Změna poskytovatele ČSN online od 1.1.2018

Změna poskytovatele ČSN online od 1.1.2018

Změna poskytovatele ČSN online

Od 1.1.2018 dochází k organizační změně týkající se Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), poskytovatele služby ČSN online.

ÚNMZ podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje příspěvkovou organizaci, Českou agenturu pro standardizaci (dále jen „Agentura“), která od 1.1.2018 přebírá od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

Důvodem je především snaha zajistit pružnější a snazší financování tvorby norem a větší zapojení našich partnerů do tohoto procesu.

Co se týče samotného fungování ČSN online, nic se pro uživatele nemění. Podmínky přístupu a ceny zůstávají stejné. Pracovníci pověření správou ČSN online a kontaktní telefony se nemění. Ceník Agentury byl zveřejněn v prosincovém vydání Věstníku ÚNMZ a na webových stránkách Agentury.

 

Právní informace

Pro stávající uživatele služby (bez ohledu na rozdělení Public/Profi) platí, že v platnosti zůstává stávající smlouva (registrace) a to až do doby řádného vypršení předplatného. Další prodloužení smlouvy (registrace) bude již uzavřeno mezi zákazníkem a Českou agenturou pro standardizaci. Po dobu platnosti stávající smlouvy (počínaje 2.1.2018 až do jejího vypršení) bude zajišťovat provoz ČSN online Česká agentura pro standardizaci.

Technické informace

Platby za objednávky uzavřené v r. 2017 a poukázané na účet ÚNMZ v r. 2018 nelze akceptovat a budou vráceny.

Přístup do systému ČSNonline za účelem uzavření nových objednávek bude otevřen 3.1.2018.

Jako kompenzaci prodloužíme zákazníkům, kterým skončilo předplatné mezi daty 16.12.2017 a 2.1.2018, přístup do systému až do 15.1.2018.

Kromě uvedeného je, z důvodu přesunu na novou doménu a další související nezbytná technická opatření, služba ČSN online zcela mimo provoz ve dnech 31.12.2017 až 2.1.2018 (včetně).

Opatření jsou nastavena na dobu nezbytně nutnou a věříme, že jejich negativní dopad bude minimální.

O případných dalších změnách vás budeme informovat zejména prostřednictvím Zpráv v ČSN online, případně na webových stránkách.

 

Povinné údaje České agentury pro standardizaci:

Název organizace: Česká agentura pro standardizaci

Právní forma: státní příspěvková organizace

IČ: 06578705

DIČ: není plátcem DPH

Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00  Praha 1

Číslo účtu: 837011/0710, Česká národní banka

IBAN: CZ37 0710 0000 0000 0083 7011

Webové stránky: http://www.agentura-cas.cz/
                          https://csnonline.agentura-cas.cz
                          https://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz

Email ve tvaru: příjmení@agentura-cas.cz

Kontaktní osoby a telefony zůstávají beze změn.

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti