OZNÁMENÍ č. 78/20 o určených normách

Publikováno:

 

OZNÁMENÍ č. 78/20
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.
Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak.
Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.
U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN


1. ČSN EN ISO 14006:2020 (010906)
kat.č. 511011
Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začleňování ekodesignu; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 14006:2011 (010906) Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začlenění ekodesignu; Vydání: 1.12.2011
2. ČSN EN ISO 14713-2:2020 (038261)
kat.č. 511033
Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 2: Žárové zinkování ponorem; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
vcvcvcv
ČSN EN ISO 14713-2:2010 (038261) Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 2: Žárové zinkování ponorem; Vydání: 1.7.2010
3. ČSN EN 1749:2020 (061002)
kat.č. 510838
Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
TNI CEN/TR 1749:2013 (061002) Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů); Vydání: 1.12.2013
4. ČSN ISO 16092-2:2020 (210705)
kat.č. 510903
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy; Vydání: 1.9.2020
5. ČSN ISO 16092-4:2020 (210705)
kat.č. 510904
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy; Vydání: 1.9.2020
6. ČSN EN 1434-3:2020 (258511)
kat.č. 510837
Měřidla přenosu tepelné energie – Část 3: Rozhraní a výměna dat; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1434-3:2016 (258511) Měřidla tepla – Část 3: Rozhraní a výměna dat; Vydání: 1.6.2016
7. ČSN ISO 22078:2020 (300641)
kat.č. 510899
Inteligentní dopravní systémy – Systémy pro detekci cyklistů a zmírnění následků střetu (BDCMS) – Funkční požadavky a zkušební postupy; Vydání: 1.9.2020
8. ČSN EN IEC 62435-3:2020 (358793)
kat.č. 510869
Elektronické součástky – Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek – Část 3: Data; Vydání: 1.9.2020
9. ČSN EN IEC 62031 ed. 2:2020 (360701)
kat.č. 510885
LED moduly pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 62031:2009 (360701) Moduly LED pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost; Vydání: 1.4.2009
10. ČSN EN IEC 60086-6:2020 (364110)
kat.č. 510876
Primární baterie – Část 6: Pokyny pro environmentální aspekty; Vydání: 1.9.2020
11. ČSN EN IEC 62932-2-1:2020 (364386)
kat.č. 510877
Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace – Část 2-1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek; Vydání: 1.9.2020
12. ČSN EN IEC 62932-1:2020 (364386)
kat.č. 511012
Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace – Část 1: Terminologie a obecná hlediska; Vydání: 1.9.2020
13. ČSN EN IEC 60580 ed. 2:2020 (364720)
kat.č. 510850
Zdravotnické elektrické přístroje – Měřidla součinu dávky a plochy; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 60580:2001 (364720) Zdravotnické elektrické přístroje – Měřidla součinu dávky a plochy; Vydání: 1.3.2001
14. ČSN EN IEC 60601-2-83:2020 (364801)
kat.č. 510875
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-83: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro domácí světelnou terapii; Vydání: 1.9.2020
15. ČSN EN 17194:2020 (467007)
kat.č. 510906
Krmiva: Metody vzorkování a analýz – Stanovení deoxynivalenolu, aflatoxinu B1, fumonisinu B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinů, zearalenonu a ochratoxinu A v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 17194:2020 (467007) Krmiva: Metody vzorkování a analýz – Stanovení deoxynivalenolu, aflatoxinu B1, fumonisinu B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinů, zearalenonu a ochratoxinu A v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS; Vydání: 1.5.2020
16. ČSN ISO 14687:2020 (656520)
kat.č. 510858
Kvalita vodíkového paliva – Specifikace produktu; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 14687-1:2009 (656520) Vodíkové palivo – Specifikace produktu – Část 1: Pro všechny typy využití vyjma využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě; Vydání: 1.7.2009
ČSN ISO 14687-2:2016 (656520) Vodíkové palivo – Specifikace produktu – Část 2: Využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě; Vydání: 1.8.2016
17. ČSN ISO 21087:2020 (656522)
kat.č. 510857
Analýza plynu – Analytické metody pro vodíkové palivo – Využití v palivových článcích s proton-výměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě; Vydání: 1.9.2020
18. ČSN ISO 19880-8:2020 (656525)
kat.č. 510863
Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 8: Kontrola kvality paliva; Vydání: 1.9.2020
19. ČSN ISO 19880-1:2020 (656525)
kat.č. 510864
Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN P ISO/TS 19880-1:2017 (656525) Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: 1.3.2017
20. ČSN EN 12407:2020 (721146)
kat.č. 510856
Zkušební metody přírodního kamene – Petrografický rozbor; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12407:2019 (721146) Zkušební metody přírodního kamene – Petrografický rozbor; Vydání: 1.12.2019
21. ČSN EN 13494:2020 (727103)
kat.č. 510866
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelněizolačnímu materiálu; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13494:2020 (727103) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu; Vydání: 1.3.2020
22. ČSN EN 13495:2020 (727104)
kat.č. 510865
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení soudržnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem); Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13495:2020 (727104) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem); Vydání: 1.3.2020
23. ČSN EN ISO 10211:2020 (730551)
kat.č. 510855
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 10211:2018 (730551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty; Vydání: 1.3.2018
24. ČSN EN ISO 6946:2020 (730558)
kat.č. 510854
Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtové metody; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 6946:2018 (730558) Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda; Vydání: 1.3.2018
25. ČSN 73 0835 ed. 2:2020 (730835)
kat.č. 510829
Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče; Vydání: 1.9.2020
26. ČSN 73 0843 ed. 2:2020 (730843)
kat.č. 510831
Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů; Vydání: 1.9.2020
27. ČSN ISO 20468-1:2020 (759020)
kat.č. 510648
Směrnice pro hodnocení účinnosti technologií čištění pro systémy k opětovnému využití vody – Část 1: Obecně; Vydání: 1.9.2020
28. ČSN ISO 20426:2020 (759022)
kat.č. 510644
Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům; Vydání: 1.9.2020
29. ČSN EN ISO 3071:2020 (800066)
kat.č. 510898
Textilie – Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 3071:2006 (800066) Textilie – Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu; Vydání: 1.9.2006
30. ČSN EN ISO 20932-1:2020 (800886)
kat.č. 510895
Textilie – Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 1: Zkoušky Strip; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14704-1:2005 (800886) Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 1: Metody Strip; Vydání: 1.12.2005
31. ČSN EN ISO 20932-3:2020 (800886)
kat.č. 510896
Textilie – Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 3: Úzké plošné textilie; Vydání: 1.9.2020
32. ČSN EN ISO 20932-2:2020 (800886)
kat.č. 510897
Textilie – Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 2: Multiaxiální zkoušky; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14704-2:2007 (800886) Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 2: Multiaxiální zkoušky; Vydání: 1.10.2007
33. ČSN EN ISO 9170-1 ed. 2:2020 (852761)
kat.č. 510833
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů – Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 9170-1:2009 (852761) Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů – Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak; Vydání: 1.5.2009
34. ČSN ETSI EN 303 345-5 V1.1.1:2020 (879053)
kat.č. 510872
Rozhlasové přijímače – Část 5: Služba DRM rozhlasového vysílání – Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Vydání: 1.9.2020
35. ČSN ETSI EN 303 345-2 V1.1.1:2020 (879053)
kat.č. 510874
Rozhlasové přijímače – Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání – Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru; Vydání: 1.9.2020
36. ČSN EN 71-7+A3:2020 (943095)
kat.č. 510853
Bezpečnost hraček – Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení; Vydání: 1.9.2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 71-7+A2:2018 (943095) Bezpečnost hraček – Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení; Vydání: 1.8.2018

ZMĚNY ČSN


1. ČSN EN 62282-3-100:2012/Z1 (336000)
kat.č. 510879
Technologie palivových článků – Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články – Bezpečnost;Vydání: 1.10.2012
Změna Z1;Vydání: 1.9.2020
2. ČSN EN 61810-1 ed. 4:2016/A1 (353412)
kat.č. 510859
Elektromechanická elementární relé – Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky;Vydání: 1.1.2016
Změna A1;Vydání: 1.9.2020
3. ČSN EN 60598-2-22 ed. 2:2015/A1 (360600)
kat.č. 511041
Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení;Vydání: 1.8.2015
Změna A1;Vydání: 1.9.2020
4. ČSN EN 60570 ed. 2:2003/A2 (360611)
kat.č. 510862
Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla;Vydání: 1.12.2003
Změna A2;Vydání: 1.9.2020
5. ČSN EN 62031:2009/Z1 (360701)
kat.č. 510886
Moduly LED pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost;Vydání: 1.4.2009
Změna Z1;Vydání: 1.9.2020
6. ČSN EN 60704-2-7:1999/Z1 (361008)
kat.č. 510367
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2 : Zvláštní požadavky na ventilátory;Vydání: 1.6.1999
Změna Z1;Vydání: 1.9.2020
7. ČSN EN 60704-2-4 ed. 3:2012/A11 (361008)
kat.č. 511037
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky;Vydání: 1.11.2012
Změna A11;Vydání: 1.9.2020
8. ČSN EN 60335-2-30 ed. 3:2010/A1 (361045)
kat.č. 510882
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností;Vydání: 1.8.2010
Změna A1;Vydání: 1.9.2020
9. ČSN EN 60335-2-26 ed. 2:2004/A11 (361045)
kat.č. 511036
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-26: Zvláštní požadavky na hodiny;Vydání: 1.4.2004
Změna A11;Vydání: 1.9.2020
10. ČSN EN 60335-2-17 ed. 3:2013/A1 (361050)
kat.č. 510883
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče;Vydání: 1.7.2013
Změna A1;Vydání: 1.9.2020
11. ČSN EN 60335-2-6 ed. 3:2015/A1 (361050)
kat.č. 510884
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče;Vydání: 1.12.2015
Změna A1;Vydání: 1.9.2020
12. ČSN EN 60335-2-6 ed. 3:2015/A11 (361050)
kat.č. 511035
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče;Vydání: 1.12.2015
Změna A11;Vydání: 1.9.2020
13. ČSN EN 62552:2013/Z1 (361060)
kat.č. 510363
Chladicí zařízení pro domácnost – Charakteristiky a zkušební metody;Vydání: 1.8.2013
Změna Z1;Vydání: 1.9.2020
14. ČSN EN 60580:2001/Z1 (364720)
kat.č. 510851
Zdravotnické elektrické přístroje – Měřidla součinu dávky a plochy;Vydání: 1.3.2001
Změna Z1;Vydání: 1.9.2020
15. ČSN EN ISO 12006-2:2017/Z1 (730101)
kat.č. 511018
Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci;Vydání: 1.5.2017
Změna Z1;Vydání: 1.9.2020
16. ČSN 73 0835:2006/Z3 (730835)
kat.č. 510830
Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče;Vydání: 1.4.2006
Změna Z3;Vydání: 1.9.2020
17. ČSN 73 0843:2001/Z3 (730843)
kat.č. 510832
Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů;Vydání: 1.7.2001
Změna Z3;Vydání: 1.9.2020
18. ČSN EN ISO 9170-1:2009/Z1 (852761)
kat.č. 510834
Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů – Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak;Vydání: 1.5.2009
Změna Z1;Vydání: 1.9.2020

OPRAVY ČSN


1. ČSN EN IEC 60633 ed. 2:2019/Opr.1 (351540)
kat.č. 510791
Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) – Slovník;Vydání: 1.11.2019
Oprava Opr.1;Vydání: 1.9.2020
2. ČSN EN 61300-2-19 ed. 3:2013/Opr.1 (359251)
kat.č. 510873
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-19: Zkoušky – Vlhké teplo (konstantní);Vydání: 1.7.2013
Oprava Opr.1;Vydání: 1.9.2020
3. ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3:2020/Opr.1 (359270)
kat.č. 510871
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému – Část 4-1: Instalované kabelové trasy – Měření mnohovidového útlumu;Vydání: 1.1.2020
Oprava Opr.1;Vydání: 1.9.2020

ZRUŠENÉ ČSN


1. TNI 33 2000-4-41:2008 (332000)
kat.č. 81715
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2;
2. ČSN 73 5530:1991 (735530)
kat.č. 31178
Sklady výbušin a výbušných předmětů;
3. ČSN EN 130:2015 (747003)
kat.č. 97407
Metody zkoušení dveří – Zkoušky změny tuhosti křídel při opakovaném kroucení;
Česká agentura pro standardizaci
ředitelka Odboru standardizace
Zdeňka Slaná v. r.