Komentář k ČSN EN 81-80 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

ČSN EN 81-80 rozpracovává Doporučení Evropské komise členským státům 95/216/ES ze dne 8. června 1995, které se týká zvýšení bezpečnosti existujících výtahů, na úroveň současného technického poznání.  Cílem postupů a doporučení v normě uvedených je zvýšení bezpečnosti stávajících výtahů formou odstranění těch provozních rizik, která vyvolávají nebezpečné situace přímo ohrožující zdraví dopravovaných osob, servisních a inspekčních pracovníků, majetek a životní prostředí. Uplatnění uvedených technických řešení by mělo zajistit bezpečný provoz výtahů a usnadnit přístupnost výtahů osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vzhledem k tomu, že dopravovaná osoba nemá po uzavření dveří žádný vliv na řízení výtahu a u zastaralých výtahů nemá ani žádný kontakt s „vnějším světem“, musí mít absolutní důvěru v jeho bezpečnost. Uživatelé očekávají, že konstrukce výtahu a použité technologie splňují obecně přijatelnou úroveň bezpečnosti. Výtah je zcela bezpečný, pokud jeho konstrukce a použité technologie neobsahují provozní rizika vysoké a střední úrovně uvedená v této normě.

ČSN EN 81-80 může být použita:

  • vlastníky a provozovateli výtahů k uvědomění si a sledování vlastní odpovědnosti, která vyplývá z obecných právních předpisů zohledňujících specifické podmínky provozu výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů, jako jsou např.
    • zákon č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) v případě použití výtahu při plnění základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, nebo
    • nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí) v případě, že je výtah provozován v prostředí, na které se tento právní předpis vztahuje;
  • servisními firmami a/nebo inspekčními orgány k informování vlastníků nebo provozovatelů výtahů o úrovni bezpečnosti jejich zařízení;
  • vlastníky výtahů k dobrovolnému odstraňování zjištěných provozních rizik výtahů podle informací od servisní firmy nebo inspekčního orgánu, jestliže neexistuje právní předpis, který upravuje zvyšování bezpečnosti dříve instalovaných výtahů jinak. Stanovení nebezpečí a nápravných opatření se při inspekci provozovaného výtahu provádí podle přílohy B této normy. Při zjištění nebezpečné situace, která není uvedená v této normě, se může samostatné posouzení rizika provést podle ČSN P ISO/TS 14798;
  • při plánování odstraňování provozních rizik se zohledňuje i sociální a ekonomický aspekt proveditelnosti. Při rozhodování o tom, co je proveditelné, by se měla zvážit závažnost rizika úrazu vzhledem k obtížnosti a nákladům na odstranění nebo snížení tohoto rizika. Tam, kde obtížnost a náklady jsou vysoké a pečlivé posouzení rizika ukazuje, že je srovnatelně málo důležité, není nutné něco podnikat. Opačně, pokud je riziko vysoké, je nutno něco podniknout za každou cenu.

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti