Notifikace ČR do WTO/TBT

 Notifikační formuláře a plné texty

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX, PDF nebo zahájí stahování.

Vzor notifikačního formuláře (anglickyčesky)  -  Výrobkové kódy

Rok 2018

G/TBT/N/CZE/206

Draft general measure number: 0111-OOP-C084-17 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: instruments and systems for measuring the flow volume of liquids other than water or liquefied gases – dispensers for windscreen washer fluid

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C084-17, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny – výdejní stojany na kapalinu do ostřikovačů“

Přijatý plný text notifikace CZE/206

G/TBT/N/CZE/207

Draft general measure No 0111-OOP-C082-17 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: instruments and systems measuring the flow volume of liquids other than water or liquefied gases - dispensers of aqueous urea solution - AdBlue

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C082-17, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny – výdejní stojany vodného roztoku močoviny - AdBlue“

Přijatý plný text notifikace CZE/207

G/TBT/N/CZE/208

Draft general measure No 0111-OOP-C085-16 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: measuring devices for determining the load per axle or wheel of rolling stock

Návrh opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C085-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení na nápravu nebo kolo u kolejových vozidel“

Přijatý plný text notifikace CZE/208

G/TBT/N/CZE/209

Draft general measure No 0111-OOP-C086-16 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: measuring devices for determining the load per axle of road vehicles

Návrh opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C086-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení na nápravu u silničních vozidel“

Přijatý plný text notifikace CZE/209

G/TBT/N/CZE/210

Draft general measure No 0111-OOP-C065-16 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring nstruments: fixed storage tanks used as instruments for measuring volume

Návrh opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C065-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „Stacionární nádrže používané jako měřidla objemu“

Přijatý plný text notifikace CZE/210

G/TBT/N/CZE/211

Draft general measure No 0111-OOP-C068-17 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: flow-through type vibrational relative gas density transducers

Návrh opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C068-17, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „vibrační převodníky relativní hustoty plynů průtočného typu“

Přijatý plný text notifikace CZE/211

G/TBT/N/CZE/212

Draft general measure No 0111-OOP-C069-16 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: instruments and systems measuring the flow volume of liquids other than water and of liquefied gas - dynamic measuring systems for liquids other than water, which are fitted to vehicles and tank-vehicles

Návrh opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C069-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda a zkapalněných plynů - dynamické měřicí systémy na kapaliny jiné než voda umístěné na vozidlech a na cisternových vozidlech“

Přijatý plný text notifikace CZE/212

G/TBT/N/CZE/213

Draft general measure number: 0111-OOP-C071-18 laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following specified measuring instruments: 'hygrometers for cereals and oilseeds'

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C071-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod jejich zkoušení při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „vlhkoměry na obiloviny a olejniny“

Přijatý plný text notifikace CZE/213

G/TBT/N/CZE/214

Draft general measure number:0111-OOP-C064-16, laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following specified measuring instruments: 'pure-tone audiometers'

Návrh opatření obecné povahy sp. zn.: 0111-OOP-C064-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „audiometry tónové“

Přijatý plný text notifikace CZE/214

G/TBT/N/CZE/215

Draft general measure number: 0111-OOP-C070-18 laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following specified instruments: 'tendon assemblies for prestressed concrete and rock anchors'

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C070-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně požadavků pro ověřování stanovených měřidel: „Napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy.“

Přijatý plný text notifikace CZE/215

G/TBT/N/CZE/216

Draft general measure number: 0111-OOP-C066-16 laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following specified instruments: 'measuring instruments and systems for measuring the flow of liquids other than water - stationary measuring systems except for dispensers'

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C066-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla a měřicí systémy protečeného množství kapalin jiných než voda – stacionární měřicí systémy s výjimkou výdejních stojanů“

Přijatý plný text notifikace CZE/216

G/TBT/N/CZE/217

Draft general measure number: 0111-OOP-C058-16 laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following specified instruments: 'grain testers'

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C058-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla „obilní zkoušeče“ a metody zkoušení při schvalování typu a při ověřování těchto stanovených měřidel

Přijatý plný text notifikace CZE/217

G/TBT/N/CZE/218

Draft general measure number: 0111-OOP-C082-17, laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following specified instruments: 'Instruments for measuring water flow - water meters that are intended for uses other than residential, retail, and light industry'

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C082-17, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: „měřidla protečeného množství vody – vodoměry, které jsou určeny pro jiné použití než v oblasti bydlení, obchodu a lehkého průmyslu“

Přijatý plný text notifikace CZE/218

G/TBT/N/CZE/219

Draft general measure number: 0111-OOP-C067-16 laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following specified measuring instruments: 'liquid transport tanks'

Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C067-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „přepravní tanky na kapaliny“

Přijatý plný text notifikace CZE/219

G/TBT/N/CZE/220

Draft general measure number: 0111-OOP-C059-16 laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following specified instruments: 'personal sound exposure meters'

Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C059-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „osobní zvukové expozimetry“

Přijatý plný text notifikace CZE/220

G/TBT/N/CZE/221

Draft general measure number: 0111-OOP-C072-16 laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following specified instruments: 'Measuring instruments used to monitor activity limits and concentration of effluents from nuclear facilities, nuclear raw material mining or processing facilities, radioactive waste processing plants and from the processing or application of radioactive materials, and also used to determine environmental radiation exposure due to effluents' - modules for discontinuous measurement of activity or concentration by sampling that require specific test procedures

Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C072-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „Měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikaci radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí“ – moduly pro diskontinuální měření aktivity nebo objemové aktivity vzorkováním, vyžadující specifické zkušební postupy

Přijatý plný text notifikace CZE/221

G/TBT/N/CZE/222

Draft general measure number: 0111-OOP-C077-16 laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following specified instruments: 'spectrometric assemblies for analysing alpha, beta, gamma, and neutron sources or fields - alpha and gamma radiation spectrometers'

Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C077-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „spektrometrické sestavy pro analýzu zdrojů nebo polí záření alfa, beta, gama a neutronů – spektrometry záření alfa a gama“

Přijatý plný text notifikace CZE/222

G/TBT/N/CZE/223

Draft general measure Number: 0111-OOP-C078-16 laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following specified instruments: 'non-spectrometric activity meters and dosimeters used to monitor compliance with limits in the area of radiation protection or nuclear safety and for emergency measurement - electronic personal dosimeters for measuring gamma radiation and X-rays'

Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C078-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní - elektronické osobní dozimetry pro měření záření gama a X“

Přijatý plný text notifikace CZE/223

G/TBT/N/CZE/224

Draft general measure number: 0111-OOP-C079-16 laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following specified measuring instruments: 'nonspectrometric activity meters and dosimeters used to monitor compliance with limits in the area of radiation protection or nuclear safety and for emergency measurement – portable surface contamination meters'

Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C079-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – přenosná měřidla povrchové kontaminace“

Přijatý plný text notifikace CZE/224

G/TBT/N/CZE/225

Draft general measure number: 0111-OOP-C080-16 laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following specified instruments: 'installed meters, warning assemblies, and dosimetric gamma radiation and X-ray quantity monitors with energies from 50 keV to 1.5 MeV'

Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C080-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „instalovaná měřidla, varovné sestavy a monitory dozimetrických veličin záření gama a X o energiích od 50 keV do 1,5 MeV“

Přijatý plný text notifikace CZE/225

G/TBT/N/CZE/226

Draft general measure number: 0111-OOP-C081-16 laying down the metrological and technical requirements for specified measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of the following specified instruments: 'non-spectrometric activity meters and dosimeters used to monitor compliance with limits in the area of radiation protection or nuclear safety and for emergency measurement - portable dosimetric gamma radiation and X-ray meters used for purposes of radiation protection'

Návrh opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C081-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „nespektrometrická měřidla aktivit a dávek používaná pro kontrolu dodržování limitů v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti a pro měření havarijní – přenosná měřidla dozimetrických veličin záření gama a X používaná pro účely radiační ochrany“

Přijatý plný text notifikace CZE/226

G/TBT/N/CZE/227

Draft General Measure number: 0111-OOP-C076-16 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including test methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: "Measuring instruments used to monitor activity limits and concentration of effluents from nuclear facilities, nuclear raw material mining or processing facilities, radioactive waste processing plants and from the processing or application of radioactive materials, and also used to determine environmental radiation exposure due to effluents – measuring instruments for continuous monitoring of radioactive noble gases in gaseous effluents from nuclear facilities"

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C076-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí – měřidla ke kontinuálnímu monitorování radioaktivních vzácných plynů v plynných výpustech

jaderných zařízení“

Přijatý plný text notifikace CZE/227

G/TBT/N/CZE/228

Draft General Measure number: 0111-OOP-C021-17 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including test methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: "Tyre pressure gauges for road motor vehicles"

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C021-17, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla tlaku v pneumatikách silničních motorových vozidel“

Přijatý plný text notifikace CZE/228

G/TBT/N/CZE/229

Draft General Measure number: 0111-OOP-C031-18 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including test methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: "rotary-piston and velocity gas flow meters"

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C031-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně zkoušek při schvalování typu a při ověřování stanovených měřidel: „měřidla protečeného množství plynu s otáčivými písty a rychlostní“

Přijatý plný text notifikace CZE/229

G/TBT/N/CZE/230

Draft General Measure number: 0111-OOP-C075-16 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including test methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: Measuring instruments used to monitor activity limits and concentration of effluents from nuclear facilities, nuclear raw material mining or processing facilities, radioactive waste processing plants and from the processing or application of radioactive materials, and also used to determine environmental radiation exposure due to effluents. Measuring instruments for continuous monitoring of gamma radioisotopes in liquid effluents from nuclear facilities

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C075-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí – měřidla ke kontinuálnímu monitorování gama radioizotopů v kapalných výpustech jaderných zařízení“

Přijatý plný text notifikace CZE/230

 

Rok 2019

G/TBT/N/CZE/231

Draft General Measure number: 0111-OOP-C074-16 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including test methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: ‘measuring instruments used to monitor activity limits and concentration of effluents from nuclear facilities, nuclear raw material mining or processing facilities, radioactive waste processing plants and from the processing or application of radioactive materials, and also used to determine environmental radiation exposure due to effluents – measuring instruments for continuous monitoring of radioactive aerosols, including transuranic aerosols in gaseous effluents from nuclear facilities’

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C074-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí - měřidla ke kontinuálnímu monitorování radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů v plynných výpustech jaderných zařízení"

Přijatý plný text notifikace CZE/231

G/TBT/N/CZE/232

Draft General Measure number: 0111-OOP-C073-16 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring  instruments, including test methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: ‘measuring instruments used to monitor activity limits and concentration of effluents from nuclear facilities, nuclear raw material mining or processing facilities, radioactive waste processing plants and from the processing or application of radioactive materials, and also used to determine environmental radiation exposure due to effluents – measuring instruments for continuous monitoring of radioactive iodine in gaseous effluents from nuclear facilities’

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C073-16, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla používaná pro kontrolu limitů aktivity a objemové aktivity výpustí z jaderných zařízení, ze zařízení pro těžbu nebo úpravu radioaktivních surovin, zpracování nebo aplikací radioaktivních materiálů a z úpraven radioaktivních odpadů a pro stanovení radiační zátěže okolí v důsledku výpustí – měřidla ke kontinuálnímu monitorování radioaktivního jódu v plynných výpustech jaderných zařízení“

Přijatý plný text notifikace CZE/232

G/TBT/N/CZE/233

Draft General Measure number: 0111-OOP-C022-18 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including test methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: ‘electricity meters’

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C022-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a pro ověřování stanovených měřidel: „elektroměry“

Přijatý plný text notifikace CZE/233

G/TBT/N/CZE/234

Draft General Measure number: 0111-OOP-C087-18 laying down the metrological and technical requirements for legally controlled measuring instruments, including test methods for type approval and verification of the following legally controlled measuring instruments: ‘class 1 and 2 sound level meters, bandwidth filters, measurement microphones’

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C087-18, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a pro ověřování stanovených měřidel: „přístroje pro měření zvuku tř. 1 a 2, pásmové filtry, měřicí mikrofony“

Přijatý plný text notifikace CZE/234

Notifikace ČR do WTO/TBT rok 2005-2017

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti