Informace o aktuálních notifikacích

Notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO ve 49. týdnu roku 2017 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na nový koncept prioritních zemí vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou - http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

USA/1323      

5. 12.  

Šatníky           

 

Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků uvažuje o vytvoření pravidla, která by řešila riziko úrazu a úmrtí spojeného s převrácením šatníků.

 

The Consumer Product Safety Commission is contemplating developing a rule to address the risk of injury and death associated with clothing storage unit furniture tipping over.

 

Lhůta pro připomínky: 29. 1. 2018

BRA/760        

5. 12.  

Herbicid Paraquat      

 

Toto nařízení poskytuje detaily zákazu Paraquatu a kroky k omezení dopadu během přechodného období.

 

This Resolution provides for the ban on the active ingredient Paraquat in pesticides in the country and for transitional risk mitigation measures.

 

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

BRA/761        

5. 12.  

Energetická účinnost mrazáků a ledniček      

 

Schválen program Targets, který se zabývá indexem energetické účinnosti ledniček a mrazáků, který doplňuje zvláštní předpisy o ledničkách a mrazácích, který je stanoven v mezivládní vyhlášce MME/MCTIC/MDIC 326.

 

It approves the Targets Program that addresses the Energy Efficiency Index for Refrigerators and Freezers complementing the Specific Regulations of Refrigerators and Freezers, contemplated in the Interministerial Ordinance MME/MCTIC/MDIC 326.

 

Lhůta pro připomínky: 19. 12. 2017

BRA/762        

5. 12.  

Energetická účinnost klimatizací       

 

Schválen program Targets, který se zabývá indexem energetické účinnosti klimatizací, který doplňuje zvláštní předpisy o klimatizacích, který je stanoven v mezivládní vyhlášce MME/MCTIC/MDIC 323.

 

It approves the Targets Program that addresses the Energy Efficiency Index for air conditioners complementing the Specific Regulations of air conditioners, contemplated in the Interministerial Ordinance MME/MCTIC/MDIC 323.

 

Lhůta pro připomínky: 19. 12. 2017

BRA/763        

5. 12.  

Transformátory          

 

Schválen program Targets, který se zabývá indexem energetické účinnosti transformátorů, který doplňuje zvláštní předpisy o transformátorech, který je stanoven v mezivládní vyhlášce MME/MCTIC/MDIC 104.

 

It approves the Targets Program that addresses the Energy Efficiency Index for electric transformers complementing the Specific Regulations of electric transformers, contemplated in the Interministerial Ordinance MME/MCTIC/MDIC 104.

 

Lhůta pro připomínky: 19. 12. 2017

IND/66           

6. 12.  

Telegraf          

 

Jakýkoli telegraf, který je použit nebo může být použit s telegrafem vytvořeným nebo udržovaným podle licence udělené ústřední vládou v souladu s ustanoveními oddílu 4 zákona o indickém telegrafu z roku 1885, musí být podroben předchozím povinným zkouškám a certifikaci, pokud jde o parametry, které čas od času stanovuje telegrafická autorita.

 

Any telegraph which is used or capable of being used with any telegraph established, maintained or worked under the licence granted by the Central Government in accordance with the provisions of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885, shall have to undergo prior mandatory testing and certification in respect of parameters as determined by the telegraph authority from time to time.

 

Lhůta pro připomínky: 6. 2. 2018

IND/67           

7. 12.  

Laboratoře potravin   

 

Indická autorita pro normy a bezpečnost potravin specifikuje proces uznávání a notifikaci laboratoří potravin.

 

Food Safety and Standards Authority of India specifies the procedure for recognition and notification of food laboratories.

 

Lhůta pro připomínky: 7. 2. 2018

IND/68           

7. 12.  

Hračky

 

Podmínka nařízení č. 2. kapitoly 95 ITS (HS), 2017, dovozová politika, byla revidována.

 

Policy condition No. 2 to chapter 95 of ITC (HS), 2017 – Schedule – 1 (Import Policy) revised.

 

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

IND/69           

7. 12.  

Louh sodný    

 

Aby se snížila spotřeba louhu nízké kvality s nečistotou rtuti, norma kvality IS-252:2013 se stanoví povinnými pro domácí a zahraniční výrobce.

 

In order to reduce the the consumption of inferior grade caustic soda having mercury impurity, quality standards IS-252:2013 is being mandated for caustic soda for both domestic makers as well as imports.

 

Lhůta pro připomínky: 7. 2. 2018

IND/70           

7. 12.  

Sůl      

 

Změna v podmínkách omezování prodeje nejodidované soli, aby se povolilo použití jodidované soli pro účely konzervace a použití jako složky potravinářských výrobků.

 

Amendment in restriction condition on sale of non-iodized common salt, so as to mandate the use of iodized common salt for the purpose of preservation and to be used as an ingredient in food products.

 

Lhůta pro připomínky: 7. 2. 2018

IND/71           

7. 12.  

Metrologie balených komodit

 

Pravidla pro změnu legální metrologie (balené komodity), 2017, jsou určena pro balené komodity. Uvedená změna se provádí pro zvýšení velikosti písmen a číslic pro prohlášení, aby spotřebitel mohl snadno číst údaje a čistá kontrola množství se stala vědečtější atd.

 

The Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2017 are for pre-Packaged Commodities. The said amendment is made for increasing the size of letters and numerals for making declaration, so that consumer can easily read the same and the net quantity checking is made more scientific etc.

 

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2017

VNM/112       

7. 12.  

Ocel pro vyztužení betonu     

 

Tento návrh technického předpisu specifikuje limitní úrovně technických požadavků na oceli pro vyztužení betonu, ocelí pro předpjaté betonové a epoxidové oceli pro vyztužení betonu a požadavky na řízení jakosti ocelí pro vyztužení betonu vyráběných doma, dovážených a distribuovaných na trhu.

 

This draft technical regulation specifies the limit levels of technical requirements to the

steels for the reinforcement of concrete, steels for the pre-stressed concrete and

epoxy-coated steels for the reinforcement of concrete and the requirements on quality management of steels for the reinforcement of concrete manufactured at home, imported and circulated on the market.

 

Lhůta pro připomínky: 7. 2. 2018

VNM/113       

7. 12.  

CNG a LNG   

 

Tento návrh technického předpisu stanovuje limit technických specifikací týkajících se bezpečnosti, zdraví, životního prostředí a požadavků na řízení jakosti stlačeného zemního plynu (CNG) a zkapalněného zemního plynu (LNG).

 

This draft technical regulation stipulates the limit of technical specifications concerning safety, healthy, environment and the requirements for quality management for compressed natural gas (CNG) and liquefied natural gas (LNG).

 

Lhůta pro připomínky: 7. 2. 2018

VNM/114       

7. 12.  

Hračky

 

Tento návrh technického předpisu je navrhovanou změnou QCVN 03/2009-BKHCN národního technického nařízení o bezpečnosti hraček, do kterého jsou vloženy dva nové technické požadavky, které jsou (1) omezení množství ftalátů v hračkách na max. 0,1% hmotnosti), použijte TCVN 6238-6 (ISO 8124-6) bezpečnost hraček jako zkušební metodu; (2) požadavek na elektrické hračky podle TCVN 11332.

 

This draft technical regulation is a proposed amendment to QCVN 03/2009-BKHCN National Technical Regulation on Safety of toys, in which two new technical requirements are inserted, which are (1) the limit of each phthalates in toys (not exceed 0.1% by weight), use TCVN 6238-6 (ISO 8124-6) Safety of toys as test method; (2) requirement for electric toys that according to TCVN 11332.

 

Lhůta pro připomínky: 7. 2. 2018

IND/72           

7. 12.  

Ocel    

 

Nařízení podmiňuje výrobce oceli a produktů z oceli, aby získali platnou licenci od Úřadu indických norem pro použití normativní známky před zahájením výroby výše uvedených položek.

 

The Order makes it mandatory for all manufacturers of steel and steel products as given in the schedule to the order, to obtain valid license from the Bureau of Indian Standards for use of the standard mark before commencement of regular production of such items.

 

Lhůta pro připomínky: 7. 2. 2018

Notifikační formuláře i navrhované texty, lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na wto.tbt@unmz.cz, je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 10 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, wto.tbt@unmz.cz, které je dále zprostředkuje Evropské komisi.

Seznam předchozích notifikací  

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti