Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Nařízení o strojních zařízeních – informace pro výrobce

Dne 29. června 2023 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení EP a Rady (EU) 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS.

Toto nařízení vytvoří právní rámec pro uvádění strojních zařízení na trh a do provozu. Bude přímo závazné pro členské státy i pro všechny hospodářské subjekty, tedy i výrobce, dovozce a distributory v členských státech EU. Do českého právního řádu bude implementováno adaptací zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů. Současně bude zrušeno stávající nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétně povinnosti výrobců strojních zařízení a souvisejících výrobků upravuje zejména článek 10, povinnosti výrobců neúplných strojních zařízení článek 11 tohoto nařízení.

Příloha III se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost zohledňuje rizika spojená s digitalizací a novými technologiemi.

Nařízení umožní výrobcům poskytnout návod k použití strojního zařízení v digitální podobě. Uživatel si však bude moci v okamžiku nákupu od výrobce bezplatně vyžádat tištěný návod. Ke strojnímu zařízení pro neprofesionální uživatele bude výrobce přikládat bezpečnostní informace v písemné podobě.

Nařízení o strojních zařízeních bude přímo použitelné od 19. ledna 2027. Certifikáty ES přezkoušení typu a rozhodnutí o schválení vydaná v souladu se stávající směrnicí 2006/42/ES pro strojní zařízení zůstávají v platnosti do skončení jejich doby platnosti.

Články 26 až 42 nařízení, které se týkají oznamování subjektů posuzování shody, se použijí již 6 měsíců ode dne vstupu nařízení v platnost.

Hlavní změny nařízení EP a Rady (EU) 2023/1230 oproti stávající směrnici 2006/42/ES:

 1. Sladění s novým legislativním rámcem:
  • definice,
  • povinnosti hospodářských subjektů,
  • oznamování.
 2. Rozsah působnosti:
  • vyloučení dopravních prostředků, na které se vztahují zvláštní předpisy EU.
 3. Zavádí nový termín – související výrobky:
  • zahrnují vyměnitelná přídavná zařízení; bezpečnostní součásti; příslušenství pro zdvihání; řetězy, lana a pásy; odnímatelná mechanická převodová zařízení.
 4. Definice bezpečnostní součásti:
  • fyzická nebo digitální součást včetně softwaru.
 5. Podstatná změna strojního zařízení:
  • definice a povinnosti osoby, která ji provede.
 6. Digitalizace a nové technologie:
  • posouzení rizika autonomních strojů a strojů se seberozvíjejícím chováním, které využívá přístupy strojového učení (s umělou inteligencí),
  • kybernetická bezpečnost – u dálkově ovládaného stroje nesmí porucha komunikace nebo vadné spojení vést k nebezpečné situaci,
  • přizpůsobení základních požadavků operátorovi/uživateli (psychická zátěž, informace stroje o plánovaných akcích,
  • funkce dohledu u autonomních mobilních strojů,
  • spolehlivé a bezpečné ovládací systémy u strojních zařízení s vestavěnými systémy s plně nebo částečně se seberozvíjejícím chováním využívajícím přístupů strojového učení.
 7. Zmocnění Evropské komise vydávat společné specifikace.
 8. „vysoce riziková“ strojní zařízení – rozdělení kategorií na 2 části:
  • část A – 6 kategorií (povinná účast oznámeného subjektu při posouzení shody),
  • část B – 19 kategorií,
  • jasně stanovené podmínky pro přezkum těchto kategorií strojních zařízení.