Aktuální dění v agendách ÚNMZ

Aktuální dění v agendách ÚNMZ

Návrhy nařízení aktuálně projednávané v rámci PS Rady EU G7 pro technickou harmonizaci

– aktualizace k 28.1.2021 Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX nebo PDF, nebo zahájí stahování (velikost souboru nepřesahuje 500 kB).

 

Název návrhu předpisu

(znění předložené EK)

Gestor předpisu Aktuální stav Další dokumenty
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (RDE)

 

10347/19 CS

10347/19 ADD1 CS

 

Ministerstvo dopravy V návaznosti na zrušení části nařízení EK 2016/646 (emise z lehkých osobních a užitkových vozidel) týkající se faktorů shodnosti Tribunálem EU, navrhuje Komise zavést tyto faktory shodnosti znovu prostřednictvím nařízení EP a Rady. Od data nabytí účinnosti potvrzujícího rozsudku Soudního dvora by totiž stanovené faktory shodnosti přestaly platit a požadavky na přesnost měření emisí se skokově navýší. Na tuto změnu nebude schopna většina výrobců vozidel se spalovacím motorem reagovat, což představuje obrovskou právní nejistotu pro automobilový průmysl a pravděpodobnost vzniku škod velkého rozsahu. Komise také navrhuje, aby bylo možné prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci každoročně přezkoumávat a snižovat faktory shodnosti tak, aby odrážely pokrok v přesnosti přenosného systému pro měření emisí.

Dne 14.06.19 zveřejnila EK návrh nařízení. PS G7 (pro motorová vozidla) projednávala návrh a jeho kompromisní verze v rámci svých zasedání v období červenec – listopad 2019. ČS (vč. ČR) zdůrazňují nutnost rychlého přijetí nařízení, ale staví se negativně k pravomocem EK k vydání delegovaných aktů v této oblasti. ČR považuje za klíčové přijetí předloženého návrhu nařízení pro opětovné zavedení faktorů shodnosti se stávajícími aktuálně platnými hodnotami. Vzhledem k předpokládané delší době platnosti tohoto nařízení a možnému souběhu s dalšími nařízeními je třeba vytvořit předpoklad pro hladký přechod bez skokových změn v požadavcích pro automobilový průmysl. Co se týče budoucích změn faktoru shodnosti a jeho přizpůsobení technologickému vývoji, ČR podporuje použití řádného legislativního procesu. Pouze tento způsob zajistí plnou právní jistotu. Dne 11.12.2019 byl schválen mandát pro jednání s Evropským parlamentem. V lednu 2020 proběhlo projednání v příslušných výborech Evropského parlamentu. 14.07.2020 byl návrh schválen ve výboru ENVI. EP přijal své stanovisko na plenárním zasedání 16.9.20. Ve 4. kvartále 2020 proběhly postupně tři politické trialogy ve dnech 9.10.20, 10.11.20 a 2.12.20. Bylo dosaženo předběžné dohody u většiny technických aspektů návrhu. Z politických otázek je nejzásadnější otázka zrušení faktorů shodnosti a zatím se nepodařilo nalézt kompromis. EP, který trvá na odstranění faktoru shodnosti ke konkrétnímu datu během trialogů neprojevil žádnou flexibilitu v tomto ohledu. Na výsledky trialogů navázala jednání PS G7, kterých cílem bylo identifikovat možnou flexibilitu Rady směrem k požadavkům EP. Rada s odstraněním faktoru shodnosti k fixnímu datu nesouhlasí. Dle Rady by případné odstranění faktoru mělo být navázáno na technický pokrok měřících zařízení anebo na vstup v platnost nové emisní normy Euro 7. Aktuálně PS G7 projednává kompromisní návrh EK k mezním hodnotám faktorů shodnosti předložený v návaznosti na neúspěšné jednání s EP v trialozích.
ČR je zásadně proti zavedení postupného odstranění faktorů shodnosti ke konkrétnímu datu, neboť dosavadní technický vývoj měřících zařízení neumožňuje s jistotou predikovat konkrétní datum, kdy bude technicky dosažitelná hodnota faktoru shodnosti nula.

 

 

Návrhy aktů v přenesené pravomoci aktuálně projednávané v rámci PS G7 Rady EU pro technickou harmonizaci

– aktualizace k 28.1.2021

Název návrhu aktu v přenesené pravomoci

Text návrhu

Záměr přijetí

Konečné znění a datum publikace v Úředním věstníku EU

 

Podrobnější informace týkající se projednávání výše uvedených návrhů jsou k dispozici na stránce věnující se zapojení ÚNMZ do činnosti Rady EU nebo na adrese radaeu@unmz.cz.

Informace o průběhu rozhodovacího procesu mezi jednotlivými institucemi EU jsou dostupné na http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=cs.

 

Osmnáctiměsíční program Rady EU vypracovaný společně německým, portugalským a slovinským předsednictvím pro období od 1. července 2020 do 31. prosince 2021 je k dispozici ke stažení.

 

Oficiální stránky probíhajícího portugalského předsednictví Rady EU naleznete na adrese https://www.2021portugal.eu nebo zde.

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.