Aktuální dění v agendách ÚNMZ

Název návrhu předpisu

(znění předložené EK)

Gestor

(za PS/za předpis)

Aktuální stav

(aktualizace: 07. 10. 2022)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strojních výrobcích

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery products

 

 

 

ÚNMZ/ÚNMZ

PS G7 [1]

 

Návrh nařízení předložila EK v dubnu 2021 společně s návrhem nařízení k umělé inteligenci s cílem vyřešit problémy vyplývající z proběhlých hodnocení stávající směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních a souvisejících průzkumů a konzultací.  Hlavními cíli tohoto návrhu je vytvořit právní rámec pro uvádění bezpečných strojních zařízení na trh Unie, aby se pokryla nová rizika spojená s nově se objevujícími technologiemi úpravou základních požadavků, zaručila právní jistota vyjasněním oblasti působnosti a definic zejména z pohledu vymezení k ostatní sektorové legislativě, zajistila jednotná implementace překlopením právní úpravy do formy nařízení, objasnila otázka povinného posuzování shody třetí stranou pro určité kategorie výrobků, jakož i možnost digitální podoby návodu.

Projednávání návrhu zahájilo portugalské předsednictví, slovinské předsednictví dokončilo první čtení normativní části textu a předložilo Radě pro konkurenceschopnost ve dnech 25. – 26. 11. 2021 Zprávu o pokroku. Francouzské předsednictví (FR PRES) získalo mandát vstoupit do jednání s Evropským parlamentem (EP), který svou pozici přijal 19. května 2022. V polovině července proběhl již za českého předsednictví (CZ PRES) úvodní trialog, na kterém obě strany prezentovaly zásadní otázky v rámci svých mandátů. V této fázi nebylo identifikováno žádné politické téma, projednávání bylo přesunuto na technickou úroveň. K datu se uskutečnila 5 technických jednání s EP (5., 6., 14., 22. 9. a 4.10. 2022), v jejichž průběhu bylo dohodnuto, které aspekty mandátů obou institucí budou dále předmětem substantivních diskusí, a tyto diskuse byly zahájeny. CZ PRES také za účelem přípravy na tato jednání zorganizovalo půldenní jednání PS G7 na úrovni Attachés (2. 9. 2022).

 Předpokládaný harmonogram dalšího projednávání za CZ PRES:

Technická jednání s EP: 11.10., 14.10., 18.10., 24.10. a 25.10.2022

Politické trialogy: 17. 11.2022

Zasedání PS G7 (na úrovni Attachés): 18.-19.10. a 28.10.2022

Návrh nařízení EP a Rady o harmonizaci požadavků na uvádění na trh stavebních výrobků, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1020 a ruší nařízení (EU) 305/2011

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011

ÚNMZ/ÚNMZ

PS G7

EK zveřejnila návrh nařízení v březnu 2022 v rámci Prvního balíčku k oběhovému hospodářství. Nové nařízení má nahradit dosavadní úpravu, jež se v rámci své aplikace ukázala v několika ohledech nedostatečnou, a současně má i přispět k cílům zelené a digitální transformace. Mezi nejvýznamnější identifikované problémy stávající právní úpravy patří nedosažení jednotného trhu pro stavební výrobky, problémy s prováděním na vnitrostátní úrovni, složitost právního rámce a neschopnost naplňovat cíle zelené a digitální transformace.

FR PRES představilo návrh a studii posouzení dopadů. Proběhla také konceptuální diskuse k obecnějším aspektům návrhu a bylo zahájeno projednávání specifických otázek k jednotlivým tematickým oblastem. CZ PRES dokončilo projednání tematických oblastí (13.7.) a v září 2022 zahájilo projednávání normativního textu po jednotlivých klastrech. Doposud byly v rámci třech podzimních zasedání (7. 9., 21. 9. a 3.10.) diskutovány klastry týkající se rozsahu návrhu, harmonizované zóny, normalizace, udržitelnosti životního prostředí, dozoru nad trhem, hospodářských subjektů a spotřebitelů.

Předpokládaný harmonogram dalšího projednávání za CZ PRES:

Zasedání PS G7: 13.10., 26.10., 7.11., 22.11., 6.12. a 13.12.2022

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1025/2012 as regards the decisions of European standardisation organisations concerning European standards and European standardisation deliverables

MPO/ÚNMZ

PS G1 [2]

EK předložila návrh v únoru 2022 společně se Strategií EU pro normalizaci. Jeho cílem je zajistit, aby v případě tvorby norem na žádost EK mohli hlasovací práva v rámci příslušné evropské normalizační organizace vykonávat pouze a výlučně zástupci národních normalizačních organizací ČS, států EHP a kandidátských zemí. Za tím účelem návrh mění čl. 10 nařízení (EU) 1025/2012 o evropské normalizaci, týkající se žádostí o normalizaci předkládaných evropským normalizačním organizacím.

Projednávání návrhu zahájilo FR PRES a Coreper dne 13. 5. 2022 schválil Mandát Rady pro jednání s EP v původním znění návrhu předloženého EK. Mandát EP pro další jednání schválilo plénum EP dne 14.9.2022. CZ PRES v rámci doposud proběhlých 3 jednání PS G1 (11.7., 8.9. a 22.9.2022) na úrovni Attachés informovalo ČS o vývoji projednávání v EP a za účelem přípravy na technická jednání (14. a 26. 9.2022), byly také diskutovány předložené pozměňovací návrhy EP.

Předpokládaný harmonogram dalšího projednávání za CZ PRES:

Technická jednání s EP: –

Politické trialogy: 12.10.2022

Zasedání PS G7: 10.10. a 15.10.2022

[1] PS Rady EU G7 pro technickou harmonizaci

[2] PS Rady EU G1 pro konkurenceschopnost a růst (průmysl)

Podrobnější informace týkající se projednávání výše uvedených návrhů jsou k dispozici na adrese radaeu@unmz.cz.

Informace o průběhu rozhodovacího procesu mezi jednotlivými institucemi EU jsou dostupné na http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=cs.

 

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.