Jak se zapojit do tvorby technických norem?

V zásadě jsou možné tři způsoby.

Prostřednictvím zpracovatele úkolu plánu technické normalizace, tj. osoby, která je v tomto plánu uvedena

 • u jednotlivých konkrétních úkolů tvorby původních ČSN,
 • u úkolů na převzetí evropských a mezinárodních norem ČSN,
 • a úkolů spolupráce při tvorbě evropských a mezinárodních norem.

Plán technické normalizace mohou zájemci najít ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).
Osoba zde uvedená jim na základě projeveného zájmu zašle potřebné dokumenty a vypořádá i případné připomínky.
Tento způsob je vhodný pro ty osoby, které se zajímají o tvorbu vybraných norem (normy) nebo o účast při tvorbě evropských, případně mezinárodních norem (normy), vytvářených konkrétním pracovním orgánem (technická komise -TC, subkomise - SC) evropských a mezinárodních normalizačních organizací.

Prostřednictvím členství v příslušné Technické normalizační komisi (TNK)
V TNK se projednávají jak návrhy původních ČSN, tak i návrhy evropských a mezinárodních norem v průběhu jejich tvorby včetně následného převzetí do ČSN.
Tento způsob účasti při tvorbě norem je vhodný pro ty, kteří mají zájem na širším spektru normalizačních prací, vymezených oblastí působnosti příslušné TNK, která je obvykle dost rozsáhlá.


Připomínkováním návrhů evropských norem v etapě tzv.veřejného připomínkování
Tento způsob je omezen na jednu konkrétní etapu tvorby evropských norem (anglicky Public Enquiry).
Seznamy návrhů evropských norem, vytvořených v evropských normalizačních organizacích CEN, CENELEC a ETSI a určených k veřejnému připomínkování jsou uveřejňovány na www stránkách ÚNMZ.
Každý, kdo se chce s těmito návrhy seznámit a případně uplatnit svoje připomínky, může příslušný návrh získat v oddělení informací ÚNMZ a do ÚNMZ též zaslat svoje připomínky.

Pro úplnost je třeba uvést, že je též možné stát se po dohodě s ÚNMZ přímo zpracovatelem úkolu plánu technické normalizace a že nejlepší cesta k ovlivnění obsahu budoucí evropské nebo mezinárodní normy je členství v pracovní skupině, která tvoří výchozí návrh (návrhy) evropské nebo mezinárodní normy, který technická komise dále projednává se členskými zeměmi. Delegování expertů do příslušné pracovní skupiny, na základě jejich zájmu, zajišťuje ÚNMZ. (Každý, kdo se přihlásí nemusí být delegován.)Postavení a působnost Technických normalizačních komisí (TNK)

 • TNK plní ve struktuře národní normalizace stejnou úlohu jako pracovní orgány (technické komise-TC a subkomise-SC) mezinárodních, evropských a zahraničních normalizačních organizací.
 • Přístup k nim je otevřený.
 • Jsou v nich zastoupeny všechny zájmové skupiny: výrobci, spotřebitelé, obchodní organizace, školy, veřejná správa, výzkum.
 • Účast v nich je dobrovolná a na vlastní náklady.
 • ÚNMZ zabezpečuje pro jejich činnost podklady a informace a zprostředkuje styk s mezinárodními a evropskými normalizačními organizacemi.
 • Aktivní účast v těchto komisích přináší členům:
  • aktuální informace o tom, ce se děje v jejich oboru,
  • možnost ovlivnit obsah budoucích technických norem,
  • možnost získat informace o záměrech případných konkurentů na trhu.

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti