Výstražné symboly v databázi NANDO

Vyjádření odboru státního zkušebnictví

Koncem roku 2015 rozhodla Evropská komise o zavedení nového typu upozornění ve tvaru výstražného trojúhelníku do elektronického informačního systému "NANDO". Tento symbol signalizuje, že uplynul termín pro opětovné posouzení notifikace daného oznámeného subjektu (tzv. reassessment). Datum reassessmentu zadává oznamující orgán v souvislosti s tím, jaká je platnost osvědčení o akreditaci. Pokud je notifikace subjektu podložena více akreditacemi (např. pro certifikační orgán na výrobky, certifikační orgán pro systémy jakosti a pro zkušební laboratoř), je termín pro opětovné posouzení volen podle toho, kdy vyprší platnost nejbližší z uvedených akreditací. Oznamující orgány dostávají automatické upozornění šest měsíců a tři měsíce před datem pro reassessment. Tato upozornění nejsou viditelná pro oznámené subjekty ani pro jejich zákazníky. Pověření pracovníci ÚNMZ vkládají nová osvědčení o akreditaci neprodleně poté, co od oznámených subjektů obdrží skeny titulních stran jejich osvědčení. Tyto dokumenty nejsou volně přístupné na webu Českého institutu pro akreditaci (ČIA), na rozdíl od příloh, ve kterých však není uveden konec platnosti osvědčení. ÚNMZ tedy potřebuje aktivní součinnost oznámených subjektů.

ČIA ve svém dokumentu MPA-00-01-16, bod 7.11.1 vyzývá zájemce o reakreditaci, aby své žádosti podávali nejméně 120 dní před koncem platnosti stávajících osvědčení. Je potřeba upozornit, že vložení nové akreditace do databáze NANDO
ještě není tím okamžikem, kdy je tato nová akreditace uznána a přijata správcem databáze jako podklad pro pokračování notifikace. Další postup záleží na tom, zda se jedná o právní předpis, který je již v souladu s tzv. Novým legislativním rámcem (NLF včetně nařízení CPR), anebo zda jde o právní předpis ještě nepřizpůsobený NLF. V případě „starších“ předpisů nebývá dlouhá prodleva mezi vložením nové akreditace a jejím přijetím ze strany správce NANDO. V případě předpisů podle NLF však záleží na tom, zda je nová akreditace vkládána ještě před uplynutím termínu pro reassessment, anebo až po jeho uplynutí. V prvním případě jde o aktualizaci, která nepodléhá 14denní připomínkové lhůtě pro připomínky členských států a Komise. Pokud však již datum reassessmentu uplynulo, je vložení nové akreditace zpracováváno stejným způsobem, jako kdyby šlo o zcela novou notifikaci, případně o rozšíření notifikace o nové moduly či výrobkové skupiny a normy. To znamená, že správce NANDO nejprve změnu posoudí po formální stránce, k čemuž nemá stanovenou žádnou časovou lhůtu. Následuje 14denní lhůta pro připomínky členských států a Komise, a teprve při absenci námitek je nová akreditace akceptována. Pokud zrovna v tomto mezidobí uplyne datum pro opětovné posouzení notifikace (reassessment), systém automaticky vygeneruje žlutý výstražný trojúhelník. Neznamená to tedy nezbytně, že daný subjekt již není způsobilý vykonávat činnost třetí nezávislé strany v procesu uvádění stanovených výrobků na jednotný evropský trh, ale to, že správce NANDO neobdržel včas potřebné dokumenty.

Závěrem bychom rádi upozornili na to, že povinnost subjektů posuzování shody prokazovat, že jsou trvale odborně způsobilé, vyplývá z §§ 17 a 23 zákona č. 90/2016 Sb.

 

Copyright 2019 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti