Realizované úkoly v roce 2012

REALIZOVANÉ PROJEKTY V RÁMCI „STRATEGICKÉ VIZE PRO EVROPSKÉ NORMY“ V ROCE 2012

Evropská komise zveřejnila dne 1. června 2011 dokument Sdělení komise Evropskému parlamentu, radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru s podtitulem „Strategická vize pro evropské normy – další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020“. Obsahem Sdělení je soubor opatření vedoucích k vybudování účinnějšího a technicky vyspělejšího evropského systému technické normalizace, systému, který pružně reaguje na potřeby trhu a podporuje tak konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Na základě dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je garantem naplňování opatření, byla na realizaci opatření vyčleněna částka ve výši 1 mil. Kč.

V polovině roku 2012 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlásil veřejné nabídkové řízení k podávání návrhů na řešení úkolů k naplňování „Strategické vize pro evropské normy". Výstupy realizovaných úkolů měly být buď ve formě tematických příruček, návodů, metodik nebo podobných dokumentů, které pomáhají v zapojení jednotlivých skupin do normalizační práce nebo usnadňují orientaci v systému českých technických norem (ČSN), nebo ve formě koordinačních činností, které usnadňují zapojení jednotlivých skupin do tvorby technických norem.

Po vyhodnocení všech podaných nabídek bylo vybráno a následně realizováno těchto 7 projektů:

Asociace Akreditovaných a Autorizovaných Organizací

- specializované interaktivní vzdělávací kurzy pro zvýšení zapojení drobných, malých a středních podniků a živnostenských společenstev do tvorby evropských a národních norem a pravidel správné praxe

- vypracování prezentací, příprava komunikačních nástrojů pro interaktivní část, tisk manuálů

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

- Vytvoření komise ČKAIT pro eurokódy

- Vytvoření a údržba databáze dotazů k eurokódům

- Metodika navrhovaná konstrukcí podle eurokódu 7

- Slovník definic a výkladů pojmů v normách ve vztahu ke stavebním předpisům

- Digitalizace vybraných neplatných ČSN, ON nebo komentářů k ním v oblasti stavebnictví

- Pomůcka pro navrhování a realizaci staveb (pro bytovou výstavbu)

- Doporučené postupy nebo zjednodušení (výklad formy) formou článků do periodik ČKAIT

- Bezbariérové řešení staveb

- Informační databáze technických požadavků, charakteristik a vlastností stavebních výrobků označovaných CE

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

- vytvoření analýzy on-line systému umožňujícího vyhledávání v normativních dokumentech

Sdružení českých spotřebitelů – Kabinet pro standardizaci

- projekt na posílení koordinace i konkrétního zapojení slabších stran do procesu technické normalizace a postupného dosahování účinnějšího zohlednění faktorů významných pro spotřebitele a malé a střední podnikání v normách

- analýza zástupců v jednotlivých oblastech a sektorech normalizace výrobků a služeb

- koncept a pilotní realizace vzdělávání a osvěty ve vztahu k technické normalizaci

- projekt na koordinaci i konkrétní zapojení malých a středních podniků do procesu technické normalizace a účinnějšího zohledňování faktorů významných pro malé podniky v normách

- projekt na koordinaci i konkrétní zapojení všech skupin spotřebitelů do procesu technické normalizace a dosahování účinnějšího zohledňování faktorů významných pro spotřebitele v normách

České sdružení pro technická zařízení

- příprava, zapracování změn, grafické práce, sazba a příprava pro tisk odborných materiálů s následujícími tématy:

-          metody detekce toxických a hořlavých plynů,

-          bezpečnost provozu odběrných plynových zařízení,

-          průmyslové plynovody,

-          vydaná odborná stanoviska (zpravováno formou dotazů a odpovědí - vychází každoročně),

-          plynová zařízení v budovách

-          použití vícevrstvých trubek pro rozvod plynu v budovách,

-          použití montážního systému CATS – nerezové ohebné trubky pro rozvody médií,

-          použití vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro orozvod plynu v budovách,

-          použití balonovací soupravy pro uzavření potrubí,

-          postup při zatěsňování rozvodů vody,

-          postup při zatěsňování topných systémů, dodatečné utěsňování plynovodů se závitovými spoji metodou BCG

Svaz drobných zaměstnavatelů ve stavebnictví

- provedení analýzy činností jednotlivých organizací zastupujících drobné, malé a střední podniky a společenské subjekty sdružené v Hospodářské komoře ČR směrem ke svým členům se zaměřením na využívání a přístupnost českých technických norem v praxi, jejich srozumitelnost v podmínkách činnosti drobných, malých a středních podniků a OSVČ, hodnocení obsahové stránky norem, analýzu přístupnosti normativních dokumentů a potřeby organizací zastupující drobné, malé a střední podniky

- na základě provedené analýzy návrh řešení vedoucí k naplnění opatření uvedených ve Strategické výzvě pro evropské normy, zaměřené na Živnostenská společenstva zastupující drobné, malé a střední podniky a jejich členy a organizace zastupující OSVČ v rozsahu působnosti Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Institut pro testování a certifikaci

- zpracování vzorové pilotní příručky a šablony pro zpracovatele příruček pro stavení výrobky

- pro 35 skupin stavebních výrobků vždy jedna příručka

- návrh terminologie a zkratek

- zpracování příruček týkajících se předpisů a norem 6 vybraných skupin stavebních výrobků

- upravení do webového prostředí

- propojení citovaných norem s ČSN on-line

- umístění příruček na internetové stránky ÚNMZ

- zpracování a aktualizace tabulky Eurokódů s propojením na plná znění ČSN

- umístění tabulky na internetové stránky ÚNMZ

- zpracování příručky týkající se předpisů a norem pro hračky

- umístění příručky na internetové stránky ÚNMZ

- zpracování příručky týkající se předpisů a norem pro obuv

- umístění příručky na internetové stránky ÚNMZ

- editace a úprava všech hotových příruček uveřejněných na internetové stránce ÚNMZ

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti