Zapojení do činnosti PS Rady

Zapojení do činnosti pracovních skupin Rady EU

ÚNMZ zajišťuje v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 427/2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování (ve znění pozdějších změn – naposledy pozměněno usnesením vlády ČR č. 571/2007 o změně některých usnesení vlády v souvislosti s členstvím ČR v EU) činnost gestora a koordinátora Pracovní skupiny Rady EU pro technickou harmonizaci G7 (PS G7) v rámci Sektorové skupiny Technická harmonizace a Spotřebitel (SS THS) Resortní koordinační skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu (RKS MPO) (docx; 28 kB), která je zajišťována ve spolupráci ÚNMZ a MPO.

SS THS je pracovním orgánem RKS MPO pro problematiku EU v oblasti technické harmonizace a ochrany spotřebitele a zajišťuje plnění úkolů souvisejících s činností pracovních orgánů Rady EU v oblasti její působnosti, včetně  PS G7.

PS G7 je tvořena několika pracovními podskupinami (PDF; 722 kB),  jejichž složení se mění v závislosti na prioritách jednotlivých předsednictví Rady EU a na stavu projednávání příslušného legislativního návrhu.

Agenda projednávaná v rámci pracovních podskupin PS G7, tj. legislativní i nelegislativní návrhy a akty v přenesené pravomoci náleží nejen do přímé gesce ÚNMZ, ale zčásti i do gesce jiných resortů a orgánů státní správy (MPO, MD, MZ, MZe, MŽP, ČTÚ, ČBÚ…). ÚNMZ v těchto případech plní v rámci nastaveného mechanismu spolupráce funkci koordinátora při přípravě podkladů pro jednání.

Aktuálně je v rámci PS G7 v podskupině „motorová vozidla“ projednáván níže uvedený legislativní návrh v gesci MD.

  • Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.

Dle aktuálně projednávaných témat se ÚNMZ průběžně podílí jako spolugestor na přípravě materiálů pro účely zasedání dalších přípravných orgánů Rady EU, jako např.:

  • PS G1 pro konkurenceschopnost a růst
  • PS A4 – Výbor pro obchodní politiku
    • Stálí zástupci – projednávání obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi (oblasti působnosti ÚNMZ – technické předpisy a normy, posuzování shody, akreditace a certifikace, technické překážky obchodu)

Přehled návrhů, jejichž projednávání bylo v rámci jednotlivých pracovních podskupin PS G7 v předchozích obdobích dokončeno, je dostupný v archivu.

V souladu s  koordinačním mechanismem příprav na výkon českého předsednictví v Radě EU (CZPRES) v druhém pololetí roku 2022 bude ÚNMZ, stejně jako v první polovině roku 2009, předsedat PS G7 pro technickou harmonizaci a jejím podskupinám. Dle aktuálně dostupných informací lze předpokládat v rámci uvedené PS Rady EU projednávání návrhů z oblasti motorových vozidel, strojních zařízení, stavebních výrobků, normalizace, hluku, elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí, elektromagnetické kompatibility, společné nabíječky k mobilním zařízením, kosmetiky, chemických látek a ekodesignu. Tyto oblasti budou průběžně upřesňovány na základě ročního plánu EK na rok 2022, strategických dokumentů, akčních plánů a v návaznosti na priority a posun v projednávání v rámci předcházejícího slovinského a francouzského předsednictví Rady EU.

Úlohu centrálního koordinátora pro přípravu a výkon CZPRES v Radě Evropské unie ve druhé polovině roku 2022 vykonává Úřad vlády, na jehož webových stránkách jsou k dispozici další podrobné informace o CZPRES.

Oficiální stránky probíhajícího slovinského předsednictví Rady EU naleznete zde –  SIPRES a osmnáctiměsíční program Rady EU vypracovaný společně německým, portugalským a slovinským předsednictvím pro období od 1. července 2020 do 31. prosince 2021 je k dispozici zde.

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.