ÚŘAD  PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII  A  STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ
Gorazdova 24, P.O.BOX 49, 128 01 Praha 2
elektronická podatelna: posta@unmz.cz

 
Sborníky technické harmonizace 
úvod seznam svazků
do 11.2004
seznam svazků
od 11.2004
terminologie TH www.unmz.cz

č.

Název svazku

Aktualizované znění

Aktualizované znění uvedených svazků na CD-ROM

1

Spotřebiče plynných paliv

11/2004

 

2

Bezpečnost hraček

11/2004

3

Osobní ochranné pomůcky

11/2004

4

Nový přístup a globální přístup

11/2004

5

Elektromagnetická kompatibilita

11/2004

6

Elektrická zařízení nízkého napětí

11/2004

7

Strojní zařízení

11/2004

8

Jednoduché tlakové nádoby

11/2004

9

Váhy s neautomatickou činností

11/2004

10

Výtahy

11/2004

11

Požadavky na účinnost teplovodních kotlů

11/2004

12

Tlaková zařízení

11/2004

13

Rekreační plavidla

11/2004

14

Příručka pro zavádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu

06/2000

15

Komentář ke směrnici č.98/37/ES o strojním zařízení

10/2000

16

Příručka pro uplatňování směrnic 73/23/EHS - nízké napětí a 89/336/EHS - elektromagnetická kompatibilita

09/2004

20

Hluk zařízení určených k použití ve venkovním prostoru

06/2003

21

Užitečné informace ke směrnici 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích

10/2004

22

Příručka k provádění směrnice o spotřebičích plynných paliv (90/396/EHS)

02/2002

23

Poziční dokument – Příručka k provádění směrnice 200/14/ES – Hluk zařízení určených k použití ve venkovním prostoru

03/2003

25

Příručka ke směrnici 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních

08/2003

26

 

 

Příručka ke směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích (základní svazek)

10/2004

Samostatná příloha I – Interpretační dokumenty

02/2004

Samostatná příloha II – Pokyny Stálého výboru pro stavebnictví

10/2004

Samostatná příloha III – Rozhodnutí komise

10/2004

27

Příručka ke směrnici 94/25/ES o rekreačních plavidlech

10/2004