ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004

 

ISO 9000:2015 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary

Zavedena v ČSN EN ISO 9000:2016 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

Tato mezinárodní norma popisuje základní pojmy a zásady managementu kvality, které jsou všeobecně použitelné pro

–          organizace, které usilují o udržitelný úspěch prostřednictvím zavedení systému managementu kvality;

–          zákazníky, kteří usilují o získání důvěry ve schopnost organizace trvale poskytovat produkty a služby vyhovující jejich

           požadavkům;

–          organizace, které usilují o získání důvěry v jejich dodavatelském řetězci, že požadavky na produkt a službu budou splněny;

–          organizace a zainteresované strany, které usilují o zlepšení komunikace prostřednictvím společného porozumění slovní zásobě 

           používané v managementu kvality;

–          organizace provádějící posuzování shody podle požadavků ISO 9001;

–          poskytovatele výcviku/školení, posuzování nebo poradenství v managementu kvality;

–          zpracovatele příslušných norem.

Specifikuje termíny a definice, které platí pro všechny normy managementu kvality a systému managementu kvality, které vypracovala ISO/TC 176.

 

ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements

Zavedena v ČSN EN ISO 9001:2016 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality v případech, kdy organizace potřebuje prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkt nebo službu, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky předpisů, a kdy má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka, a to efektivní aplikací systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování. Požadavky normy jsou aplikovatelné v jakékoliv organizaci bez ohledu na její typ nebo velikost nebo na produkty a služby, které poskytuje. Norma používá rámec vypracovaný ISO s cílem zlepšit sladění mezinárodních norem systémů managementu.

Tato mezinárodní norma využívá procesní přístup a zvažování rizik. Procesní přístup, který zahrnuje cyklus PDCA, umožňuje organizaci ujistit se, že jsou pro její procesy zajištěny a řízeny odpovídající zdroje, jsou stanoveny příležitosti ke zlepšování a jedná se podle nich. Zvažování rizik umožňuje organizaci určit faktory, které by mohly způsobit odchýlení jejích procesů a jejího systému managementu kvality od plánovaných výsledků, dále zavést preventivní nástroje řízení s cílem minimalizovat negativní účinky a maximálně využít příležitosti, které nastanou.

Pro přechod z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 bylo na mezinárodní úrovni dohodnuto tříleté období od vydání této technické normy, tj. od září 2015. Případné dotazy týkající se certifikace doporučujeme směřovat na akreditované organizace vydávající certifikáty podle těchto norem.

Případné dotazy týkající se obsahu normy doporučujeme směřovat na zástupce CTN při České společnosti pro jakost, Ing. Ondřej Hykš (hyks@csq.cz).

 

ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization – A quality management approach

Zavedena v ČSN EN ISO 9004:2010 (01 0324) Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvality

Norma poskytuje návod sloužící jako podpora dosahování trvale udržitelného úspěchu jakékoli organizace působící v neustále se měnícím prostředí. Poskytuje širší pohled na systémy managementu kvality než norma ISO 9001 a podrobněji rozpracovává některá dílčí témata, jako jsou například management znalostí a inovace. Součástí normy je i tabulka pro sebehodnocení organizace vzhledem k různým úrovním vyspělosti systému managementu kvality. Norma není určena pro certifikaci.

V současné době probíhá revize ISO 9004.

 

Více informací o těchto normách a podpůrné materiály pro jejich používání najdete na webových stránkách ISO zde

Mezinárodní normy řady ISO 9000 vypracovala technická komise Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/TC 176 Quality management and quality assurance (Management kvality a prokazování kvality), více zde

Výše uvedené normy byly schváleny Evropským výborem pro normalizaci (CEN) jako normy EN ISO bez jakýchkoliv modifikací.

Normy systému managementu kvality na národní úrovni patří do oblasti působnosti technické normalizační komise TNK 6 Management kvality a prokazování kvality, viz zde

 

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti