ÚNMZ č. 78/20 o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení

Publikováno:

OZNÁMENÍ č. 78/20

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN.

Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN
1. ČSN EN ISO 14006 (01 0906)

kat.č. 511011

Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začleňování ekodesignu; (idt ISO 14006:2020); Vydání: Září 2020

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN ISO 14006 (01 0906) Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začlenění ekodesignu; Vydání: Prosinec 2011
2. ČSN EN ISO 14713-2 (03 8261)

kat.č. 511033

Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 2: Žárové zinkování ponorem; (idt ISO 14713-2:2019); Vydání: Září 2020

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN ISO 14713-2 (03 8261) Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 2: Žárové zinkování ponorem; Vydání: Červenec 2010
3. ČSN EN 1749 (06 1002)

kat.č. 510838

Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin; Vydání: Září 2020
4. ČSN ISO 16092-2 (21 0705)

kat.č. 510903

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy; Vydání: Září 2020
5. ČSN ISO 16092-4 (21 0705)

kat.č. 510904

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy; Vydání: Září 2020
6. ČSN EN 1434-3 (25 8511)

kat.č. 510837

Měřidla přenosu tepelné energie – Část 3: Rozhraní a výměna dat; Vydání: Září 2020

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 1434-3 (25 8511) Měřidla tepla – Část 3: Rozhraní a výměna dat; Vyhlášena: Červen 2016
7. ČSN ISO 22078 (30 0641)

kat.č. 510899

Inteligentní dopravní systémy – Systémy pro detekci cyklistů a zmírnění následků střetu (BDCMS) – Funkční požadavky a zkušební postupy*); Vydání: Září 2020
8. ČSN EN IEC 62435-3 (35 8793)

kat.č. 510869

Elektronické součástky – Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek – Část 3: Data*); (idt IEC 62435-3:2020); Vydání: Září 2020
9. ČSN EN IEC 62031 ed. 2 (36 0701)

kat.č. 510885

LED moduly pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost; (idt IEC 62031:2018); Vydání: Září 2020

S účinností od 2022-12-18 se zrušuje

      ČSN EN 62031 (36 0701) Moduly LED pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost; Vydání: Duben 2009
10. ČSN EN IEC 60086-6 (36 4110)

kat.č. 510876

Primární baterie – Část 6: Pokyny pro environmentální aspekty*); (idt IEC 60086-6:2020);  Vydání: Září 2020
11. ČSN EN IEC 62932-1 (36 4386)

kat.č. 511012

Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace – Část 1: Terminologie a obecná hlediska; (idt IEC 62932-1:2020); Vydání: Září 2020
12. ČSN EN IEC 62932-2-1 (36 4386)

kat.č. 510877

Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace – Část 2-1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek*); (idt IEC 62932-2-1:2020); Vydání: Září 2020
13. ČSN EN IEC 60580 ed. 2 (36 4720)

kat.č. 510850

Zdravotnické elektrické přístroje – Měřidla součinu dávky a plochy; (idt IEC 60580:2019); Vydání: Září 2020

S účinností od 2023-04-03 se zrušuje

      ČSN EN 60580 (36 4720) Zdravotnické elektrické přístroje – Měřidla součinu dávky a plochy; Vydání: Březen 2001
14. ČSN EN IEC 60601-2-83 (36 4801)

kat.č. 510875

Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-83: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro domácí světelnou terapii; (idt IEC 60601-2-83:2019); Vydání: Září 2020
15. ČSN EN 17194 (46 7007)

kat.č. 510906

Krmiva: Metody vzorkování a analýz – Stanovení deoxynivalenolu, aflatoxinu B1, fumonisinu B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinů, zearalenonu a ochratoxinu A v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS; Vydání: Září 2020

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 17194 (46 7007) Krmiva: Metody vzorkování a analýz – Stanovení deoxynivalenolu, aflatoxinu B1, fumonisinu B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinů, zearalenonu a ochratoxinu A v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS; Vyhlášena: Květen 2020
16. ČSN ISO 14687 (65 6520)

kat.č. 510858

Kvalita vodíkového paliva – Specifikace produktu*); Vydání: Září 2020

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN ISO 14687-1 (65 6520) Vodíkové palivo – Specifikace produktu – Část 1: Pro všechny typy využití vyjma využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě; Vydání: Červenec 2009
      ČSN ISO 14687-2 (65 6520) Vodíkové palivo – Specifikace produktu – Část 2: Využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě; Vydání: Srpen 2016
17. ČSN ISO 21087 (65 6522)

kat.č. 510857

Analýza plynu – Analytické metody pro vodíkové palivo – Využití v palivových článcích s proton-výměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě*); Vydání: Září 2020
18. ČSN ISO 19880-1 (65 6525)

kat.č. 510864

Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: Obecné požadavky*); Vydání: Září 2020

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN P ISO/TS 19880-1 (65 6525) Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Březen 2017
19. ČSN ISO 19880-8 (65 6525)

kat.č. 510863

Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 8: Kontrola kvality paliva*); Vydání: Září 2020
20. ČSN EN 12407 (72 1146)

kat.č. 510856

Zkušební metody přírodního kamene – Petrografický rozbor; Vydání: Září 2020

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 12407 (72 1146) Zkušební metody přírodního kamene – Petrografický rozbor; Vyhlášena: Prosinec 2019
21. ČSN EN 13494 (72 7103)

kat.č. 510866

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelněizolačnímu materiálu; Vydání: Září 2020

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 13494 (72 7103) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu; Vyhlášena: Březen 2020
22. ČSN EN 13495 (72 7104)

kat.č. 510865

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení soudržnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem); Vydání: Září 2020

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 13495 (72 7104) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem); Vyhlášena: Březen 2020
23. ČSN EN ISO 10211 (73 0551)

kat.č. 510855

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty; (idt ISO 10211:2017); Vydání: Září 2020

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN ISO 10211 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty; Vyhlášena: Březen 2018
24. ČSN EN ISO 6946 (73 0558)

kat.č. 510854

Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtové metody; (idt ISO 6946:2017); Vydání: Září 2020

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda; Vyhlášena: Březen 2018
25. ČSN 73 0835 ed. 2

kat.č. 510829

Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče; Vydání: Září 2020
26. ČSN 73 0843 ed. 2

kat.č. 510831

Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů; Vydání: Září 2020
27. ČSN ISO 20468-1 (75 9020)

kat.č. 510648

Směrnice pro hodnocení účinnosti technologií čištění pro systémy k opětovnému využití vody – Část 1: Obecně; Vydání: Září 2020
28. ČSN ISO 20426 (75 9022)

kat.č. 510644

Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům; Vydání: Září 2020
29. ČSN EN ISO 3071 (80 0066)

kat.č. 510898

Textilie – Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu; (idt ISO 3071:2020); Vydání: Září 2020

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN ISO 3071 (80 0066) Textilie – Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu; Vydání: Září 2006
30. ČSN EN ISO 20932-1 (80 0886)

kat.č. 510895

Textilie – Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 1: Zkoušky Strip; (idt ISO 20932-1:2018); Vydání: Září 2020

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 14704-1 (80 0886) Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 1: Metody Strip; Vydání: Prosinec 2005
31. ČSN EN ISO 20932-2 (80 0886)

kat.č. 510897

Textilie – Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 2: Multiaxiální zkoušky; (idt ISO 20932-2:2018); Vydání: Září 2020

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 14704-2 (80 0886) Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 2: Multiaxiální zkoušky; Vydání: Říjen 2007
32. ČSN EN ISO 20932-3 (80 0886)

kat.č. 510896

Textilie – Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 3: Úzké plošné textilie; (idt ISO 20932-3:2018); Vydání: Září 2020
33. ČSN EN ISO 9170-1 ed. 2 (85 2761)

kat.č. 510833

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů – Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak; (idt ISO 9170-1:2017); Vydání: Září 2020

S účinností od 2023-06-30 se zrušuje

      ČSN EN ISO 9170-1 (85 2761) Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů – Část 1: Terminální jednotky prostlačené medicinální plyny a podtlak; Vydání: Květen 2009
34. ČSN ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (87 9053)

kat.č. 510874

Rozhlasové přijímače – Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání – Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru*); Vydání: Září 2020
35. ČSN ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 (87 9053)

kat.č. 510872

Rozhlasové přijímače – Část 5: Služba DRM rozhlasového vysílání – Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru*); Vydání: Září 2020
36. ČSN EN 71-7+A3 (94 3095)

kat.č. 510853

Bezpečnost hraček – Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení; Vydání: Září 2020

Jejím vydáním se zrušuje

      ČSN EN 71-7+A2 (94 3095) Bezpečnost hraček – Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení; Vydání: Srpen 2018
ZMĚNY ČSN
37. ČSN EN 62282-3-100 (33 6000)

kat.č. 510879

Technologie palivových článků – Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články – Bezpečnost; Vydání: Říjen 2012

Změna Z1; Vydání: Září 2020

38. ČSN EN 61810-1 ed. 4 (35 3412)

kat.č. 510859

Elektromechanická elementární relé – Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky; Vydání: Leden 2016

Změna A1*); (idt IEC 61810-1:2015/A1:2019); Vydání: Září 2020

39. ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600)

kat.č. 511041

Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení; Vydání: Srpen 2015

Změna A1; (idt IEC 60598-2-22:2014/A1:2017); Vydání: Září 2020

40. ČSN EN 60570 ed. 2 (36 0611)

kat.č. 510862

Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla; Vydání: Prosinec 2003

Změna A2; (idt IEC 60570:2003/A2:2019); Vydání: Září 2020

41. ČSN EN 62031 (36 0701)

kat.č. 510886

Moduly LED pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost; Vydání: Duben 2009

Změna Z1; Vydání: Září 2020

42. ČSN EN 60704-2-4 ed. 3 (36 1008)

kat.č. 511037

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky; Vydání: Listopad 2012

Změna A11; Vydání: Září 2020

43. ČSN EN 60704-2-7 (36 1008)

kat.č. 510367

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2 : Zvláštní požadavky na ventilátory; Vydání: Červen 1999

Změna Z1; Vydání: Září 2020

44. ČSN EN 60335-2-26 ed. 2 (36 1045)

kat.č. 511036

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-26: Zvláštní požadavky na hodiny; Vydání: Duben 2004

Změna A11; Vydání: Září 2020

45. ČSN EN 60335-2-30 ed. 3 (36 1045)

kat.č. 510882

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností; Vydání: Srpen 2010

Změna A1; (mod IEC 60335-2-30:2009/A1:2016); Vydání: Září 2020

S účinností od 2023-02-12 se zrušuje

      ČSN EN 50408 (34 3010) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění kabin vozidel; Vyhlášena: Únor 2009
46. ČSN EN 60335-2-6 ed. 3 (36 1050)

kat.č. 510884

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče; Vydání: Prosinec 2015

Změna A1; (idt IEC 60335-2-6:2014/A1:2018); Vydání: Září 2020

47. ČSN EN 60335-2-6 ed. 3 (36 1050)

kat.č. 511035

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče; Vydání: Prosinec 2015

Změna A11; Vydání: Září 2020

48. ČSN EN 60335-2-17 ed. 3 (36 1050)

kat.č. 510883

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče; Vydání: Červenec 2013

Změna A1; (mod IEC 60335-2-17:2012/A1:2015); Vydání: Září 2020

49. ČSN EN 62552 (36 1060)

kat.č. 510363

Chladicí zařízení pro domácnost – Charakteristiky a zkušební metody; Vydání: Srpen 2013

Změna Z1; Vydání: Září 2020

50. ČSN EN 60580 (36 4720)

kat.č. 510851

Zdravotnické elektrické přístroje – Měřidla součinu dávky a plochy; Vydání: Březen 2001

Změna Z1; Vydání: Září 2020

51. ČSN EN ISO 12006-2 (73 0101)

kat.č. 511018

Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci; Vydání: Květen 2017

Změna Z1; (idt ISO 12006-2:2015); Vydání: Září 2020

Označení ČSN ISO 12006-2 se mění na ČSN EN ISO 12006-2.

52. ČSN 73 0835

kat.č. 510830

Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče; Vydání: Duben 2006

Změna Z3; Vydání: Září 2020

53. ČSN 73 0843

kat.č. 510832

Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů; Vydání: Červenec 2001

Změna Z3; Vydání: Září 2020

54. ČSN EN ISO 9170-1 (85 2761)

kat.č. 510834

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů – Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak; Vydání: Květen 2009

Změna Z1; Vydání: Září 2020

OPRAVY ČSN
55. ČSN EN IEC 60633 ed. 2 (35 1540)

kat.č. 510791

Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) – Slovník; Vydání: Listopad 2019

Oprava 1*); (idt IEC 60633:2019/COR1:2020); Vydání: Září 2020 (Oprava je vydána tiskem)

56. ČSN EN 61300-2-19 ed. 3 (35 9251)

kat.č. 510873

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-19: Zkoušky – Vlhké teplo (konstantní); Vydání: Červenec 2013

Oprava 1*); (idt IEC 61300-2-19:2012/COR1:2020); Vydání: Září 2020 (Oprava je vydána tiskem)

57. ČSN EN IEC 61280-4-1 ed. 3 (35 9270)

kat.č. 510871

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému – Část 4-1: Instalované kabelové trasy – Měření mnohovidového útlumu; Vydání: Leden 2020

Oprava 1*); (idt IEC 61280-4-1:2019/COR1:2020); Vydání: Září 2020 (Oprava je vydána tiskem)

ZRUŠENÉ ČSN
58. ČSN 77 0150-2 Obaly – Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí – Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí; Vydání: Červen 2005; Zrušena k 2020-10-01

 

Česká agentura pro standardizaci

ředitelka Odboru standardizace

Zdeňka Slaná v. r.