ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

3 July 2020

The Office for Standards, Metrology and Testing (ÚNMZ, the Office) announces that due to planned reconstruction of building at Biskupský dvůr 1148/5, Prague 1, is being moved to premises at Na Žertvách 132/24, Prague 8, with effect from 3 August 2020. All telephone numbers and e-mail addresses remain unchanged.

The removal works will be ongoing from 24 to 31 July 2020 and it will not be possible to ensure normal operation of the Office in this period. The full operational capacity of the Office will be resumed on 3 August 2020.

Since 3 August 2020, ÚNMZ workplace is located at Na Žertvách 132/24, Prague 8.

ÚNMZ registered office remains unchanged: Biskupský dvůr 1148/5, Prague 1.

The following address must always be given as invoicing address and address of ÚNMZ registered office on official documents (contracts etc.): Biskupský dvůr 1148/5, Prague 1.

A correspondence address and forwarding address for all documents (including sending invoices) is as follows: Na Žertvách 132/24, Prague 8.

Together with ÚNMZ the Czech Standardization Agency, which has its registered office in the same building at Biskupský dvůr 1148/5, will be also moved to the new address Na Žertvách 132/24. Reconstruction of the building is planned for 2 years. Afterwards both of entities will return back to their registered offices.

 

Thank you for understanding.

 

Viktor Pokorný

President of ÚNMZ

 

Seminář se zaměřil na prezentaci výsledků a výstupů projektu a jejich významu pro navrhování stavebních konstrukcí v Moldavsku dle jednotných evropských pravidel, zejména byla prezentována národní strategie implementace Eurokódů do roku 2020 zpracovaná s přispěním zkušeností předaných českými experty, další vývoj v oblasti aplikace Eurokódů týkajících se zásad navrhování stavebních konstrukcí, obecného zatížení a navrhování stavebních konstrukcí odolných vůči zemětřesení a byly diskutovány související problematické otázky. Pozornost byla věnována také dalšímu vývoji v oblasti Eurokódů a čeští experti prezentovali systém ČR pro zajištění vzdělávání a autorizace odborníků ve stavebnictví.

Semináře se zúčastnilo cca 50 zástupců relevantních institucí státní správy, moldavského normalizačního institutu, projekčních a stavebních kanceláří, Technické universitě v Kišiněvě, Institutu pro geologii a seizmicitu MD, sdružení architektů a dalších zainteresovaných subjektů. Po odborné stránce byl program semináře zajištěn českými experty z Kloknerova ústavu, Výzkumného ústavu pozemních staveb v Praze a nezávislým expertem na seizmicitu a moldavskými experty z Institutu pro normalizaci Moldavské republiky, Ministerstva hospodářství a infrastruktury a Technické university v Kišiněvě.

V rámci semináře byl také oficiálně předán jeden z výstupů projektu, on-line systém pro zabezpečený přístup k normám a ostatním normativním dokumentům, jehož provoz byl zahájen v červnu 2019 a je dostupný na stránkách Institutu pro normalizaci Moldavské republiky (https://www.shop.standard.md/en).

Více informací o projektu naleznete zde

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

(do 2. prosince 2019)

Evropská komise pověřila externí společnost Civic Consulting provedením studie, která bude podkladem pro vypracování zprávy o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD). Hlavním cílem studie je shromáždit a analyzovat data a zkušenosti týkající se implementace směrnice v období 2013 – 2018. Studie má zahrnout zejména oblast bezpečnosti a sledovatelnosti výrobků, fungování dozoru nad trhem, činnost v oblasti normalizace, fungování RAPEXu, opatření přijatá na základě Článku 13. Pro tyto účely byl vyhlášen průzkum, který je otevřen do 2. prosince 2019 na adrese https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GPSDsurveyECstudy . Průzkum je určen především institucím, firmám a odborné veřejnosti.

Evropská komise rozeslala dne 14.10.2019 zástupcům členských států ve Stálém výboru pro stavebnictví tabulku s přehledem norem, které odmítá citovat v OJEU, včetně důvodů, které ji k tomu vedou.

Přílohy:

Not cited EN for CPR.pdf (509 kB)

Na základě dotazů ze strany odborné veřejnosti a dalších zainteresovaných subjektů uvádí ÚNMZ informaci ohledně těch stavebních výrobků, které přecházejí z neharmonizované sféry (tj. z působnosti nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění – dále „NV 163/2002“) do harmonizované sféry (tj. do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (dále „CPR“).

Odpovědnost za řádné uvádění stanovených výrobků na trh leží na výrobci (případně distributorovi či dovozci). Stanovené stavební výrobky, které nejsou pokryty harmonizovanými evropskými normami, se uvádějí na trh v souladu s NV 163/2002. Pokud Evropská komise zveřejní v Úředním věstníku EU novou (či aktualizovanou) výrobkovou normu, stává se tato norma harmonizovanou, a výrobky, které spadají do předmětu této normy, tímto přecházejí do harmonizované sféry. Nová norma obvykle stanoví přechodné období, během něhož lze výrobky uvádět na trh buďto podle národní právní úpravy nebo podle evropské právní úpravy. Toto rozhodnutí je v kompetenci subjektu, který uvádí výrobek na trh. Po ukončení přechodného období je nutné uvádět výrobek na trh již výhradně podle harmonizované normy. Výrobků, které již jsou na trhu, se tato změna netýká. Je však třeba si uvědomit, že „uvedením na trh“ podle CPR se rozumí první dodání daného výrobku na trh – tedy nikoli jen „typu výrobku“, ale každého konkrétního výrobku.

Certifikáty vydané podle NV 163/2002 na výrobky, které následně přešly do harmonizované sféry, pozbývají své platnosti den po skončení přechodného období. Je vhodné, aby autorizované osoby v předstihu písemně informovaly držitele těchto certifikátů o konci jejich platnosti a o nutnosti certifikace podle CPR. Autorizované osoby však nemají povinnost takové certifikáty aktivně rušit. Ve výjimečných případech, kdy panuje obava z možného zneužití neplatných certifikátů, může autorizovaná osoba (v souladu se svými interními předpisy) takové certifikáty zrušit formou „rozhodnutí o zrušení certifikátu“. O těchto zrušených certifikátech následně informuje ÚNMZ a Českou obchodní inspekci.

Subjekt, který uvede na trh stanovený výrobek v rozporu s platnými právními předpisy, se dopustí přestupku podle § 19 či § 19a zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, případně podle § 53 či § 54 zákona č. 90/2016 Sb., v platném znění, a vystavuje se riziku značných finančních sankcí.

Mgr. Václava Holušová

Odd. stavebních výrobků a technických zařízení

25.10. 2019

(do 29. října 2019)

Evropská komise vyhlásila průzkum, který je součástí Přípravné studie pro zprávu Komise o tržních podmínkách týkajících se provádění směrnice Rady 80/181/ EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření. Cílem průzkumu je získat podrobnější a kvalifikovanější vstupy k tématu studie od různých zúčastněných stran. Průzkum je otevřen do 29. října 2019 na adrese https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/umd_survey a je určen především institucím, firmám a odborné veřejnosti.

Dne 23. září 2019 se v Praze v budově ÚNMZ uskutečnil strategický dialog  mezi přestaviteli ÚNMZ/ČAS a přestaviteli čínské organizace Standardization Administration of China (SAC). Za českou stranu se setkání zúčastnil předseda Úřadu Mgr. Viktor Pokorný společně se zástupcem Odboru mezinárodních vztahů a generální ředitel ČAS Mgr. Zdeněk Veselý se zástupci Odboru standardizace. Čínskou delegaci vedl Li Zhiping, vedoucí divize SAC.

Dle bodů Agendy čínská strana zmínila témata standardizační institucionální reformy v Číně, revize práva v oblasti standardizace a čínský výzkumný program v dané oblasti. Česká strana přednesla plány a tendence vývoje v oblasti standardizace a standardizační strategii. Tématem diskuse obou stran byl text Memoranda v oblasti standardizace mezÚNMZ a SAC.

 

Veřejné konzultace k iniciativě Metrologický výzkum - evropské partnerství v metrologii

Evropská komise vyhlásila veřejné konzultace k iniciativě Metrologický výzkum - evropské partnerství v metrologii, jejímž cílem je právně ukotvit vznik evropských výzkumných metrologických sítí, které by představovaly strukturu pro realizaci rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa v oblasti metrologie. V rámci veřejných konzultací se k iniciativě mohou vyjádřit jak právnické, tak fyzické osoby. Konzultace probíhají do 6. listopadu 2019, podrobnosti a dotazník lze nalézt na https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972468_en#plan-2019-5303.

Odchylka od požadavků pro jmenovitá množství stanovených ve směrnici 2007/45/ES

Vyhláška MPO č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, která zapracovává příslušné předpisy Evropské unie (směrnici Rady 76/211/EHS ve znění směrnice Komise 78/891/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES), stanovuje, mimo jiné, přípustné jmenovité objemy některých kapalných výrobků, které jsou obsaženy v hotovém balení, bez ohledu na to, zda toto hotové balení je anebo není označováno symbolem „e“ (viz příloha č. 3 vyhlášky). Pokud je tímto kapalným výrobkem lihovina, pak se jedná o lihovinu definovanou v přímo použitelném předpise Evropské unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady 110/2008).

Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2018/1670, které je použitelné od 1. ledna 2019, došlo k výjimce od požadavků pro jmenovitá množství stanovených ve směrnici 2007/45/ES, a to takové, že odchylně od článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES  a bodu 1 šestého řádku přílohy uvedené směrnice může být jednou destilované šóčú (*) vyráběné v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvované v Japonsku uváděno na trh Unie ve jmenovitých množstvích 720 ml a 1 800 ml.

(*) Jak je uvedeno v příloze 2-D Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství.

 

Odbor metrologie ÚNMZ

Informace

Dne 24.7. 2019 byla v Úředním věstníku EU vydána směrnice Komise (EU) 2019/1258, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI.

Na 26. zasedání CGPM v roce 2018 byly přijaty nové definice základních jednotek SI. Tyto nové definice vycházejí z nové zásady fixování číselných hodnot určujících konstant a jsou účinné od 20. května 2019. Nové definice mají zlepšit dlouhodobou stabilitu a hodnověrnost základních jednotek SI, jakož i přesnost a srozumitelnost měření, a dále odrážejí nejnovější vývoj vědy o měření a etalonů. Z těchto důvodů byla revidována i směrnice 80/181/EHS o jednotkách měření. Revize směrnice vstoupí v platnost 13. srpna 2019, následně bude převzata i do českého právního řádu.

 

Ve dnech 24.-25.7.2019 se v Moskvě uskutečnilo 8. zasedání Pracovní skupiny pro spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody, Mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou.

Za českou stranu se konání pracovní skupiny zúčastnili představitelé ÚNMZ, ČAS, Českého metrologického institutu (ČMI) a Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO), za ruskou stranu se jednání zúčastnili představitelé Federální Agentury pro technickou regulaci a metrologii (Rosstandard), Ruského vědeckého a technického střediska pro informace o normalizaci, metrologii a posuzování shody (Standartinform), Metrologického institutu D.I.Mendeleeva (VNIIM), Vědecko-výzkumného ústavu pro fyzikální inženýrství a radiotechnickou metrologii (VNIIFTRI),  Akademie pro standardizaci, metrologii a certifikaci a Ruského exportního centra (REC).

Hlavním tématem diskuse byly výsledky, současný stav a vyhlídky česko-ruských vztahů v oblasti normalizace, metrologie a infrastruktury kvality- viz agenda jednání.

Další 9. zasedání česko-ruské Pracovní skupiny bylo původně plánováno v roce 2020 v České republice. Z důvodu světové pandemické situace je zasedání odloženo a bude se konat pravděpodobně v rámci dalšího zasedání Mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou, které je plánováno v ČR v roce 2021.

Upozornění

Upozorňujeme na veřejnou konzultaci k revizi směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení zahájenou ze strany Evropské komise. Základním důvodem konzultace je potvrzení problémů zjištěných při hodnocení směrnice a současně i poukázání na to, které části této směrnice lze zlepšit a/nebo zjednodušit. K uvedenému účelu mohou zúčastněné strany využít níže uvedený internetový odkaz vyjádřit se pomocí online dotazníku.

Hodnocení směrnice, které bylo dokončeno v roce 2018, došlo k celkovému závěru, že směrnice je obecně relevantní, účinná, účelná, soudržná a přináší přidanou hodnotu EU. Bylo však také zjištěno, že je nutné zvýšit právní srozumitelnost některých ustanovení. Hodnocení navíc ukázalo, že nedostatky při sledování a prosazování směrnice ovlivňují její účinnost. Z hodnocení rovněž vyplynulo, že směrnice je flexibilní tak, aby umožnila technologický vývoj s využitím nových technologií.

Veřejná konzultace – dotazník:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989/public-consultation_cs

Období pro zasílání připomínek:

  1. červen 2019 – 30. srpen 2019

 

Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing Vladimíra Lista jsou udělovány dva typy ocenění nesoucí jeho jméno..

Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing Vladimíra Lista jsou udělovány dva typy ocenění nesoucí jeho jméno:

Česká agentura pro standardizaci pokračuje v zavedené tradici udílení Ceny a Čestného uznání Vladimíra Lista. V roce 2019 je možné nominovat osobnosti, které se zasloužily o rozvoj technické normalizace, do 30. 6. 2019. Podmínky a pravidla pro udělení ocenění a postup nominace osobností naleznete v textu níže.

Návrhy na ocenění je možné zaslat na adresu extrel@agentura-cas.cz, fax 221 802 311, popř. poštou k rukám pí. Olgy Hončové na adresu:

Česká agentura pro standardizaci
Olga Hončová
Biskupský dvůr 5
128 01 Praha 1

Návrhový list pro předkládání návrhů

Podmínky a pravidla pro udělení ocenění

Vydána příručka o mezinárodní soustavě jednotek (SI)

Mezinárodní úřad pro váhy a míry (BIPM) vydal novou příručku o mezinárodní soustavě jednotek (SI), která mj. zahrnuje nové definice základních jednotek SI.

Příručka je ke stažení zde (PDF 2000 kB).

Novinky z oblasti jednotek měření najdete na stránkách BIPM.

Studijní pobyt moldavských expertů v Praze

Ve dnech 20. - 24. 5. 2019 proběhl v Praze studijní pobyt expertů z moldavského Institutu pro normalizaci, který byl dalším z řady studijních a konzultačních pobytů organizovaných v ČR v rámci naplňování projektu rozvojové spolupráce „Zavádění Eurokódů v Moldavské republice“, jehož realizátorem je ÚNMZ. V rámci tohoto pobytu proběhlo dvoudenní proškolení moldavských kolegů zaměřené na splnění požadavků normy ISO/IEC 17024 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob organizované v součinnosti s Českou společností pro jakost.

Ve spolupráci s odborníky z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě se uskutečnil workshop, v jehož rámci se čeští experti podělili o zkušenosti z oblasti implementace Eurokódů a z procesu autorizace odborníků činných ve výstavbě v ČR.

Podrobnější informace o projektu lze nalézt zde.

Dovolujeme si Vás pozvat na dva semináře pro hospodářské subjekty, odbornou veřejnost a uživatele stavebních výrobků, organizovaný TZÚS Praha, s. p. pod záštitou ÚNMZ a MPO, za účasti zástupců MPO, ČVUT, a ČOI.

Zaměření: současná a připravovaná legislativa, informační zdroje, využití recyklátů ve stavebních výrobcích, asfaltové směsi, kontrolní akce ČOI a postupy EOTA

Termíny: 13. červen 2019 a 24. září 2019

Místo konání: zasedací místnost MPO – „Skleněná hala“, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

 

Podrobnosti naleznete pod těmito odkazy:

https://www.tzus.cz/aktuality/seminar-pro-hospodarske-subjekty-odbornou-verejnost-uzivatele-stavebnich-vyrobku
https://www.tzus.cz/aktuality/seminar-pro-hospodarske-subjekty-odbornou-verejnost-uzivatele-stavebnich-vyrobku-2

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 4. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace.

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na technickou normalizaci, podaných k obhajobě v akademickém roce 2017/2018 a 2018/2019, a tím podpořit jejich další profesní směřování.

Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci ÚNMZ a ČAS a osoby v poměru osoby blízké zaměstnancům ÚNMZ a ČAS ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jaká jsou ocenění?

·         1. místo v kategorii „Nejlepší diplomová práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 10 tisíc Kč

·         Čestné uznání v kategorii „Nejlepší diplomová práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 5 tisíc Kč

·         1. místo v kategorii „Nejlepší bakalářská práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 10 tisíc Kč

·         Čestné uznání v kategorii „Nejlepší bakalářská práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 5 tisíc Kč

 

Jaké jsou podmínky účasti v soutěži?

·         Autor práce musí být studentem nebo absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu na vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 30 let

· Práce musí být podána k obhajobě v akademickém roce 2017/2018 nebo 2018/2019 s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2019

·         Přihlašovaná práce musí být vypracována v českém jazyce

·         Nelze přihlásit práci, která byla do soutěže přihlášena v předchozím ročníku

 

Co se hodnotí?

·         Návaznost práce na technické normy a schopnost jejich aplikování (např. využití ČSN pro tvorbu diplomové nebo bakalářské práce)

·         Odborná kvalita práce, přínos k současnému stavu poznání, využitelnost práce pro praxi a inovativní přístup k dané problematice ve vztahu k technické normalizaci

 

Kdo hodnotí?

·         Expertní komise složená ze zástupců ČAS a vybraných zástupců zainteresovaných stran

 

Jak se přihlásit?

·         Vyplněnou přihlášku spolu s elektronickou verzí práce (popřípadě i posudky školitele a oponenta) uchazeč odešle PhDr. Věře Vlkové (vlkova@agentura-cas.cz nebo na ČAS, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1)

Přihláška ke stažení zde: Přihláška Cena Lista - studenti

 

Do kdy je možné přihlášení práce?

·         Do 31. července 2019

 

Vítězové soutěže budou vyhlášeni a předání cen proběhne v říjnu 2019 u příležitosti oslav Mezinárodního dne technické normalizace a předávání Cen Vladimíra Lista.

 

Tématem Světového dne metrologie pro rok 2019 je Mezinárodní soustava jednotek – lepší od základů. Toto téma bylo vybráno z důvodu, že 16. listopadu 2018 Generální konference pro míry a váhy odsouhlasila pravděpodobně jednu z nejvýznamnějších revizí Mezinárodní soustavy jednotek (SI) od jejího zavedení. Výzkum v nových měřicích metodách včetně využití kvantového jevu podpořil změnu, která se stává účinnou dnem 20. května 2019. Soustava SI je nyní založena na řadě definic, z nichž každá je spojena s fyzikálním zákonem, což v budoucnu umožní další pokrok v metrologii jako vědě a technologii a pokryje potřeby budoucích uživatelů na mnoho nadcházejících let.

Metrologie, věda o měření, v širším pojetí vskutku hraje ústřední roli ve vědeckém objevování a inovacích, průmyslové výrobě, mezinárodním obchodě, ve zlepšování kvality života a v ochraně globálního prostředí.

Světový den metrologie je každoroční oslavou podpisu Metrické konvence 20. května 1875 zástupci sedmnácti národů. Konvence nastavila rámec pro globální spolupráci v metrologii v průmyslu, obchodě a společenském použití. Původním cílem Metrické konvence byla široká celosvětová jednotnost měření – která zůstává důležitou dnes jako i tenkrát v roce 1875.

Projekt Světového dne metrologie je realizován společně Mezinárodním úřadem pro váhy a míry a Mezinárodní organizací pro legální metrologii.

Více zde http://www.worldmetrologyday.org/

Dne 16. dubna 2019 se v prostorách ÚNMZ uskutečnilo setkání vedení ÚNMZ a STAMEQ (The Directorate for Standards, Metrology and Quality of the Socialist Republic of Vietnam) s cílem projednat konkrétní možnosti budoucí spolupráce obou institucí na základě rámcového Memoranda o porozumění pro oblast standardizace, metrologie a posuzování shody dohodnutého mezi uvedenými institucemi a podepsaného dnes v rámci  programu návštěvy vietnamského premiéra v České republice.

Program česko-vietnamského podnikatelského a investičního fóra

Tisková konference po jednání s předsedou vlády Vietnamské socialistické republiky Nguyenem Xuanem Phúcem, 17. dubna 2019

 

Veřejné konzultace

Evropská komise vyhlásila veřejné konzultace k revizi směrnice 2014/32/EU (LVD). Jednou z uvažovaných změn je zařazení elektroměrů do působnosti této směrnice.

V rámci veřejné konzultace se do 4. dubna 2019 mohou vyjádřit zainteresované subjekty i široká veřejnost.

Bližší informace a odkazy najdete na stránkách Evropské komise:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/

Dne 1. 2. 2019 se v reprezentačních prostorách Velvyslanectví ČR v Bělehradě konal odborný seminář „Principles of involvement in the European, international and national standardization activities“ organizovaný Velvyslanectvím ČR v Bělehradě ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Srbským institutem pro normalizaci (ISS). Akce se uskutečnila za finanční podpory České republiky v rámci projektu „Podpora zlepšení a rozvoje sektoru infrastruktury kvality v Srbsku“ - program „Aid for Trade“, jehož realizátorem je ÚNMZ. Jednalo se o odbornou aktivitu Výstupu 1 zaměřeného na zvýšení odborných kapacit pracovníků ISS a členů národních technických normalizačních komisí zejména ve vztahu k účasti na procesu evropské normalizace.

Semináře se zúčastnilo přes 120 členů národních technických normalizačních komisí, ve kterých jsou zastoupeny všechny relevantní zainteresované subjekty, zástupců národního normalizačního orgánu ISS, českých expertů z ÚNMZ a České agentury pro standardizaci (ČAS). Seminář byl jako první z aktivit projektu zahájen Velvyslancem ČR v Bělehradě Tomášem Kuchtou. V samotném průběhu semináře vystoupili čeští experti, kteří předali účastníkům své znalosti a zkušenosti z oblasti řízení národních normalizačních činností a seznámili je se zásadami zapojení do činnosti evropských a mezinárodních normalizačních organizací.

 

Upozornění

Upozorňujeme, že na níže uvedené internetové adrese je možné se do 11. února 2019 vyjádřit k prvotnímu posouzení dopadů v souvislosti s předpokládanou revizí evropské směrnice pro strojní zařízení. Cílem akce je informovat širokou veřejnost a zúčastněné strany o plánech Evropské komise a současně získat zpětnou vazbu ohledně zamýšlené iniciativy.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989_en#plan-2018-2979

Ke stažení je přiložena informace Evropské komise k rozsahu revize a termínu předložení návrhu nového právního předpisu pro strojní zařízení - nařízení EU (450 kB).

 

Ke dni 3.1.2019 byly Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášeny nové státní etalony.

Státní etalon geometrických rozměrů 3D objektů, jehož uchováváním je pověřen Český metrologický institut, Laboratoře primární metrologie Praha.

Státní etalon velmi malých průtoků kapalin, jehož uchováváním je pověřen Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno.

Státní etalon elektrolytické konduktivity, jehož uchováváním je pověřen Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno.

Technické údaje včetně metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacích protokolech příslušných státních etalonů ze dne 3. ledna 2019, uložených v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Oznámení o schválení nových státních etalonů bude uveřejněno ve Věstníku ÚNMZ č. 2.

V současné době má Česká republika 58 státních etalonů, z nichž 55 je uchováváno v Českém metrologickém institutu, a 3 státní etalony jsou uchovávány v přidružen

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.