jednotlivých technických komisích, např. oblast působnosti, seznam rozpracovaných a vydaných norem, najdete na webových stránkách příslušné normalizační organizace (CEN, CENELEC, ISO, IEC).

CEN

Označení komise Anglický název Český název Referent
CEN/SS F12 Information processing systems Systémy informačních postupů Ing. Škop
CEN/TC 19 Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin Plynná a kapalná paliva, maziva a příbuzné výrobky ropného, syntetického a biologického původu Ing. Chalupová
CEN/TC 93 Ladders Žebříky Ing. Doležalová
CEN/TC 239 Rescue systems Záchranné systémy Ing. Peková
CEN/TC 276 Surface active agents Povrchově aktivní činidla Ing. Mastná
CEN/TC 293 Assistive products for persons with disability Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením Ing. Peková
CEN/TC 298 Pigments and extenders Pigmenty a plniva Ing. Mastná
CEN/TC 317 Derivatives from coal pyrolysis Deriváty z pyrolýzy uhlí Ing. Chalupová
CEN/TC 437 Electronic cigarettes and e-liquids Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret Ing. Chalupová
CEN/TC 440 Project Comittee - Electronic public procurement Projektová komise - Elektronické veřejné zakázky Ing. Škop
CEN/TC 251 Health informatics Zdravotnická informatika Ing. Škop
CEN/TC 428 e-competences and ICT Professionalism Elektronické pravomoce a ICT profesionalita Ing. Škop
CEN/TC 445 Digital Information Interchange in the Insurance Industry  Výměna digitálních informací v pojišťovnictví Ing. Škop
CEN/CLC/JWG CBU Underground plastic conduits for protection of cables Podzemní plastové trubky pro ochranu kabelů Ing. Šesták

CENELEC

Označení komise Anglický název Český název Referent
CEN/CLC/EMCG  CEN-CENELEC eMobility Coordination Group Koordinační skupina pro e-mobilitu Ing. Vojík
CEN/CLC/TC 2 CEN/CENELEC Joint Technical Group Power Engineering Společná technická skupina pro elektroenergetiku Ing. Urban
CEN/CLC/TC 8 Privacy management in products and services Správa ochrany osobních údajů v produktech a službách Ing. Kubeš
CLC/TC 7X Overhead electrical conductors Venkovní elektrické vodiče p. Borošová
CLC/TC 13 Equipment for  electrical energy measurement and load control Přístroje pro měření elektrické energie a řízení zátěže p. Pech
CLC/SR 23 Electrical accessories Elektrická příslušenství Ing. Šesták
CLC/SR 23G Appliance couplers Nástrčky a přívodky pro spotřebiče Ing. Šesták
CLC/SR 23B Plugs, socket-outlets and switches Vidlice, zásuvky a spínače Ing. Šesták
CLC/SR 23G Appliance couplers Nástrčky a přívodky pro spotřebiče Ing. Šesták
CLC/SR 23J Switches for appliances Spínače pro spotřebiče Ing. Šesták
CLC/SR 23K Electrical energy efficiency products Energetická efektivnost elektrických výrobků Ing. Šesták
CLC/TC 23BX Switches, boxes and enclosures for household and similar purposes, plugs and socket outlets for d.c. and for the charging of electrical vehicles including their connectors Vidlice, krabice a kryty pro domácí a podobné účely, vidlice a zásuvky pro stejnosměrný proud a pro nabíjení elektrických vozidel včetně jejich konektorů Ing. Šesták
CLC/TC 23H Plugs, socket-outlets and couplers for industrial and similar applications, and for electric vehicles Vidlice, zásuvky a nástrčky a přívodky pro průmyslové a podobné použití a pro elektrická vozidla Ing. Šesták
CLC/SR 32A High-voltage fuses Vysokonapěťové pojistky Ing. Urban
CLC/SR 45 Nuclear instrumentation Přístroje jaderné techniky p. Pech
CLC/TC 45AX Instrumentation and control of nuclear facilities Přístroje a řízení jaderných zařízení p. Pech
CLC/TC 45B Radiation protection instrumentation Přístroje pro ochranu před ionizujícím zářením p. Pech
CLC/SR 73 Short-circuit currents Zkratové proudy Ing. Urban
CLC/SR 90 Superconductivity Supravodivost p. Borošová
CLC/SR 94 All-or-nothing electrical relays Elektrická dvoustavová relé Ing. Válek
CLC/TC 213 Cable management systems Systémy vedení kabelů Ing. Šesták
CLC/BTTF 146-1 Losses of small transformers: methods of measurement, marking and other requirements related to eco-design regulation Ztráty malých transformátorů: metody měření, značení a jiné požadavky vztahující se k nařízení o ekodesignu Ing. Kralevičová

 

ISO

Označení komise Anglický název Český název Referent
ISO/IEC JTC 1/SC 6 Telecommunications and information exchange between systems Telekomunikace a výměna informací mezi systémy Ing. Škop
ISO/IEC JTC 1/SC 29 Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information Kódování zvukových, obrazových, multimediálních  a hypermediálních informací Ing. Škop
ISO/IEC/JTC 1/SC 39 Sustainability for and by Information Technology Udržitelnost pro informační technologie a informačními technologiemi Ing. Škop
ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet of things and related technologies Internet věcí a souvisící technologie Ing. Škop
ISO/PC 295 Audit data collection Sběr auditních dat Ing. Škop
ISO/TC 68 Financial services Finanční služby Ing. Škop
ISO/TC 68/SC 2 Financial Services, security Finanční služby a bezpečnost Ing. Škop
ISO/TC 68/SC 4 Securities and related financial instruments Cenné papíry a příbuzné finanční nástroje Ing. Škop
ISO/TC 68/SC 7 Core banking Základní činnosti bankovnictví Ing. Škop
ISO/TC 215 Health informatics Zdravotnická informatika Ing. Škop
ISO/TC 307 Blockchain and electronic distributed ledger technologies Technologie blockchain a elektronicky distribuovaná účetní kniha Ing. Škop

 

IEC

Označení komise Anglický název Český název Referent
 IEC/SyC Smart Cities Electrotechnical aspects of Smart Cities Elektrotechnické aspekty inteligentních měst Ing. Kubeš
IEC/SyC AAL Active Assisted Living Aktivní asistované žití Ing. Šesták
IEC/SyC LVDC  Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access Stejnosměrné nízké napětí a stejnosměrné nízké napětí jako dostupná elektřina Ing. Vojík
IEC/TC 7 Overhead electrical conductors Venkovní elektrické vodiče p. Borošová
IEC/TC 13 Electrical energy measurement, tariff- and load control Měření elektrické energie, řízení tarifu a zátěže

p. Pech

IEC/TC 23 Electrical accessories Elektrická příslušenství Ing. Šesták
IEC/SC 23A Cable management systems Systémy vedení kabelů Ing. Šesták
IEC/SC 23B Plugs, socket-outlets and switches Vidlice, zásuvky a spínače Ing. Šesták
IEC/SC 23G Appliance couplers Nástrčky a přívodky pro spotřebiče Ing. Šesták
IEC/SC 23H Plugs, socket-outlets and couplers for industrial and similar applications, and for electric vehicles Vidlice, zásuvky a nástrčky a přívodky pro průmyslové a podobné použití a pro elektrická vozidla Ing. Šesták
IEC/SC 23J Switches for appliances Spínače pro spotřebiče Ing. Šesták
IEC/SC 23K Electrical energy efficienty products Energetická efektivnost elektrických výrobků Ing. Šesták
IEC/TC 32 Fuses Pojistky Ing. Šesták
IEC/SC 32A High-voltage fuses Vysokonapěťové pojistky Ing. Urban
IEC/TC 45 Nuclear instrumentation Přístroje jaderné techniky p. Pech
IEC/SC 45A Instrumentation and control of nuclear facilities Přístroje a řízení jaderných zařízení p. Pech
IEC/SC 45B Radiation protection instrumentation Přístroje pro ochranu před ionizujícím zářením p. Pech
IEC/TC 90 Superconductivity Supravodivost p. Borošová
IEC/TC 94 All-or-nothing electrical relays Elektrická dvoustavová relé  Ing. Válek
IEC/TC 123  Standardization of the management of assets in power systems Normalizace v oblasti řízení prostředků ve výkonových sítích Ing. Vojík
IEC/TC 124 Wearable Electronic Devices and Technologies Nositelná elektronická zařízení a technologie Ing. Válek

 

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti