PRÁVNÍ PŘEDPISY

Úplné pracovní znění zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii /aktualizováno 18. 7. 2018/

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu /18. 7. 2018/

Pracovní úplné znění zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky - účinné od 15. 4. 2016 /aktualizováno 18. 7. 2018/

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh /aktualizováno 18. 7. 2018/

Seznam nařízení vlády k provedení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Seznam nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb. /17. 9. 2013/

Právní předpisy v oblasti metrologie /aktualizováno 5. 1. 2012/

Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb., a nařízení vlády č. 25/2014 Sb. /1. 1. 2010/

Zákon České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví /15. 12. 2009/

Přímo platné předpisy EU z oblasti týkající se působnosti ÚNMZ  

Vyhláška č. 442/2016 Sb.,kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování  

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti