Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

345/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 11. července 2002,

kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Změna: 65/2006 Sb.
Změna: 65/2006 Sb. (část)
Změna: 65/2006 Sb. (část)
Změna: 259/2007 Sb.
Změna: 204/2010 Sb. (část)
Změna: 204/2010 Sb.
Změna: 285/2011 Sb.
Změna: 120/2015 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen “zákon”) k provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 zákona:

§ 1

nadpis vypuštěn

                Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Schvalování typu a ověřování

                Schvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze. Schvalování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají měřidla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu, sedimentační (Westergrenovy) pipety, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena, napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy, měřicí mikrofony a osobní zvukové expozimetry.

§ 2a

Prodloužení doby platnosti ověření

                Druhy měřidel, u nichž lze prodloužit dobu platnosti ověření na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky, jsou stanoveny v příloze.

§ 3

Zrušovací ustanovení

                Zrušuje se vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

§ 4

Účinnost

                Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Příl.

DRUHOVÝ SEZNAM STANOVENÝCH MĚŘIDEL

Položka    Obor měření, druh měřidla           Doba platnosti

ověření

1          Měřidla geometrických veličin

1.1        Měřidla délky

1.1.1.     Délková měřidla na metrové zboží     2 roky

1.1.2      Měřická pásma                        bez omezení

1.1.3      Měřicí zařízení pro měření délky     2 roky

navinutelného zboží

1.1.4      Taxametry                            2 roky

1.1.5      Měřicí sestavy taxametru

vozidel taxislužby                   2 roky

1.1.6      Automatické hladinoměry

na stacionárních nádržích

a) automatické hladinoměry           2 roky

b) automatické hladinoměry

s automatickou kontrolou

metrologických parametrů          4 roky

1.2        Měřidla plošného obsahu

1.2.1      Stroje na měření plochy usní         1 rok

1.3        Měřidla objemu, průtoku

1.3.1      Kovové odměrné nádoby                2 roky

1.3.2      Výčepní nádoby                       bez omezení

1.3.3      Odměrné baňky, byrety a pipety       bez omezení

používané ke kontrole objemu

1.3.4      Sedimentační (Westergrenovy) pipety  bez omezení

1.3.5      Přepravní sudy a tanky

a) přepravní sudy s výjimkou sudů    2 roky

uvedených v bodě b)

b) přepravní sudy vyrobené           bez omezení

z korozivzdorných materiálů,

tvarově stálé

c) přepravní tanky (cisterny)        4 roky

na kapaliny

1.3.6      Stacionární nádrže používané jako

měřidla objemu

a) chladicí a úschovné nádrže na     4 roky

mléko

b) dřevěné sudy                      5 roků

c) betonové a zděné skladovací       bez omezení

nádrže

d) sudy a nádrže z ostatních         10 roků

materiálů

1.3.7      Butyrometry                          bez omezení

1.3.8      Kontrolní lihová měřidla používaná   3 roky

k měření objemu vyrobeného lihu1)

1.3.9      Měřidla protečeného množství vody

a) na studenou vodu                  6 roků

b) na teplou vodu                    4 roky

c) bubnové vodoměry                  2 roky

d) objemové vodoměry                 6 roků*)

*) Na základě kladného výsledku

statistické výběrové zkoušky

specifikovaného souboru

objemových vodoměrů se doba

platnosti ověření vodoměrů

tohoto souboru prodlužuje o 3 roky.

e) vodoměry na studenou a teplou      5 roků

vodu, používané k rozúčtování

nákladů konečným spotřebitelům

1.3.10     Měřidla protečeného množství plynu

a) membránová (včetně plynoměrů      10 roků*)

s teplotní korekcí)

*) Na základě kladného výsledku

statistické výběrové zkoušky

specifikovaného souboru

membránových plynoměrů do

velikosti G6 se doba platnosti

ověření plynoměrů tohoto

souboru prodlužuje o 4 roky.

b) s otáčivými písty a rychlostmi    5 roků

c) laboratorní                       5 roků

d) přepočítávače množství plynu*)

1. kompaktní                         5 roků

2. kombinované:

A) vyhodnocovací jednotka       5 roků

B) snímač teploty               4 roky

C) snímač tlaku                 2 roky

*) Lhůty platnosti ověření platí

za předpokladu, že jsou

přepočítávače množství

plynu podrobované pravidelné

zkrácené zkoušce s dobou

platnosti 1 rok.

1.3.11     Členy měřidel a měřicích sestav

protečeného množství tekutin

a) snímače protečeného množství      6 roků

studené vody

b) snímače protečeného množství      4 roky

teplé vody

c) snímače protečeného množství      5 roků

plynu

d) snímače tlaku                     2 roky

e) snímače tlakové diference         1 rok

f) snímače teploty                   4 roky

g) průtočné vibrační hustoměry       1 rok

h) vyhodnocovací jednotky pro vodu   6 roků

i) vyhodnocovací jednotky pro        2 roky

kapaliny jiné než voda nebo

než zkapalněné plyny

j) vyhodnocovací jednotky

pro plyn                          5 roků

k) snímače teploty se

zabudovaným převodníkem           2 roky

 

l) snímače protečeného množství

kapalin jiných než voda

nebo než zkapalněné plyny         2 roky

 

m) snímače protečeného množství

zkapalněných plynů                1 rok

1.3.12     Měřidla a měřicí sestavy protečeného 2 roky

množství kapalin jiných než voda

nebo než zkapalněné plyny

1.3.13     Měřidla a měřicí sestavy protečeného 1 rok

množství zkapalněných plynů

1.3.14     Měřidla a měřicí sestavy protečeného 1 rok

množství stlačeného zemního plynu

2          Měřidla mechanických veličin

2.1        Měřidla hmotnosti

2.1.1      Závaží obchodní a speciální běžná    2 roky

(5. tř.), přesná (4. tř.) a jemná

(2 a 3. tř.)

2.1.2      Váhy s neautomatickou činností

a) váhy třídy I, II a III            2 roky

b) váhy třídy IIII používané pro     2 roky

vážení písku, přírodního

kameniva, tuhého komunálního

odpadu, recyklovaných materiálů,

stavební suti, minerálních

a lámaných materiálů a vážení

malty a betonu u jejich výrobců

a přepravců

2.1.3      Váhy s automatickou činností

a) váhy pro vážení kolejových        2 roky

vozidel za pohybu tř. 0,2;

0,5 a 1

b) váhy tř. 0,5; 1 a 2 pro           1 rok

vážení silničních vozidel za

pohybu pro stanovení sankcí,

poplatků, tarifů a daní; pro

nízkorychlostní kontrolní vážení

podle zvláštního právního předpisu3);

pro vážení písku, přírodního

kameniva, tuhého komunálního

odpadu, recyklovaných materiálů,

stavební suti, minerálních a

lámaných materiálů a vážení

malty a betonu u jejich výrobců

a přepravců

c) váhy pro vysokorychlostní         1 rok

kontrolní vážení silničních

vozidel za pohybu podle

zvláštního právního předpisu3)

s relativní chybou měření menší

nebo rovnou +- 5 % pro celkovou

hmotnost vozidla a +- 11 % pro

zatížení na nápravu

d) pásové váhy tř. 0,25; 0,5; 1 a 2  2 roky

e) váhy plnicí a dávkovací           2 roky

2.1.4      Váhy kontrolní s automatickou        1 rok

i neautomatickou činností používané

výrobci a dovozci hotově baleného

zboží pro měření skutečného obsahu

výrobku v hotovém balení

2.1.5      Měřicí zařízení pro zjišťování zatížení:

a) na nápravu nebo kolo u kolejových 3 roky

vozidel

b) na nápravu u silničních vozidel   1 rok

2.1.6      Obilní zkoušeče                      2 roky

2.2        Měřidla mechanického pohybu

2.2.1      Silniční rychloměry používané při    1 rok

kontrole dodržování pravidel

silničního provozu

2.2.2      Tachografy s registrací pracovní

činnosti řidičů motorových vozidel,

která jsou jimi povinně vybavena

a) analogové                         2 roky od data ověření

b) digitální                         2 roky od data ověření

2.3.       Měřidla tlaku

2.3.1      Oční tonometry

a) mechanické                        1 rok

b) elektronické                      2 roky

2.3.2      Přístroje na měření tlaku krve       2 roky

2.3.3      Měřidla tlaku v pneumatikách         2 roky

silničních motorových vozidel s

výjimkou měřidel tlaku používaných

výlučně pro měření tlaku v pneumatikách

uživateli motorových vozidel.

2.4        Měřidla síly

2.4.1      Napínací soupravy na předpjatý

beton a horninové kotvy              6 měsíců

3          Měřidla tepelně technických veličin

3.1        Měřidla teploty a tepla

3.1.1      Elektronické teploměry lékařské

a zvěrolékařské                      2 roky

3.1.2      Měřiče tepla a chladu a jejich členy

a) kompaktní měřiče tepla a chladu   4 roky

b) měřidla protečeného množství

nosného média                     4 roky

c) snímače teploty                   4 roky

d) snímače teploty se zabudovaným

převodníkem                       2 roky

e) snímače tlaku a tlakové

diference                         2 roky

f) vyhodnocovací jednotky

kombinovaných měřičů tepla

a chladu                          4 roky

3.1.3      Teploměry pro kontrolu teploty       1 rok

zmrazených potravin používané

státními kontrolními orgány

3.1.4      Teploměry pro kontrolu teploty

prostředí a teplé užitkové vody

s dělením 0,1 st. C a lepším

používané státními kontrolními

orgány2)

a) skleněné                          4 roky

b) elektronické                      2 roky

4          Měřidla elektrických a magnetických

veličin

4.1        Měřidla elektrických veličin

4.1.1      Indukční elektroměry vyrobené do

31. prosince 1989

a) pro měření elektrické energie     10 roků

v přímém zapojení

b) pro měření elektrické energie     5 roků

ve spojení s měřicími

transformátory

4.1.2      Indukční elektroměry vyrobené po

1. lednu 1990

a) pro měření elektrické energie     16 roků*)

v přímém zapojení

*) Na základě kladného výsledku

statistické výběrové zkoušky

specifikovaného souboru elektroměrů

se doba platnosti ověření

elektroměrů tohoto souboru

prodlužuje o 4 roky.

b) pro měření elektrické energie

ve spojení s měřicími transformátory

v úrovni NN                       12 roků

c) pro měření elektrické energie     5 roků

ve spojení s měřicími transformátory

v úrovni VN a VVN

4.1.3      Statické elektroměry

a) pro měření elektrické energie     12 roků*)

v přímém zapojení

*) Na základě kladného výsledku

statistické výběrové zkoušky

specifikovaného souboru elektroměrů

se doba platnosti ověření

elektroměrů tohoto souboru

prodlužuje o 4 roky.

b) pro měření elektrické energie     12 roků

ve spojení s měřicími transformátory

v úrovni NN

c) pro měření elektrické energie     5 roků

ve spojení s měřicími transformátory

v úrovni VN a VVN

4.1.4      Měřicí transformátory proudu a napětí

a) indukční používané ve spojení     bez omezení

s elektroměry

b) kapacitní používané ve spojení    5 roků

s elektroměry

4.2.1      Měřicí sestavy s Epsteinovým         5 roků

přístrojem pro měření magnetických

vlastností plechů pro elektrotechniku

4.2.2      Měřicí sestavy pro měření magnetů    5 roků

5          Měřidla optických veličin

5.1        Měřidla světelných veličin

5.1.1      Optické radiometry pro spektrální    1 rok

oblast 400 nm až 2800 nm a měření

vyzařování v rozsahu 10E-3 W.mE-2

až 10 2 W.mE-2

5.1.2      Luxmetry                             2 roky

6          Měřidla času, kmitočtu a akustických

veličin

6.1        Měřidla akustického tlaku

6.1.1      Přístroje pro měření zvuku tř. 1 a 2 2 roky

6.1.2      Pásmové filtry                       2 roky

6.1.3      Audiometry tónové                    2 roky

6.1.4      Měřicí mikrofony                     2 roky

6.1.5      Osobní zvukové expozimetry           2 roky

7          Měřidla fyzikálně chemických veličin

7.1        Měřidla hustoty

7.1.1      Laboratorní hustoměry s hodnotou     bez omezení

dílku menší než 1 kg.m-3 s výjimkou

hustoměrů na měření zrnitosti zemin

(Casagrande)

7.1.2      Laboratorní lihoměry s hodnotou      bez omezení

dílku <=  0,2 %

7.1.3      Laboratorní cukroměry s hodnotou     bez omezení

dílku 0,1 %

7.1.4      Laboratorní moštoměry s hodnotou     bez omezení

dílku 0,2 kg.hlE-1

7.1.5      Laboratorní hustoměry na mléko       bez omezení

s hodnotou dílku =< 0,5 kg.mE-3

7.2        Měřidla indexu lomu (refraktometrie)

7.2.1      Hranolové refraktometry s chybou     3 roky

měření indexu lomu menší nebo

rovnou +/- 2.10E-4

7.2.2      Hranolové refraktometry s chybou     4 roky

měření indexu lomu menší nebo

rovnou +/- 5.10E-5

7.3        Měřidla vlhkosti pevných látek

7.3.1      Vlhkoměry na obiloviny a olejniny    1 rok

třídy přesnosti 1 a 2

7.4        Měřidla chemického složení

7.4.1      Procesní plynové chromatografy pro   1 rok

stanovení energetické hodnoty

zemního plynu

7.4.2      Analyzátory alkoholu v dechu         1 rok

8          Měřidla veličin atomové a jaderné

fyziky

8.1        Měřidla používaná pro kontrolu       2 roky

limitů aktivity a objemové aktivity

výpustí z jaderných zařízení, ze

zařízení pro těžbu nebo úpravu

radioaktivních surovin, zpracování

nebo aplikací radioaktivních materiálů

a z úpraven radioaktivních odpadů

a pro stanovení radiační zátěže okolí

v důsledku výpustí

8.2        Měřidla aktivity diagnostických a    1 rok

terapeutických preparátů aplikovaných

in vivo pacientům

8.3        Měřidla používaná pro stanovení      2 roky

diagnostických a terapeutických

dávek při lékařském ozáření

8.4        Měřidla objemové aktivity 222 Rn     2 roky

ve vzduchu a vodě a ekvivalentní

objemové aktivity 222Rn ve vzduchu,

a to jak okamžitých hodnot, tak

krátkodobých i dlouhodobých průměrů

8.5        Sestavy používané pro kontrolu       1 rok

limitů ozáření osob, hromadně

provozovanou osobní dozimetrií

8.6        Spektrometrické sestavy pro analýzu  2 roky

zdrojů nebo polí záření alfa, beta,

gama a neutronů

8.7        Nespektrometrická měřidla aktivit    2 roky

a dávek používaná pro kontrolu

dodržování limitů v oblasti radiační

ochrany nebo jaderné bezpečnosti

a pro měření havarijní

8.8        Měřidla aktivit a dávek používaná    2 roky

pro kontrolu limitů při nakládání

s radioaktivními odpady a

pro kontrolu uvolňovacích úrovní

a podmínek při uvádění radionuklidů

do životního prostředí

8.9        Sestavy používané pro zjišťování     2 roky

přítomnosti zdrojů ionizujícího

záření při nelegálním či nežádoucím

transportu

8.10       Měřidla aktivit pro kontrolu mezních

hodnot obsahu přírodních radionuklidů

ve stavebních materiálech a vodách

a nejvyšších přípustných úrovní

radioaktivní kontaminace potravin    2 roky

8.11       Měřidla dávek používaná pro

schvalovací měření při ozařování

potravin                             2 roky

Vybraná ustanovení novel

 Čl. II vyhlášky č. 285/2011 Sb.

Přechodné ustanovení

                Ověření vodoměrů podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byly tyto vodoměry ověřeny.

 Čl. II vyhlášky č. 120/2015 Sb.

Přechodné ustanovení

                Ověření stanovených měřidel podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byla tato stanovená měřidla ověřena.

____________________

1) Nařízení vlády č. 293/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

1) § 3 vyhlášky č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb.

2) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kte

rou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.