Aktuální notifikace prioritních zemí

Notifikace technických předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO v 15. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na koncept prioritních zemí z roku 2009 vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace s podnikatelskou sférou – http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/statni-podpora-exportu/nove-prioritni-zeme-pro-export/1000485/53713/.

 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

CHN/1317      

8. 4.    

Motorová vozidla       

Toto ustanovení specifikuje rozsah záruky za kvalitu, odpovědnosti a povinností vládních orgánů a technických útvarů pro osobní vozidla. Byl také upraven technický obsah, který se týká elektrických vozidel.

This provision specifies the scope of quality guarantee, liability subject and responsibilities of government authorities and technical departments for passenger vehicle products. It also adjusted the technical contents related to electric vehicles.

Lhůta pro připomínky: 8. 6.

IND/91           

8. 4.    

Voda  

Polychlorid hlinitý se používá pro úpravu vody jako koagulant pro rychlé odstranění nečistot, jako jsou mikroskopické suspendované látky a řasy z vody. Jedná se o cenově výhodnou a účinnou chemickou látku, která je používána veškerými komunálními a veřejnými zdravotnickými odděleními pro úpravu vody.

Poly aluminium Chloride is used for the water treatment industry as a coagulant for quick removal of impurities such as microscopic suspended matter and algae from water. It is a cost effective and efficient chemical, used by all municipal and Public Health Department for treatment of water supply.

Lhůta pro připomínky: 8. 6.

IND/92           

9. 4.    

Lékařské rukavice      

Nařízení o lékařských rukavicích (kontrola kvality) z roku 2018

Medical Devices - Gloves (Quality Control) Order, 2018

Lhůta pro připomínky: 9. 6.

IND/93           

9. 4.    

Zdravotnické přístroje

Nařízení o elektrických zdravotnických přístrojích (kontrola kvality) z roku 2018.

Medical Devices - Medical Electrical Equipment (Quality Control) Order, 2018

Lhůta pro připomínky: 9. 6.

IND/94           

9. 4.    

Chirurgické nože        

Nařízení o chirurgických nožích (kontrola kvality) z roku 2018.

Medical Devices – Surgical Blades (Quality Control) Order, 2018

Lhůta pro připomínky: 9. 6.

USA/1461      

9. 4.    

Bio zemědělství         

Toto pravidlo navrhuje přidat elementární síru pro použití jako moluscicid v produkci bio plodin, přidat polyoxin D zinečnaté soli ke kontrole plísňových chorob v produkci bio plodin a reklasifikovat chlorid hořečnatý z povolené syntetické látky na povolenou nesyntetickou látku v manipulaci s bio plodinami.

This rule proposes to add elemental sulfur for use as a molluscicide in organic crop production, add polyoxin D zinc salt to control fungal diseases in organic crop production, and reclassify magnesium chloride from an allowed synthetic to an allowed nonsynthetic ingredient in organic handling.

Lhůta pro připomínky: 16. 4.

BRA/863        

10. 4.  

Margarín         

Tento návrh nařízení ustanovuje veřejnou konzultaci o návrhu technického nařízení s cílem stanovit oficiální požadavky na původ, kvalitu, odběr vzorků a označování margarínu.

This Draft Ordinance establishes a public consultation on a Draft Technical Regulation to set the official identity, quality, sampling and labelling requirements for margarine.

Lhůta pro připomínky: 10. 6.

BRA/864        

10. 4.  

Biologické produkty  

Tento návrh usnesení stanoví minimální požadavky na registraci biologických produktů s nižší složitostí

 This draft resolution establishes the minimal requirements for marketing authorization  of biological products of lower complexity

 Lhůta pro připomínky: 30. 6.

USA/1462      

10. 4.  

Vakcíny         

 Úřad pro potraviny a léčiva navrhuje pozměnit nařízení o biologických látkách odstraněním specifikovaného testu na přítomnost mykoplazmy v živých virových vakcínách a inaktivovaných virových vakcínách vyrobených z živých buněčných kultur in vitro.

 The Food and Drug Administration is proposing to amend the biologics regulations by removing the specified test for the presence of Mycoplasma for live virus vaccines and inactivated virus vaccines produced from in vitro living cell cultures.

 Lhůta pro připomínky: 17. 6.

USA/1463      

10. 4.  

Cytometry      

 Úřad pro potraviny a léčiva oznamuje svůj záměr vyjmout určité průtokové cytometry z požadavků oznámení před uvedením na trh, a to za podmínek a omezení.

 The Food and Drug Administration is announcing its intention to exempt certain flow cytometer instruments from premarket notification requirements, subject to conditions and limitations.

 Lhůta pro připomínky: 6. 5.

USA/1464      

10. 4.  

Mamografy    

 Navrhujeme modernizaci nařízení zakomponováním současných vědeckých poznatků a nejlepší praxe v mamografii.

We are proposing updates to modernize the regulations by incorporating current science and mammography best practices.

Lhůta pro připomínky: 26. 6.

USA/1465      

11. 4.  

Dřevo 

Národní institut norem a technologie žádá o veřejné připomínky k navrhované revizi povinné výrobkové normy 20-15, americká norma pro řezivo z měkkého dřeva.

The National Institute of Standards and Technology (NIST) is soliciting public comment on a proposed revision to Voluntary Product Standard (PS) 20-15, American Softwood Lumber Standard.

Lhůta pro připomínky: 29. 4.

USA/1466      

11. 4.  

Rovnátka        

Úřad pro potraviny a léčiva klasifikuje automatické titrační zařízení pro orální přístroje do třídy II (zvláštní kontrola).

The Food and Drug Administration  is classifying the auto titration device for oral appliances into class II (special controls).

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

USA/1467      

11. 4.  

Antikoncepce 

Úřad pro potraviny a léčiva klasifikuje softwarovou aplikaci pro antikoncepci do třídy II (zvláštní kontrola).

The Food and Drug Administration is classifying the software application for contraception into class II (special controls).

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

USA/1468      

11. 4.  

Zdravotnické přístroje

Úřad pro potraviny a léčiva klasifikuje zařízení na detekci a identifikaci mikroorganismů a asociovaných nukleových kyselin značících odolnost přímo v dýchacích cestách do třídy II (zvláštní kontrola).

The Food and Drug Administration is classifying the device to detect and identify microorganisms and associated resistance marker nucleic acids directly in respiratory specimens into class II (special controls).

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

USA/1469      

11. 4.  

Transkraniální magnetická stimulace 

Úřad pro potraviny a léčiva klasifikuje transkraniální systémy magnetické stimulace pro neurologická a psychiatrická onemocnění do třídy II (zvláštní kontrola).

The Food and Drug Administration) is classifying the transcranial magnetic stimulation system for neurological and psychiatric disorders and conditions into class II (special controls).

Lhůta pro připomínky nebyla stanovena.

USA/1470      

11. 4.  

Cukrovinky    

Ustanovení pravidel za cílem přidat přirozeně se vyskytující úroveň olova v cukrovinkách obsahujících chilli nebo tamarind.

Establishes rules to add the naturally occurring level of lead in candies containing chili and/or tamarind.

Lhůta pro připomínky: 22. 5.

 

 

 

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx

 

 

Připomínky a případné dotazy k notifikacím zasílejte na adresu wto.tbt@unmz.cz. Upozorňujeme, že připomínky a dotazy lze uplatnit nejpozději 14 kalendářních dní před lhůtou pro připomínky, pokud to členům dohody WTO/TBT lhůta umožňuje. Čtrnáctidenní termín před uplynutím stanovené lhůty pro připomínky je nutný dodržet z důvodu dostatku času na zajištění reakce dalších kompetentních resortů v ČR v případě připomínky nebo pro zajištění odpovědi z dotazovacího místa dané země v případě dotazu k notifikaci. Děkujeme za pochopení.

 

 

Archiv předchozích notifikací prioritních zemí  

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti