Oznámení 0920

Publikováno:

 

OZNÁMENÍ č. 09/20
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o určených normách
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k jednotlivým nařízením vlády
Nařízení vlády č. 189/2018Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.
 
Určená norma Tř. znak Datum vydání Zrušena ke dni / Nahrazena: vydání Název určené normy Určeno k paragrafu Nařízení vlády 189/2018 Sb.
ČSN ISO 14066:2012 010966 1.2.2012 Skleníkové plyny – Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů § 8 písm. a)
Vysvětlivky: Splnění určené normy nebo splnění její části lze v rozsahu a za podmínek stanovených v technickém předpisu ve smyslu § 4a odst. 3 zákona č. 22/197 Sb., o technických poždavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdější předpisů, považovat za splnění těch požadavků stanovených technickými předpisy, k nimiž se tato norma nebo její část vztahuje, jen po dobu jejich platnosti.
Předseda ÚNMZ: Mgr. Pokorný v.r.