ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Rada pro konkurenceschopnost dnes dopoledne přijala nové nařízení o strojních zařízeních, které bylo projednáváno během CZ PRES. Tým ÚNMZ, jenž jednání vedl, dosáhl předběžné politické dohody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí v prosinci roku 2022. Nařízení nahrazuje stávající směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních a vytváří rámec pro uvádění bezpečných strojních zařízení  a souvisejících výrobků na trh EU a bude tak přímo závazné nejen pro členské státy, ale jeho působnost se bude vztahovat i na všechny fyzické a právnické osoby členských států.

Nové nařízení mimo jiné pokrývá rizika související s digitalizací a novými technologiemi, a to úpravou základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost a zavedením povinného posouzení rizik třetí nezávislou stranou pro šest kategorií tzv. "vysoce rizikových" skupin strojních zařízení. Bezpečnostní informace budou muset být poskytovány s každým výrobkem. Nařízení přináší v souvislosti s digitalizací také výhody pro výrobce, kteří budou moci poskytovat návod k použití strojního zařízení pouze v digitální podobě. Zákazník však bude mít možnost si do určité doby po koupi strojního zařízení požádat o bezplatné poskytnutí návodu v papírové podobě.

Po podpisu předsedy Evropského parlamentu a předsedy Rady bude nařízení zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, vstoupí v platnost dvacátým dnem po zveřejnění a 42 měsíců poté bude přímo účinné ve všech členských státech.

Oficiální tiskovou zprávu naleznete pod následujícím odkazem: New rules for machinery: Council gives its final approval - Consilium (europa.eu)

Dne 11. 11. 2022 Evropská komise zveřejnila na portálu "Have your say" výsledky proběhlého hodnocení Nového legislativního rámce (NLF), který je tvořen Rozhodnutím 768/2008/ES a nařízením 765/2008/ES. Při hodnocení byly využity výsledky veřejné konzultace, online cíleného průzkumu, konzultací se zainteresovanými subjekty organizovaných Evropskou komisí a také studie, jejíž zpracování si Evropská komise zadala externě.

Cílem NLF je posílení vnitřního trhu a zvýšení kvality posuzování shody výrobků na tento trh uváděných. Vzhledem ke změnám, ke kterým došlo od doby přijetí uvedených předpisů, zejména v kontextu digitalizace, oběhového hospodářství a začleňování environmentálních aspektů do právních předpisů týkajících se výrobků, bylo potřeba posoudit, zda je NLF i nadále vhodný pro daný účel a zajišťuje, že výrobky uváděné na trh Unie jsou bezpečné a v souladu s platnými právními předpisy. Hodnoceno bylo provádění NLF s ohledem na čtyři jeho specifické cíle, kterými jsou posílení Nového přístupu, podpora soudržnosti a souladu harmonizačních právních předpisů EU, posílení systému posuzování shody, a zvýšení srozumitelnosti a důvěryhodnosti označení CE.

Pod níže uvedeným odkazem je k dispozici podrobná hodnoticí zpráva a její shrnutí.
Industrial products - evaluation of the new legislative framework (europa.eu)

 

Dne 31. října 2022 bylo v Kyjevě při příležitosti společného jednání vlád České republiky a Ukrajiny podepsáno "Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti normalizace, metrologie a posuzování shody mezi Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a  Ministerstvem hospodářství Ukrajiny" a související Akční plán na období 2022-2024. Memorandum poskytuje rámec pro prohloubení vzájemné spolupráce v uvedených oblastech s cílem přispět k odstraňování překážek vzájemného obchodu a posílit ekonomické vztahy obou zemí. Akční plán pak specifikuje konkrétní oblasti této spolupráce v následujících dvou letech dle aktuálních potřeb a zájmů obou stran.

Text obou podepsaných dokumentů v češtině, ukrajinštině a angličtině je dostupný zde.

 

Dne 12. října 2022 CZPRES dosáhlo předběžné dohody na politickém trialogu nad revidovaným textem nařízení (EU) č. 1025/2012, o evropské normalizaci v gesci ÚNMZ, který se na projednávání návrhu podílel. Cílem návrhu tohoto nařízení je zajistit, aby v případě norem na žádost EK mohli hlasovací práva v rámci příslušné evropské normalizační organizace vykonávat pouze a výlučně zástupci národních normalizačních organizací ČS, států EHP a kandidátských zemí.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Rady EU: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/10/12/council-and-european-parliament-agree-on-adapting-eu-standardisation-rules/

V polovině září 2022 Evropská komise zveřejnila rozhodnutí o zřízení Fóra na vysoké úrovni pro evropskou normalizaci avizované ve Strategii EU pro evropskou normalizaci vydané Evropskou komisí v únoru 2022.

Fórum na vysoké úrovni pro evropskou normalizaci (dále jen Fórum) bude tvořeno 60 odborníky z řad zástupců členských států EU a zemí EHP, evropských normalizačních organizací a národních normalizačních orgánů, průmyslu a občanské společnosti, včetně spotřebitelských organizací a zúčastněných stran v oblasti životního prostředí a sociální oblasti, a akademické obce. Úkolem Fóra bude bude poskytovat Evropské komisi poradenství ve všech záležitostech souvisejících s normalizací, koordinovat účinné zastupování evropských zájmů na (mezinárodních) normalizačních fórech a určovat a provádět priority normalizace. Výběr členů Fóra, s výjimkou orgánů členských států a jiných veřejných subjektů, bude probíhat prostřednictvím veřejné výzvy k podávání přihlášek, která bude zveřejněna v následujících týdnech v rejstříku expertních skupin Evropské komise. Činnost Fóra bude řízena zástupcem Generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW).

Dne 30. března 2022 Evropská komise představila v rámci balíčku k oběhovému hospodářství (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2013) návrh nařízení o uvádění stavebních výrobků na trh.
Návrh nařízení je komplexní novelou stávajícího nařízení (EU) č. 305/2011 a cílem je zejména odstranit identifikované nedostatky aktuálně platného nařízení a zohlednit cíle Zelené dohody pro Evropu specifikované v rámci Akčního plánu pro oběhové hospodářství či Sdělení k renovační vlně.
Mezi hlavní prvky návrhu patří upřesnění rozsahu regulované oblasti (včetně zahrnutí opakovaně použitých a 3D tištěných stavebních výrobků a prefabrikovaných domů), zavedení environmentálních, funkčních a bezpečnostních požadavků na stavební výrobky; vymezení tzv. harmonizované zóny (oblast, v rámci níž členské státy EU nebudou moci uplatňovat své vlastní národní požadavky, při současném zavedení zvláštního mechanismu, který umožní zohlednit specifické národní požadavky v rámci harmonizovaných technických specifikací);  stanovení požadavků na udržitelnost stavebních výrobků, snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky a mikropodniky, posílení vymáhací pravomoci dozorových orgánů a rozšíření úlohy Kontaktních míst pro stavební výrobky.

Text nařízení, včetně příloh a souvisejících dokumentů, je k dispozici na níže uvedených odkazech:

Do 12. července 2022 je možné zapojit se do všeobecné diskuse k návrhu nařízení a vyjádřit svůj názor prostřednictvím veřejného portálu Evropské komise "Have your say" na adrese Construction products – review of EU rules (europa.eu).

Dne 21. června 2022 podepsali předseda "Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví" a ředitel ukrajinské normalizační organizace "Ukrainian Scientific Research and Training Center for Standardization, Certification and Quality problems" memorandum o porozumění v oblasti normalizace. Memorandum poskytuje rámec pro spolupráci v konkrétních oblastech normalizace dle potřeb a zájmu obou stran, a to prostřednictvím konzultací, výměny informací a zkušeností, organizace společných setkání pro zainteresované subjekty a expertních studijních pobytů.

Text memoranda je dostupný zde.

Dne 2. února 2022 EK vydala Normalizační strategii, kterou navázala na Revidovanou průmyslovou strategii z května 2021. Spolu se strategií byl zveřejněn návrh změny nařízení (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci a pravidelná Zpráva o provádění tohoto nařízení.

https://www.agentura-cas.cz/normalizacni-strategie/

Dne 26. 5. 2021, v souvislosti s účinností nového nařízení EP a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS, v platném znění (“MDR”) Evropská komise oznámila ukončení platnosti kapitoly pro zdravotnické prostředky Dohody o vzájemném uznávání mezi Evropskou unií a Švýcarskem (Mutual Recognition Agreement, (MRA)).

Švýcarští výrobci jsou bráni jako jakýkoliv jiný výrobce ze třetích zemí, který hodlá uvést prostředky na trh EU. Stávající certifikáty vydané podle MRA oznámenými subjekty ve Švýcarsku již nejsou od 26. 5. 2021 uznávány jako platné a hospodářské subjekty (dotčení výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci a distributoři z EU), jakož i orgány dozoru nad trhem EU a celní orgány v členských státech jsou povinni jednat v souladu s MDR.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.