Rozsudek Městského soudu v Praze č.j.: 11 A 3/2014 – 82 ze dne 7. září 2015

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 7. září 2015, č.j.: 11 A 3/2014 – 82 bylo Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uloženo, aby ve lhůtě třiceti dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku poskytl žalobci plné znění všech technických norem ČSN, ČSN EN, podle nichž stanoví povinnost postupovat zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a právní předpisy vydané k jeho provedení (technické normy ve stavebnictví).


V této souvislosti je však vhodné zdůraznit, že uvedený rozsudek se netýká všech technických norem, ale pouze těch technických norem, které jsou závazné podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.


Určení okruhu technických norem, kterých se výrok uvedeného rozsudku týká, bylo provedeno prostřednictvím konzultace s Ministerstvem pro místní rozvoj, jakožto gestorem stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Podle vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj je forma výlučného odkazu na technickou normu, od které se tak nelze odchýlit použita pouze u normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, a to ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů. Tato technická norma je již zveřejněna Ministerstvem pro místní rozvoj na následující adrese: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Prehled-platnych-pravnich-predpisu/Dalsi-predpisy/Norma-CSN-73-6110-Projektovani-mistnich-komunika

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, k závaznosti norem v 55 odst. 2 stanoví, že „Odchylky od norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně základním požadavkům na stavby uvedeným v § 8“ (kam patří např. mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost a ochrana proti hluku). Tato vyhláška tak nestanoví povinnost postupovat podle technických norem.

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (bezbariérová vyhláška) možnost odchýlení se od technických norem upravuje odlišně, když v ustanovení § 15 odst. 2 uvádí, že odchylky od norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně požadavkům norem. V tomto případě je proto stanovena povinnost dodržet minimálně požadavky norem a tudíž je nepřímo stanovena povinnost podle nich postupovat. Jedná se o ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek, ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice a ČSN 73 4301 Obytné budovy (a její změny).

Na základě výše uvedeného tedy byly žalobci poskytnuty následující technické normy:

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (zveřejněná na výše uvedeném odkazu)

ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek

ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice

ČSN 73 4301 Obytné budovy (a její změny), 73 4301 změna 1, 73 4301 změna 2, 73 4301 změna 3

 

Copyright 2016 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti