Rada pro technickou normalizaci

Rada pro technickou normalizaci je stálým poradním orgánem předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Posláním Rady je napomáhat objektivnímu rozvoji technické normalizace a optimálnímu naplňování požadavků v této oblasti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, z požadavků ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a hospodářské sféry.

Rada ve své působnosti zejména:

  • posuzuje celkové zaměření návrhu plánu a plnění úkolů technické normalizace, zejména z hlediska evropské a mezinárodní normalizace a způsob rozdělování státního příspěvku na zabezpečení jednotlivých úkolů v rámci státního plánu standardizace a doporučuje předsedovi Úřadu další postup při schvalování plánu,
  • zaujímá stanoviska k závažným problémům technické normalizace a k významným úkolům národní normalizace a otázkám evropské a mezinárodní normalizační spolupráce,
  • projednává, popř. navrhuje programy informační činnosti v technické normalizaci,
  • předkládá návrhy na zlepšení činností v oblasti technické normalizace,
  • využívá ke své činnosti stanoviska a připomínky zainteresovaných orgánů a organizací (včetně odborných útvarů ÚNMZ),

Rada je složena ze zástupců ministerstev a jiných ústředních úřadů, profesních svazů a nezávislých odborníků z oblasti vědy, výzkumu a školství. Rada zasedá třikrát do roka.

Pracovní prostor pro členy RTN

Členové RTN  

Statut RTN  

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti