Pravidla pro aplikaci směrnice 2014/68/EU (PED) – tlaková zařízení (aktualizace 7/17)

Informace o aktualizaci překladu pokynu Evropské komise

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zajistil aktualizaci českého překladu Pravidel pro aplikaci směrnice 2014/68/EU (PED) – tlaková zařízení.

Český překlad je ke stažení na stránkách ÚNMZ:

Pravidla pro aplikaci směrnice 2014/68/EU (PED) – tlaková zařízení

Pravidla zajišťují jednotné provádění směrnice o tlakových zařízeních a jsou důležitou pomůckou k její aplikaci. V této aktualizaci je zahrnuto více než 200 pravidel, která prošla do doby vydání procedurou projednávání. Tvorba pravidel je živý organizmus a uživatelům se v této aktualizaci dostává do ruky verze 4, která zahrnuje pravidla schválená do 21. 3. 2017. Pravidla zde uvedená byla schválena pracovní skupinou Evropské komise „Tlak“ a jsou uspořádána ve formě otázka - odpověď.

Aktualizace je koncipovaná formálně stejně jako anglický originál pravidel na webu EK. Proto je nově uveden kompletní seznam pravidel s interaktivním přechodem (překlik) ze seznamu přímo na jejich text. Totéž se týká jednotlivých oblastí pravidel, které jsou přístupné interaktivně z obsahu. Příručka navíc obsahuje text PED, nově aktualizovaný „Návod pro posuzování sestav“, zpracovaným CABF – Fórum notifikovaných osob, se statutem obdobným jako mají pravidla. Dalším pracovním materiálem zde je aktualizovaný „Technický návod pro svařování“, který je pomůckou, jak postupovat podle přílohy I bod. 3.1.2 PED. Tyto materiály jsou také interaktivně přístupné (překlik) z obsahu.

Pravidla nejsou právně závazným výkladem směrnice. Tím zůstává směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. Pravidla však představují podklad pro zajištění jednotného postupu při provádění PED.

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti