Nová nařízení (EU) o lanových drahách, o osobních ochranných prostředcích a o spotřebičích plynných paliv

Informace k novým nařízením Evropského parlamentu a Rady

                       

Dne 31. března 2016 byla v Úředním věstníku Evropské unie v čísle L081 zveřejněna

I.                    nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES,

II.                 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS a

III.              nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES.

Tato nařízení jsou závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech.

 

Zkušenosti získané při provádění směrnic 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob, směrnice 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků a směrnice 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv ukázaly, že je třeba změnit některá jejich ustanovení, kromě jiného, s těmito cíli:

·         zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti uživatelů,

·         vytvoření rovných podmínek pro hospodářské subjekty,

·         zjednodušení právního rámce stanovením jasných a podrobných pravidel formou nařízení, jež nenechávají prostor pro rozdílné provedení jednotlivými členskými státy,

·         uvedení směrnic do souladu s novým legislativním rámcem,

·         aktualizace okruhu výrobků, na které se směrnice vztahují,

·         změna některých základních požadavků a

·         zpřesnění obsahu a platnosti EU certifikátu přezkoušení typu.

 

ad I.         Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES

 

Z hlediska aplikace nařízení je nutno počítat s následujícími termíny:

 

a) Vstup v platnost a použitelnost (čl. 48)

1.   Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Nařízení se použije od 21. dubna 2018 s výjimkou:

a)

článků 22 až 38 a článku 44, které se použijí od 21. října 2016;

b)

čl. 45 odst. 1, který se použije od 21. března 2018.

 

b) Přechodná ustanovení (čl. 46)

Členské státy nesmí bránit dodávání na trh dílčích systémů nebo bezpečnostních prvků, na které se vztahuje směrnice 2000/9/ES a které jsou s uvedenou směrnicí ve shodě a byly uvedeny na trh před 21. dubnem 2018.

Členské státy nesmí bránit uvedení do provozu lanových drah, na které se vztahuje směrnice 2000/9/ES a které jsou s uvedenou směrnicí ve shodě a byly instalovány před 21. dubnem 2018.

Pro bezpečnostní prvky jsou podle tohoto nařízení platné certifikáty a rozhodnutí o schválení vydaná podle směrnice 2000/9/ES.

 

c) Zrušení (čl. 47)

Směrnice 2000/9/ES se zrušuje s účinkem od 21. dubna 2018.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze X.

 

Česká verze nařízení: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2016:081:TOC

Anglická verze nařízení: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0424

 

 

ad II.      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS

Z hlediska aplikace nařízení je nutno počítat s následujícími termíny:

 

a) Vstup v platnost a použitelnost (čl. 48)

1.   Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Nařízení se použije ode dne 21. dubna 2018, s výjimkou:

a)

článků 20 až 36 a článku 44, které se použijí ode dne 21. října 2016, a

b)

čl. 45 odst. 1, který se použije ode dne 21. března 2018.

 

b) Přechodná ustanovení (čl. 47)

1.   Aniž je dotčen odstavec 2, nesmějí členské státy bránit tomu, aby byly na trh dodávány výrobky, na něž se vztahuje směrnice 89/686/EHS, které jsou s uvedenou směrnicí ve shodě a které byly uvedeny na trh před 21. dubnem 2019.

2.   Certifikáty ES přezkoušení typu a rozhodnutí o schválení vydané podle směrnice 89/686/EHS zůstávají v platnosti do 21. dubna 2023, pokud jejich platnost neskončí před uvedeným dnem.

 

c) Zrušení (čl. 46)

Směrnice 89/686/EHS se zrušuje s účinkem ode dne 21. dubna 2018.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou v příloze X.

 

Česká verze nařízení: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0051.01.CES&toc=OJ:L:2016:081:TOC

Anglická verze nařízení: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425

 

 

 

ad III.    Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES

 

Z hlediska aplikace nařízení je nutno počítat s následujícími termíny:

 

a) Vstup v platnost a použitelnost (čl. 46)

1.   Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Nařízení se použije ode dne 21. dubna 2018, s výjimkou

a)

článků 4, 19 až 35 a 42 a přílohy II, které se použijí ode dne 21. října 2016; a

b)

čl. 43 odst. 1, který se použije ode dne 21. března 2018.

 

b) Přechodná ustanovení (čl. 44)

1.   Členské státy nesmí bránit tomu, aby byly na trh dodávány nebo uváděny do provozu spotřebiče, na které se vztahuje směrnice 2009/142/ES a které jsou s uvedenou směrnicí ve shodě a byly uvedeny na trh před 21. dubnem 2018.

2.   Členské státy nesmí bránit tomu, aby byla na trh dodávána vybavení, na která se vztahuje směrnice 2009/142/ES a která jsou s uvedenou směrnicí ve shodě a byla uvedena na trh před 21. dubnem 2018.

 

c) Zrušení (čl. 45)

Směrnice 2009/142/ES se zrušuje od 21. dubna 2018.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

 

Česká verze nařízení: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.081.01.0099.01.CES&toc=OJ:L:2016:081:TOC

Anglická verze nařízení: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0426

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti