Změna poskytovatele ČSN online od 1.1.2018

Změna poskytovatele ČSN online

Od 1.1.2018 dojde k organizační změně týkající se Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), poskytovatele služby ČSN online.

ÚNMZ podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje příspěvkovou organizaci, Českou agenturu pro standardizaci (dále jen „Agentura“), která od 1.1.2018 převezme od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

Důvodem je především snaha zajistit pružnější a snazší financování tvorby norem a větší zapojení našich partnerů do tohoto procesu.

Co se týče samotného fungování ČSN online, nic se pro uživatele nemění. Podmínky přístupu a ceny zůstávají stejné. Pracovníci pověření správou ČSN online a kontaktní telefony se nemění. Ceník Agentury bude zveřejněn v prosincovém vydání Věstníku ÚNMZ, který vyjde 8.12.2017.

 

Právní informace

Pro stávající uživatele služby (bez ohledu na rozdělení Public/Profi) platí, že v platnosti zůstává stávající smlouva (registrace) a to až do doby řádného vypršení předplatného. Další prodloužení smlouvy (registrace) bude již uzavřeno mezi zákazníkem a Českou agenturou pro standardizaci. Po dobu platnosti stávající smlouvy (počínaje 2.1.2018 až do jejího vypršení) bude zajišťovat provoz ČSN online Česká agentura pro standardizaci.

Technické informace

Poslední termín prodloužení stávajícího smluvního vztahu nebo uzavření nové smlouvy o přístupu do ČSN online je stanoven na 15.12.2017. Po tomto datu, až do 2.1.2018 (včetně), nebude možné stávající přístupy do služby prodlužovat, nové objednávat, ani dokupovat tiskové strany. Veškeré platby za objednávky uzavřené do 15.12.2017 musí být připsány na účet ÚNMZ nejpozději 31.12.2017. Platby přijaté po tomto datu nebude možné akceptovat a budou vráceny.

Jako kompenzaci prodloužíme zákazníkům, kterým končí předplatné mezi daty 16.12.2017 a 2.1.2018, přístup do systému až do 15.1.2018.

Kromě uvedeného bude, z důvodu přesunu na novou doménu a další související nezbytná technická opatření, služba ČSN online zcela mimo provoz ve dnech 31.12.2017 až 2.1.2018 (včetně).

Opatření jsou nastavena na dobu nezbytně nutnou a věříme, že jejich negativní dopad bude minimální.

O případných dalších změnách vás budeme informovat zejména prostřednictvím Zpráv v ČSN online, případně na webových stránkách ÚNMZ.

Děkujeme za pochopení.

 

Povinné údaje České agentury pro standardizaci:

Název organizace: Česká agentura pro standardizaci

Právní forma: státní příspěvková organizace

IČ: 06578705

DIČ: není plátcem DPH

Adresa: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00  Praha 1

Číslo účtu: 837011/0710, Česká národní banka

IBAN: CZ37 0710 0000 0000 0083 7011

 

Kontaktní osoby a telefony zůstávají beze změn.

Další důležité informace jako jsou e-mailové adresy a webové stránky budou zveřejněny, jakmile budou k dispozici.

 

Copyright 2017 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti