Statut RTN

Statut Rady pro technickou normalizaci

1 Základní ustanovení

1.1 Rada pro technickou normalizaci (dále jen Rada) je stálým odborným poradním orgánem předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen Úřad).

1.2 Posláním Rady je napomáhat objektivnímu rozvoji technické normalizace a optimálnímu naplňování požadavků v této oblasti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, z požadavků ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a hospodářské sféry.

2 Působnost Rady

2.1 Posuzuje celkové zaměření návrhu plánu a plnění úkolů technické normalizace, zejména z hlediska evropské a mezinárodní normalizace a způsob rozdělování státního příspěvku na zabezpečení jednotlivých úkolů v rámci státního plánu standardizace a doporučuje předsedovi Úřadu další postup při schvalování plánu.

2.2 Zaujímá stanoviska k závažným problémům technické normalizace a k významným úkolům národní normalizace a otázkám evropské a mezinárodní normalizační spolupráce.

2.3 Projednává, popř. navrhuje programy informační činnosti v technické normalizaci.

2.4 Předkládá návrhy na zlepšení činností v oblasti technické normalizace.

2.5 Využívá ke své činnosti stanoviska a připomínky zainteresovaných orgánů a organizací (včetně odborných útvarů Úřadu).

3 Složení Rady

3.1 Rada se sestává z předsedy, tajemníka a členů, zastupujících zejména:

-       ministerstva a jiné ústřední správní úřady;

-       hospodářskou sféru;

-       společenské instituce, profesní svazy, nezávislé odborníky z oblasti vědy, výzkumu a školství;

-       Národní normalizační orgán (NNO)

3.2 Předseda Úřadu jmenuje:

členy Rady

na návrh zainteresovaných orgánů a organizací, popř. osob

předsedu Rady

na návrh Rady z řad jejich členů

tajemníka Rady

z pracovníků Úřadu

Předseda Úřadu je oprávněn rozšířit Radu o další členy a rovněž zprostit členy jejich funkce i členství v Radě.

 

3.3 Rada může po předchozím projednání s předsedou Úřadu přizvat k jednotlivým jednáním další odborníky a podle potřeb vytvářet pracovní skupiny pro řešení dílčích úkolů v působnosti Rady, popř. navrhnout předsedovi Úřadu vyžádání znaleckého posudku od odborné instituce, CTN, TNK apod.

Závěrečná ustanovení

4.1 Způsob jednání Rady a příp. pracovních skupin upravuje Jednací řád Rady.

4.2 Náklady spojené s činností v Radě a jejich pracovních orgánech hradí svému zástupci orgán nebo organizace zastoupená v Radě.

4.3 Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

Jednací řád Rady pro technickou normalizaci

1 Základní povinnosti členů Rady pro technickou normalizaci (dále jen Rada)

1.1 Předseda Rady řídí její práci v souladu s posláním Rady daným jejím Statutem, popř. na základě pokynů předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen Úřad).

1.2 Tajemník Rady zabezpečuje administrativně organizační práce spojené s jednáním Rady, zejména:

-       připravuje návrh programu jednání Rady;

-       vede spisovou agendu Rady;

-       organizuje zasedání Rady.

1.3 Členové Rady:

-       účastní se osobně zasedání Rady a svými odbornými znalostmi se aktivně podílejí na plnění úkolů Rady v souladu s jejím posláním (nemohou-li se z vážných důvodů jednání Rady zúčastnit, mají právo vyslat za sebe zástupce, musí ho však zmocnit k tlumočení svých stanovisek k projednávaným dokumentům);

-       vyjadřují svůj názor a názory jimi zastoupených orgánů a organizací k předloženým a projednávaným materiálům a formulují návrhy a doporučení Rady;

-       v případě nesouhlasu s přijatými závěry Rady mohou formulovat svoje názory do zápisu.

2 Jednání Rady

2.1 Zasedání Rady svolává její tajemník v dohodě s předsedou Rady.

2.2 Pozvánka na zasedání, v níž je uvedeno místo, čas a program jednání a přiloženy potřebné podklady jsou rozesílány tak, aby je členové Rady obdrželi nejméně 14 dnů před zasedáním. Pozvánka i podklady k jednání mohou být zasílány jak v papírové, tak v elektronické formě.

2.3 Jednání Rady vede její předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen Rady.

2.4 Rada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů. Za přijatý se pokládá návrh, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů.

2.5 Zápis z jednání Rady pořizuje její tajemník. Koncept zápisu schvaluje Rada na závěr jednání, čistopis podepisuje předseda Rady.

V zápise se uvádí:

-       počet a jména přítomných členů, popř. přizvaných odborníků;

-       stručný obsah jednání;

-       doporučení a návrh Rady pro schválení, dopracování nebo zamítnutí projednávaných materiálů;

-       v případě vyjádřeného nesouhlasu člena/členů Rady se uvádí jimi formulovaný názor/stanovisko;

-       dokumenty připomínkované a hlasované korespondenčním způsobem (per rollam).

2.6 Zápis z jednání rozesílá tajemník všem členům Rady elektronickou poštou.

2.7 Předseda Rady předá zápis předsedovi Úřadu nejpozději do 10 pracovních dnů od zasedání Rady.

2.8 Dokumenty, dohodnuté k elektronickému připomínkování a hlasování, popř. stanovené předsedou Rady, tajemník rozešle členům Rady elektronickou poštou nejméně 10 dnů před stanoveným termínem podání elektronického stanoviska.

2.9 Člen Rady, popř. zmocněný zástupce zašle své elektronické stanovisko jako odpověď na elektronickou poštu obsahující dokumenty k vyjádření s uvedením svého stanoviska / hlasování, „s návrhem souhlasím (pro)“, „s návrhem souhlasím při zapracování připomínek (pro s připomínkami)“ a „s návrhem nesouhlasím“ (proti) s tím, že uvede připomínky a při nesouhlasném stanovisku odůvodnění. Neúčast člena Rady na elektronickém hlasování je považována za tichý souhlas.

2.10 Tajemník Rady vypracuje stručnou zprávu z elektronického projednávání a hlasování s adresným uvedením počtu hlasů pro, pro s připomínkami a počtu hlasů proti, s uvedením připomínek a jejich odůvodnění.

2.11 Tajemník zprávu rozešle členům Rady a předloží předsedovi Úřadu nejpozději do 5 dnů od stanoveného termínu ukončení elektronického hlasování.

3 Jednání pracovní skupiny

3.1 Členy a vedoucí pracovní skupiny pro řešení speciálních úkolů jmenuje Rada z řad svých členů a přizvaných odborníků.

3.2 Zasedání pracovní skupiny svolává a řídí její vedoucí.

3.3 Stanoviska a návrhy pracovní skupiny jsou po projednání na zasedání Rady zahrnuty nebo přiloženy k zápisu z jednání Rady.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Tento Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti