ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Nařízení o strojních zařízeních – informace pro výrobce

Nařízení EP a Rady (EU) 2023/1230 o strojních zařízeních vytvoří právní rámec pro uvádění strojních zařízení na trh a do provozu. Bude přímo závazné pro členské státy i pro všechny fyzické a právnické osoby, tedy i výrobce v členských státech EU.

Konkrétně povinnosti výrobců strojních zařízení a souvisejících výrobků upravuje článek 10, povinnosti výrobců neúplných strojních zařízení článek 11 tohoto nařízení.

Příloha III se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost zohledňuje rizika spojená s digitalizací a novými technologiemi.

Nařízení umožňuje výrobcům poskytnout návod k použití strojního zařízení v digitální podobě. Uživatel si však může v okamžiku nákupu od výrobce bezplatně vyžádat tištěný návod. Ke strojnímu zařízení pro neprofesionální uživatele bude výrobce přikládat bezpečnostní informace v písemné podobě.

Nařízení o strojních zařízeních bude přímo použitelné od 19. ledna 2027. Certifikáty ES přezkoušení typu a rozhodnutí o schválení vydaná v souladu se stávající směrnicí 2006/42/ES pro strojní zařízení zůstávají v platnosti do skončení jejich doby platnosti.

We are looking for solutions with you, contact us

The Office for Technical Standardization, Metrology and State Testing has a team of experienced experts to help you with your problems and requirements.