Nový legislativní rámec

Nový legislativní rámec pro uvádění výrobků na trh

Nový legislativní rámec pro uvádění výrobků na trh vstoupil v platnost 1. ledna 2010. Je navržen tak, aby zlepšoval fungování vnitřního trhu zboží a hlavním cílem zajistit bezpečnost občanů a omezit počet výrobků na trhu, které nevyhovují evropské legislativě. Dalším cílem je zlepšit kvalitu prací prováděných subjekty působícími při zkoušení a certifikaci výrobků. Rámec dále přinese větší konsistenci celému regulatornímu rámci pro výrobky, a zjednoduší jeho aplikaci.

Právní texty nového legislativního rámce publikované v Úředním věstníku EU jsou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (PDF 196 kB)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (PDF 274 kB)

oprava Rozhodnutí č. 768/2008/ES (PDF 708 kB)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES (PDF 119 kB)

Komise navrhla přizpůsobení (alignment) následujících 9ti směrnic modelu podle  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES:

Elektrická zařízení nízkého napětí: směrnice 2006/95/ES

Elektromagnetická kompatibilita: směrnice 2004/108/ES

Jednoduché tlakové nádoby: směrnice 2009/23/ES

Měřicí přístroje: směrnice 2004/22/ES

Váhy s neautomatickou činností: směrnice 2009/23/ES

Výbušniny pro civilní využití: směrnice  93/15/EHS

Pyrotechnické výrobky: směrnice 2007/23/ES

Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, (ATEX): směrnice 94/9/ES

Výtahy: směrnice 95/16/ES

Opatření 9ti směrnic budou přizpůsobena modelu vyvinutému na úrovni EU tak, aby byly překonány rozdílnosti práva EU, které ztěžují život obchodníkům. Výrobci, dovozci a distributoři budou mít užitek z jednotných podmínek pro obchodování. Zlepší se též bezpečnost výrobků na trhu EU posílením postupů prokazování shody a tím, že bude snadnější nepustit na trh výrobky, které nejsou ve shodě s požadavky.

Změny se týkají definic (např. výrobce, dodání na trh, označení CE), povinností hospodářských subjektů, požadavků na dohledatelnost, orgánů a postupů posuzování shody, označení CE apod.

 

Podle tiskového výstupu EK č. IP/11/1385 z 21.11.2011

 

Copyright 2015 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti