Zapojení do činnosti PS Rady

Zapojení do činnosti pracovních skupin Rady EU 

ÚNMZ zajišťuje v návaznosti na  usnesení vlády ČR č. 427/2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování (ve znění pozdějších změn – naposledy pozměněno usnesením vlády  571/2007 o změně některých usnesení vlády v souvislosti s členstvím ČR v EU) činnost gestora a koordinátora Pracovní skupiny Rady EU pro technickou harmonizaci G7 (dále jen „PS G7“) v rámci SS Technická harmonizace a Spotřebitel, která je čtvrtou sektorovou skupinou Resortní koordinační skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu (DOCX; 20 kB) (SS technická harmonizace byla zřízena  Opatřením  č. 33/2004 ministra průmyslu a obchodu o aktualizaci Resortní koordinační skupiny pro EU ze dne 22. prosince 2004, které bylo naposledy změněno Opatřením  č. 6/2014 ze dne 30. června 2014 (DOCX; 60 kB).

SS TH (Opatřením č.  4/2011 rozšířena na SS TH a Spotřebitel) byla zřízena v rámci RKS MPO jako pracovní orgán pro problematiku EU v oblasti technické harmonizace a zajišťuje plnění úkolů souvisejících s činností v PS G7 v ostatních pracovních skupinách a orgánech Rady EU a EK, které tematicky spadají do oblasti působnosti ÚNMZ.

PS G7 je tvořena několika pracovními podskupinami (PDF; 530 kB),  jejichž složení se mění v závislosti na prioritách jednotlivých předsednictví Rady EU a na stavu projednávání legislativního návrhu.

V rámci centrálně koordinovaného procesu zajištění českého předsednictví (PDF; 105 kB) v Radě EU ÚNMZ předsedal z ústředí jednotlivým pracovním podskupinám.

 

K datu jsou v rámci PS G7 projednávány následující legislativní návrhy:

 

Projednávání ukončeno (archiv):

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument PDF, nebo zahájí stahování (velikost souboru nepřesahuje 600 kB).

 

Na zasedáních PS G7 jsou také projednávány předpisy přijímané v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU (akty v přenesené pravomoci). 

Podrobnější informace k projednávaným aktům v přenesené pravomoci jsou k dispozici na stránce Aktuální dění v agendách ÚNMZ.

Do přímé gesce ÚNMZ spadají legislativní návrhy z oblastí Normalizace, Strojírenství a hluk, Měřicí přístroje, Měřicí jednotky, Nový přístup, Hračky, Stavební výrobky,Tlaková zařízení, Revize evropské normalizace, přizpůsobení Novému legislativnímu rámci, Osobní ochranné prostředky. Legislativní návrhy z ostatních uvedených oblastí jsou v gesci věcně příslušných ministerstev či ostatních orgánů (Motorová vozidla – MD, Nebezpečné látky a přípravky – MŽP, Kosmetika – MZ, Pyrotechnické výrobky – Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva/MPO, Prekurzory výbušnin - Český báňský úřad /MPO, Rádiová zařízení - Český telekomunikační úřad) a ÚNMZ plní v rámci nastaveného mechanismu spolupráce funkci koordinátora při přípravě podkladů pro jednotlivé pracovní orgány Rady EU.

 • Dle aktuálně projednávaných témat se ÚNMZ průběžně podílí jako spolugestor na přípravě materiálů pro účely zasedání dalších přípravných orgánů  Rady EU, jako např:

  • PS G1 pro konkurenceschopnost a růst 
  • PS A4 – Výbor pro obchodní politiku
   • Stálí zástupci - projednávání obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi (oblasti působnosti ÚNMZ - technické předpisy a normy, posuzování shody, akreditace a certifikace, technické překážky obchodu)
   • Odbornící - vzájemné uznávání
                                                           
 • Oficiální stránky rumunského předsednictví Rady EU naleznete na následující adrese: https://www.romania2019.eu/home/.

  Informace o průběhu jednání za českého předsednictví Rady EU jsou k dispozici v dokumentu: CZPRES (PDF; 105 kB).

 • Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti