ITU

Mezinárodní telekomunikační unie

Mezinárodní telekomunikační unie byla založena v roce 1993 jako nástupce Mezinárodního poradního výboru pro telegrafii a telefonii (CCITT) založeného již roku 1865. Význam telekomunikací v poslední době značně vzrůstá a je důležitý pro dodávání služeb v bankovnictví, dopravě, turistice, informacích on-line, elektronickém nakupování, které jdou přes hranice států.

Další informace o Mezinárodní telekomunikační unii lze získat na www.itu.int

Struktura a činnosti

Existují tři sektory Unie – Radiokomunikace (ITU-R), Normalizace v telekomunikacích (ITU-T) a Vývoj telekomunikací (ITU-D). Každý ze tří sektorů ITU pracuje prostřednictvím konferencí a zasedání, kde členové projednávají dohody sloužící jako základ pro provoz globálních telekomunikačních služeb.

Studijní skupiny vytvořené z expertů z důležitých telekomunikačních organizací na celém světě zajišťují technickou práci Unie a připravují podrobné studie, které jsou základem pro vytvoření uznávaných doporučení ITU.

ITU –R vypracovává technické charakteristiky pozemních a kosmických bezdrátových služeb a systémů a vypracovává provozní postupy. Rovněž vypracovává důležité technické studie, které slouží jako základ pro rozhodnutí v právních předpisech projednávaných na radiokomunikačních konferencích.

V ITU-T experti připravují technické specifikace pro telekomunikační systémy, sítě a služby, včetně jejich provozu, fungování a údržbu. Jejich práce rovněž pokrývá vytvoření tarifních zásad včetně metod účtování používaných při poskytování mezinárodních služeb.

Experti ITU – D zaměřují svou práci na přípravu doporučení, názorů, směrnic, příruček a zpráv, které poskytují pracovníkům provádějícím rozhodování v rozvojových zemích týkající se vývoje strategií a politiky pro management sítí.

Každý sektor má svůj vlastní úřad, který zajišťuje realizaci pracovního plánu sektoru a koordinuje činnosti.

V dalším se zmíníme podrobněji o Úřadu pro normalizaci v telekomunikacích (Telecommunication Standardization Bureau (TSB). TSB poskytuje sekretariát pro práci v sektoru ITU–T a služby pro účastníky prací ITU-T, rozšiřuje informace o mezinárodních telekomunikacích a vypracovává dohody s mnoha mezinárodními normalizačními organizacemi.

Úřad pro normalizaci v telekomunikacích zajišťuje tyto činnosti:

 • udržuje ITU-T webové stránky, rozšiřuje a poskytuje informace o činnostech sektoru včetně plánu zasedání, oběžníků TSB a všech pracovních dokumentů;
 • aktualizuje seznam doporučení ITU-T, databázi s programem prací ITU-T, databázi vyhlášení patentů ITU-T a databázi termínů a definic ITU-T (SANCHO);
 • poskytuje a aktualizuje jakékoliv jiné databáze požadované různými studijními skupinami;
 • soustřeďuje a poskytuje informace o alternativních postupech volání včetně volání zpět;
 • poskytuje přidělování kódu zemí pro telefon, data a další služby;
 • působí jako registrační úřad pro universální bezplatná telefonní čísla;
 • poskytuje technické informace o mezinárodních telekomunikacích a spolupracuje úzce se sektorem ITU pro radiokomunikace a sektorem ITU-D při záležitostech zajímajících rozvojové země;
 • poskytuje administrativní a provozní informace prostřednictvím věstníku ITU Operational Bulletin,
 • zajišťuje redakční úpravy doporučení a dalších textů schválených ITU-T včetně jejich distribuce.


Publikace ITU-T

TSB zajišťuje uveřejnění různých textů:

 • Doporučení ITU-T


Seznam doporučení ITU-T je bezplatný a je k dispozici na webových stránkách ITU-T a rovněž v papírové formě.

Platná doporučení jsou k dispozici ke koupi a jsou uveřejněna v různých formách – v jednotlivých papírových svazcích, v jednotlivých elektronických souborech, kolekce na CD-ROM nebo na základě ročního předplatného jsou dostupná
on-line.

Nahrazená doporučení jsou k dispozici jako individuální elektronické soubory nebo archivní kopie.

Dosud neuveřejněná doporučení jsou k dispozici v elektronické formě pouze v originální jazykové verzi. Jedná se o schválená doporučení, která neprošla konečnou fází redakčního zpracování a překladu, proto mohou být předmětem redakčních změn oproti následně vydané verzi.

 • Software ITU-T

Posloupnosti různých zkoušek, softwaru a dat zamýšlených pro prozkoušení komunikačního zařízení. Každý software obecně tvoří integrální součást doporučení a je uveřejněn jako příloha k doporučení.

 • Věstník ITU Operational Bulletin

Čtrnáctideník obsahující administrativní a provozní informace vyměňované mezi správními orgány a uznávanými provozními agenturami (ROA) a ostatními poskytovateli služeb, útvary a organizacemi s ohledem na telekomunikační služby.
Různé seznamy obsahující kódy, čísla nebo indikátory přidělené zemím nebo operátorům jsou uveřejňovány jako přílohy k Věstníku.

 • Příručky a pokyny

Různé příručky, pokyny, směrnice a informativní texty jsou uveřejňovány k různým předmětům jako provozu, plánování sítí, vnějším zařízením, měřícím metodám a formálním jazykům, které jsou požadovány studijními skupinami a Světovým shromážděním normalizace v telekomunikacích.

Sektor radiokomunikací (ITU-R) vydává:

 • Doporučení (Recomendations) ITU-R
 • Radiokomunikační řád (Radio Regulations)

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti