Zabezpečení procesu oznamování subjektů působících ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.

Informace k zabezpečení procesu oznamování subjektů působících v roli třetí strany při plnění úkolů při postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích (oznámené subjekty).

Stav k datu 28. 6. 2012

  • Před zahájením vlastního procesu oznamování Česká republika nejprve na národní úrovni zřídí orgán pověřený výkonem činnosti oznamujícího orgánu ve smyslu čl. 47 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích (dále také „nařízení č. 305/2011“ nebo „CPR“), a to prostřednictvím novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 22/1997“);
  • dle vyjádření MPO (předkladatel zákona 22/1997) novela vstoupí v platnost cca 6 měsíců před datem přímé aplikace nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích (pravděpodobně v lednu 2013).

Předpokládaný výhled

Úřad jako budoucí oznamující orgán připraví v předstihu (do konce roku 2012) potřebné podklady k zabezpečení hladkého průběhu vyřizování žádostí o oznámení. Neznamená to ovšem, že žadatelé mohou své žádosti posílat ještě předtím, než novela zákona 22/1997 vstoupí v platnost.

Celý proces lze shrnout do následujících časově posloupných kroků:

  1. novelou zákona 22/1997 bude zřízen oznamující orgán (Úřad);
  2. subjekt podá žádost o oznámení (v souladu s čl. 47 nařízení č. 305/2011);
  3. Úřad posoudí, zda subjekt splňuje požadavky stanovené v čl. 43 nařízení č. 305/2011;
  4. poté, co Úřad vydá rozhodnutí o udělení oprávnění provádět úkoly třetí strany v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností, provede oznámení Evropské komisi a ostatním členským státům EU (prostřednictvím informačního systému NANDO-INPUT);
  5. pokud Evropská komise nebo ostatní členské státy ve stanovené lhůtě proti oznámení nevznesou žádné námitky, Úřad sdělí žadateli, že vůči oznámení nebyly podány žádné námitky;
  6. Komise oznámenému subjektu přidělí identifikační číslo a odkaz na subjekt zveřejní v seznamu subjektů oznámených podle nařízení č. 305/2011, včetně identifikačního čísla, které mu bylo přiděleno, a činností, pro něž byl oznámen;
  7. Úřad zveřejní ve Věstníku Úřadu oznámení o udělení oprávnění, včetně rozsahu oprávnění, data, od kterého může subjekt provádět činnosti oznámeného subjektu, identifikačního čísla přiděleného oznámenému subjektu, jednacího čísla a data vydání rozhodnutí o udělení oprávnění.

Pokud novela zákona 22/1997 vstoupí v platnost v lednu 2013 a za předpokladu, že subjekty podají žádosti včas a doloží, že splňují požadavky stanovené v čl. 43 nařízení č. 305/2011, bude „časová rezerva“ v délce 5 – 6 měsíců z hlediska posouzení a oznámení subjektů do konce června 2013 pro Úřad postačující.

Z výše uvedeného je zřejmé, že bude třeba dostát všem požadavkům kladeným novým předpisem - nařízením č. 305/2011 jak na oznamující orgán (viz čl. 41), tak na oznámené subjekty (viz čl. 43). Nelze tedy očekávat, že se bude jednat o jednoduchý proces ve smyslu „překlápění“ stávajících notifikací ke směrnici 89/106/EHS pod nový předpis, kterým je nařízení č. 305/2011.

Závěrem

Na základě dosavadních zkušeností s českými osobami notifikovanými ve smyslu směrnice 89/106/EHS lze předpokládat, že požadavky, kladené nařízením č. 305/2011 na třetí strany v procesu posuzování a ověřování stálosti vlastností, by měly být pro české notifikované osoby – kandidáty na oznámené subjekty ve smyslu nařízení – splnitelné.

Stanovení náročných požadavků na třetí strany prostřednictvím nařízení č. 305/2011 je třeba chápat jako snahu Evropské komise jako předkladatele nařízení č. 305/2011 o „očištění“ systému od těch subjektů, které nevykazují požadovanou úroveň, a o zvýšení jeho důvěryhodnosti, a tím i důvěryhodnosti procesu, jehož výstupem je označení CE.

Zpracovala: Ing. Alena Šimková, odd. 4300

28. 6. 2012

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti