Skip to main content
ÚNMZ - logo

Obligations and authorisations of economic operators related to the import of toys

Vzhledem k objevujícím se dotazům a nejasnostem týkajícím se povinností a oprávnění k určitým činnostem spojeným s dovozem hraček a jejich uváděním a dodáváním na trh, pokud jde o jednotlivé hospodářské subjekty, uvádíme názor ÚNMZ na tuto problematiku. Problémy se mohou objevit např. v situaci, kdy český dovozce má zájem na trh EU uvést hračku výrobce mimo EU, který ale není "dostatečně spolupracující" vzhledem k zajištění svých povinností před uvedením hračky na trh EU.

Podle nařízení vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky může požádat o ES přezkoušení typu výhradně výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Dovozce ani distributor, nejsou-li současně v roli zplnomocněného zástupce výrobce, nemohou mj. požadovat provedení ES přezkoušení typu, nemohou vydat ES prohlášení o shodě, ani opatřit hračku označením CE.

Podíváme-li se na povinnosti dovozců podrobněji popsané na str. 130 až 132 Vysvětlujících pokynů (v české verzi - http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm), je zde ve smyslu směrnice 2009/48/ES mj. v podstatě popsáno, že dovozci musí ověřit, zda výrobcem hračky byly provedeny postupy posouzení shody, vydány příslušné dokumenty a připojena upozornění a další povinné údaje. Dále musí dovozci zajistit, aby po stanovenou dobu (10 let po uvedení hračky na trh) byli schopni pro potřeby orgánů dozoru zajistit, aby jim byla na žádost předložena technická dokumentace od výrobce (viz § 6 odst. 4 NV č. 86/2011 Sb.) Pokud se však domnívají, že předložení technické dokumentace během stanovené doby nebudou ve lhůtě stanovené orgánem dozoru schopni od výrobce zajistit, měli by dokumentaci od výrobce získat a uchovávat ji sami. Kopii ES prohlášení o shodě musí dovozci uchovávat po celou stanovenou dobu v každém případě.

Pokud jde o § 13 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., jeho znění nelze rozumět tak, že pokud výrobce nesplní jemu dané povinnosti, může, resp. musí, je splnit kdokoliv další, kdo výrobek dodává na trh. Ustanovení říká, že v takovém případě jejich splnění musí zajistit (nikoliv však provést) osoba, která jako poslední dodává stanovený výrobek na trh. Pokud např. dovozce zjistí, že ke hračce výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nevydal ES prohlášení o shodě, nesmí hračku uvést na trh (zjistí-li to distributor, nesmí hračku dále dodat na trh), dokud nezajistí, že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce toto prohlášení vydá.

Vzhledem k výše uvedenému je možno konstatovat, že pokud dovozce chce dovážet a uvádět na trh EU hračky od výrobce mimo EU, existují tyto varianty řešení:

  1. Dovozce dojedná s výrobcem, aby mu dodal pouze hračku, která splňuje požadavky NV č. 86/2011 Sb., tedy zejména s provedeným posouzením shody a opatřením hračky stanovenými upozorněními, dalšími povinnými údaji a označením CE a vydaným ES prohlášením o shodě;
  2. Dovozce si s výrobcem dojedná zplnomocnění k činnostem, u kterých to umožňuje NV č. 86/2011 Sb. a jejichž provedením ho výrobce pověří. Dovozce se tak zároveň stane zplnomocněným zástupcem ve smyslu § 2 písm. f) zákona č. 22/1997 Sb. Je nezbytné, aby toto zplnomocnění splňovalo požadavky podle uvedeného paragrafu zákona a NV č. 86/2011 Sb.;
  3. Dovozce uvede hračku na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou, čímž bude považován za výrobce a musí proto splnit všechny povinnosti výrobce (dovozce bude považován za výrobce také v případě, že hračku, která byla na trh již uvedena, upraví takovým způsobem, který může ovlivnit její soulad s požadavky NV č. 86/2011 Sb.). Přitom by si měl od původního výrobce, mimo jiné, zajistit potřebnou část dokumentace, aby mohl dokumentaci shromáždit v rozsahu podle NV č. 86/2011 Sb. Za hračku v tomto případě přebírá plnou zodpovědnost.

Ve výše uvedeném textu nejsou zohledněny povinnosti při uvádění hračky na trh podle dalších předpisů.

Ing. Michal Novák

  1. 2. 2012