Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

V oblasti bezpečnosti hraček probíhá v současnosti příprava nového nařízení, jehož návrh byl Evropskou komisí předložen s cílem vyřešit identifikované nedostatky stávající právní úpravy, tedy směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Mezi tyto nedostatky patří zejména nedostatečná ochrana dětí před riziky, která představují nebezpečné chemické látky v hračkách a zvýšený výskyt hraček, které nejsou v souladu se směrnicí, na trhu EU.
Řešení navrhovaná v nařízení spočívají zejména v zavedení zvláštních požadavků na bezpečnost hraček, pokud jde o chemické vlastnosti a zavedení všeobecných zákazů pro nejškodlivější látky, zavedení požadavku na ochranu dětí i z hlediska jejich duševního zdraví, psychické pohody a kognitivního vývoje, zavedení digitálního produktového pasu a povinné akreditace, a v úpravě zmocnění Evropské komise přijímat prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci a přijímat v případě neexistence harmonizovaných norem společné specifikace formou prováděcího aktu.
O uveřejnění nařízení o bezpečnosti hraček v Úředním věstníku EU budeme informovat na našich stránkách.

Evropská komise zveřejnila plán prvních kroků v implementaci nového CPR:

Poslední verze nového nařízení CPR je k dispozici pod tímto odkazem: Texts adopted - New Regulation on Construction Products - Wednesday, 10 April 2024 (europa.eu) – včetně překladů do všech jazyků členských států EU (viz ikonky vpravo nahoře). Nejde však ještě o finální podobu textu.

Nařízení nahradí stávající nařízení (EU) č. 305/2011, stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh, posílí vnitřní trh a odstraní existující překážky volného pohybu na trhu a zajistí, aby tyto výrobky byly v souladu se zásadami oběhového hospodářství a s regulatorními požadavky členských států.

Klíčovou roli právního rámce hrají harmonizované technické specifikace, které musí být povinně využity pro uvedení výrobku na trh. Prioritní je tvorba norem a jejich harmonizace vyhlášením odkazu v Úředním věstníku EU, avšak k dispozici bude i záložní řešení, které v případě zablokovaného systému normalizace umožní EK přijímat harmonizované technické specifikace prostřednictvím implementačních aktů.

Nová pravidla podpoří udržitelnost a digitalizaci v oblasti stavebních výrobků. Dokumenty, které výrobce musí dodávat spolu s výrobkem, bude možné poskytnout elektronickou formou. Digitální pas výrobku také umožní využít strukturovaná data o výrobku například v rámci dozoru nad trhem nebo při projektování metodou BIM. Zákazník bude moci při výběru výrobku zohlednit jeho udržitelnost, jelikož výrobce bude deklarovat environmentální stopu výrobku. EK bude zmocněna ke stanovení minimálních požadavků na environmentální vlastnosti stavebních výrobků, které bude zadavatel využívat, pokud se rozhodne při zadávání veřejných zakázek uplatnit na dané harmonizované výrobky požadavky na udržitelnost. Tento nástroj podpoří udržitelnost staveb ve veřejném sektoru.

Přechodné období ze starého právního rámce na nový bude trvat 15 let ode dne vstupu nového nařízení v platnost (tj. do roku 2039). Tím se zajistí dostatek času na řádný přechod harmonizovaných technických specifikací ze starého právního rámce na nový a minimalizuje se riziko deharmonizace jakéhokoli výrobku nebo skupiny výrobků. Výrobky budou přecházet pod nové CPR postupně, tak, jak budou k dispozici harmonizované normy vytvořené podle nových normalizačních požadavků. Pouze ve výjimečných případech, pokud by pro nějaké výrobky nevznikly nové harmonizované normy do roku 2039, takové výrobky by byly deharmonizovány.

Dne 2. května 2024 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/1208 ze dne 16. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES, pokud jde o metody měření hluku vyzařovaného zařízeními určenými k použití ve venkovním prostoru a šířeného vzduchem.

Zmíněným nařízením Komise v přenesené pravomoci se ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES kompletně mění příloha III (nové znění). Nařízení v přenesené pravomoci usiluje o soulad se současným stavem techniky, který se odráží v harmonizovaných normách, na něž jsou uvedeny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které zakládají předpoklad shody se základním požadavkem na informace o emisích hluku šířeného vzduchem, jak je stanoveno ve směrnici o strojních zařízeních (2006/42/ES). Nařízení Komise v přenesené pravomoci nemá žádný přímý dopad na měřenou hladinu akustického výkonu zařízení uvedených v článku 12.

Toto nařízení Komise v přenesené pravomoci vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie a uplatňuje se od 22. května 2025.

Toto nařízení Komise v přenesené pravomoci je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

V rámci úkolů PRZ byla vydána Publikace: „Uvádění výrobků na vnitřní trh Evropského hospodářského prostoru. Postupy hospodářských subjektů. Služby zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací České republiky - členského státu EU - pro hospodářské subjekty. Verze 2023“.

Tato publikace má za účel zvýšení informovanosti výrobců, o uvádění výrobků na vnitřní trh Evropského hospodářského prostoru, a dalších hospodářských subjektů (zplnomocnění zástupci, dovozci, distributoři), sídlících v zemích Evropského hospodářského prostoru, zejména pak sídlících v ČR, dále je užitečná pro pracovníky autorizovaných/notifikovaných osob, oznámených subjektů a uznaných nezávislých organizací, poskytovatelů služeb kompletního vyřízení objednávek i konečným uživatelům výrobků. Dále může být užitečná i pro sdružení hospodářských subjektů, školicí a výukové organizace a instituce, orgány státní správy a konečně i pro ostatní odbornou veřejnost.

Dne 13. 12. 2023 se španělskému předsednictví podařilo v rámci 3. politického trialogu dosáhnout předběžné politické dohody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí ohledně textu nového nařízení o stavebních výrobcích. Tato předběžná dohoda bude dále ještě formálně potvrzena oběma institucemi.

Nařízení nahradí stávající nařízení (EU) č. 305/2011, stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh, posílí vnitřní trh a odstraní existující překážky volného pohybu na trhu a zajistí, aby tyto výrobky byly v souladu se zásadami oběhového hospodářství a s regulatorními požadavky členských států.

Klíčovou roli právního rámce hrají harmonizované technické specifikace, které musí být povinně využity pro uvedení výrobku na trh. Prioritní je tvorba norem a jejich harmonizace vyhlášením odkazu v Úředním věstníku EU, avšak k dispozici bude i záložní řešení, které v případě zablokovaného systému normalizace umožní EK přijímat harmonizované technické specifikace prostřednictvím implementačních aktů.

Nová pravidla podpoří udržitelnost a digitalizaci v oblasti stavebních výrobků. Dokumenty, které výrobce musí dodávat spolu s výrobkem, bude možné poskytnout elektronickou formou. Digitální pas výrobku také umožní využít strukturovaná data o výrobku například v rámci dozoru nad trhem nebo při projektování metodou BIM. Zákazník bude moci při výběru výrobku zohlednit jeho udržitelnost, jelikož výrobce bude deklarovat environmentální stopu výrobku. EK bude zmocněna ke stanovení minimálních požadavků na environmentální vlastnosti stavebních výrobků, které bude zadavatel využívat, pokud se rozhodne při zadávání veřejných zakázek uplatnit na dané harmonizované výrobky požadavky na udržitelnost. Tento nástroj podpoří udržitelnost staveb ve veřejném sektoru.

Přechodné období ze starého právního rámce na nový bude trvat 15 let ode dne vstupu nového nařízení v platnost (tj. do roku 2039). Tím se zajistí dostatek času na řádný přechod harmonizovaných technických specifikací ze starého právního rámce na nový a minimalizuje se riziko deharmonizace jakéhokoli výrobku nebo skupiny výrobků.

Odkaz na tiskovou zprávu v angličtině zde:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/13/circular-construction-products-council-and-parliament-strike-provisional-deal/

Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) jsou významným a často používaným výrobkem pro zajištění požární bezpečnosti staveb. Tato zařízení vytvářejí a udržují v případě požáru nad podlahou vrstvu bez kouře pomocí odtahu kouře, usměrňují pohyb kouře a tepla vznikajícího při požáru a zajišťují jeho odvod z budovy. ZOKT také pomáhají odvádět horké a toxické plyny uvolňované při požáru v jeho počáteční fázi. Při použití ZOKT se odvětráním vytvářejí prostory dole bez kouře a kouřová vrstva ve vznosu se plošně rozprostírá. Tato zařízení mají své nezastupitelné místo při usnadňování evakuace osob z budov a jiných objektů, při zásahu hasičských jednotek, při snižování poškození účinky požáru a finančních ztrát, při zabraňování zakouření šíření kouře do dalších částí budovy, při usnadňování hašení zlepšením viditelnosti, při snižování teplot střechy a při zpomalování šíření požáru.

Jednotlivé komponenty těchto systémů jsou regulovány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011 obdobně, jako je to u systémů elektrické požární signalizace (EPS) a stabilních hasicích zařízení (SHZ). Při uvádění celých systémů ZOKT na trh se postupuje podle nařízení vlády č.163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 2 NV č. 163/2002 Sb. jsou tyto výrobky uvedeny v tabulce 10 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB, pod pořadovým číslem 3: Stabilní požární systémy (výrobky pro požární poplach/detekci, stabilní hašení požárů, řízení požáru a kouře a pro potlačování výbuchu). Postup posuzování shody je podle § 5a NV č. 163/2002 Sb., s povinnou účastí třetí nezávislé strany, tzv. autorizované osoby. Jejich přehled je uveden v Informačním portálu pro stavební výrobky pod tímto odkazem (řádek 10/3). Pro zajištění správné funkce ZOKT je nutné posoudit požadavky na celý systém. Metodika pro posuzování ZOKT je uvedena na webu Koordinačního pracoviště pro stavební výrobky pod tímto odkazem, seznam komponent pod tímto odkazem.

Pozvánka na seminář - 22.2.2024

 

 

Dne 29. června 2023 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení EP a Rady (EU) 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS.

Toto nařízení vytvoří právní rámec pro uvádění strojních zařízení na trh a do provozu. Bude přímo závazné pro členské státy i pro všechny hospodářské subjekty, tedy i výrobce, dovozce a distributory v členských státech EU. Do českého právního řádu bude implementováno adaptací zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů. Současně bude zrušeno stávající nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétně povinnosti výrobců strojních zařízení a souvisejících výrobků upravuje zejména článek 10, povinnosti výrobců neúplných strojních zařízení článek 11 tohoto nařízení.

Příloha III se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost zohledňuje rizika spojená s digitalizací a novými technologiemi.

Nařízení umožní výrobcům poskytnout návod k použití strojního zařízení v digitální podobě. Uživatel si však bude moci v okamžiku nákupu od výrobce bezplatně vyžádat tištěný návod. Ke strojnímu zařízení pro neprofesionální uživatele bude výrobce přikládat bezpečnostní informace v písemné podobě.

Nařízení o strojních zařízeních bude přímo použitelné od 19. ledna 2027. Certifikáty ES přezkoušení typu a rozhodnutí o schválení vydaná v souladu se stávající směrnicí 2006/42/ES pro strojní zařízení zůstávají v platnosti do skončení jejich doby platnosti.

Články 26 až 42 nařízení, které se týkají oznamování subjektů posuzování shody, se použijí již 6 měsíců ode dne vstupu nařízení v platnost.

Hlavní změny nařízení EP a Rady (EU) 2023/1230 oproti stávající směrnici 2006/42/ES:

 1. Sladění s novým legislativním rámcem:
  • definice,
  • povinnosti hospodářských subjektů,
  • oznamování.
 2. Rozsah působnosti:
  • vyloučení dopravních prostředků, na které se vztahují zvláštní předpisy EU.
 3. Zavádí nový termín – související výrobky:
  • zahrnují vyměnitelná přídavná zařízení; bezpečnostní součásti; příslušenství pro zdvihání; řetězy, lana a pásy; odnímatelná mechanická převodová zařízení.
 4. Definice bezpečnostní součásti:
  • fyzická nebo digitální součást včetně softwaru.
 5. Podstatná změna strojního zařízení:
  • definice a povinnosti osoby, která ji provede.
 6. Digitalizace a nové technologie:
  • posouzení rizika autonomních strojů a strojů se seberozvíjejícím chováním, které využívá přístupy strojového učení (s umělou inteligencí),
  • kybernetická bezpečnost – u dálkově ovládaného stroje nesmí porucha komunikace nebo vadné spojení vést k nebezpečné situaci,
  • přizpůsobení základních požadavků operátorovi/uživateli (psychická zátěž, informace stroje o plánovaných akcích,
  • funkce dohledu u autonomních mobilních strojů,
  • spolehlivé a bezpečné ovládací systémy u strojních zařízení s vestavěnými systémy s plně nebo částečně se seberozvíjejícím chováním využívajícím přístupů strojového učení.
 7. Zmocnění Evropské komise vydávat společné specifikace.
 8. „vysoce riziková“ strojní zařízení – rozdělení kategorií na 2 části:
  • část A – 6 kategorií (povinná účast oznámeného subjektu při posouzení shody),
  • část B – 19 kategorií,
  • jasně stanovené podmínky pro přezkum těchto kategorií strojních zařízení.

 

Evropská komise by ráda slyšela názory k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček, který přijala dne 28. 7. 2023. K návrhu je možno poskytnout zpětnou vazbu po dobu 8 týdnů. Veškerá obdržená zpětná vazba bude Evropskou komisí shrnuta a předložena Evropskému parlamentu a Radě s cílem přispět k legislativní diskusi při projednávání návrhu. Přijatá zpětná vazba bude zveřejněna na níže uvedené webové stránce Evropské komise. Osmitýdenní lhůta pro zpětnou vazbu se bude každým dnem prodlužovat, dokud nebude přijatý návrh dostupný ve všech jazycích EU. Webová stránka: Protecting children from unsafe toys and strengthening the Single Market – revision of the Toy Safety Directive (europa.eu)

Evropská komise dne 28. 7. 2023 přijala a zveřejnila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček. které má nahradit směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Návrh reviduje současná pravidla pro ochranu dětí před potenciálními riziky v hračkách. Hračky uváděné na trh EU již patří mezi nejbezpečnější na světě. Navrhovaná pravidla tuto ochranu dále zlepší, zejména před škodlivými chemikáliemi. Jejich cílem je rovněž snížit vysoký počet nebezpečných hraček, které se stále prodávají v EU, zejména online, a zvýšit tak rovné podmínky pro hračky vyráběné v EU a dovážené. Zároveň budou nadále zajišťovat volný pohyb hraček v rámci jednotného trhu. Na základě stávajících pravidel návrh aktualizuje bezpečnostní požadavky, které musí hračky splňovat, aby mohly být uvedeny na trh v EU, ať už jsou vyrobeny v EU nebo jinde. Konkrétněji, návrh zajistí: Zvýšení ochrany před škodlivými chemikáliemi: Návrh nejen zachovává současný zákaz látek, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR), ale také zakazuje používání jiných škodlivých chemikálií v hračkách. Návrh se zaměřuje na chemické látky, které jsou zvláště škodlivé pro děti. Například zakáže použití v hračkách těch chemických látek, které ovlivňují endokrinní systém (endokrinní disruptory), a chemických látek ovlivňujících dýchací systém nebo které jsou toxické pro určitý orgán. Posílení vymáhání: Návrh zajišťuje, že v EU se budou prodávat pouze bezpečné hračky. Všechny hračky budou muset mít digitální produktový pas, který bude obsahovat informace o souladu s navrhovaným nařízením. Dovozci budou muset předložit digitální pasy výrobků pro všechny hračky na hranicích EU, včetně hraček prodávaných online. Nový IT systém bude prověřovat všechny digitální pasy produktů na vnějších hranicích a bude identifikovat zásilky, které je potřebují podrobné kontroly na celnici. Vnitrostátní inspektoři budou i nadále odpovědní za provádění kontrol hraček. Kromě toho, pokud existují nebezpečné hračky představující rizika, která nařízení jasně nepředpokládá, návrh zajišťuje, že Komise má pravomoc požadovat, aby byly tyto hračky staženy z trhu. Webová stránka: Commission steps up protection of children from unsafe toys (europa.eu)

Databáze NANDO – změna v souvislosti se začleněním do portálu Single Market Compliance Space (SMCS) Odbor státního zkušebnictví ÚNMZ informuje odbornou veřejnost o tom, že na úrovni Evropské komise došlo ke sloučení stávajících elektronických databází NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) a Noise (systém pro emise hluku podle směrnice 2000/14/EC). Vznikl nový portál s názvem Single Market Compliance Space (SMCS). Tento společný virtuální prostor slouží k zajištění toku informací mezi orgány dozoru nad trhem, oznamujícími orgány, akreditačními orgány, oznámenými a určenými subjekty. V budoucnosti se předpokládá i zapojení výrobců a dovozců ze třetích zemí. Odkaz na webové stránky Evropské komise je zde: https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/secure/welcome . Odbor státního zkušebnictví ÚNMZ bude i nadále zabezpečovat činnosti oznamujícího orgánu pro sektorovou legislativu EU, nyní prostřednictvím SMCS Input namísto dosavadního NANDO Input. Náběh nového systému s sebou nese zvýšenou četnost problémů u jednotlivých notifikací/oznámení.

Dne 29. června 2023 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS. Toto nařízení vytvoří právní rámec pro uvádění strojních zařízení na trh a do provozu. Bude přímo závazné pro členské státy i pro všechny fyzické a právnické osoby v členských státech EU. Nařízení o strojních zařízeních kromě jiného pokrývá rizika spojená s digitalizací a novými technologiemi. To je zodhledněno v základních požadavcích na ochranu zdraví a bezpečnost strojních zařízení. Nařízení umožňuje výrobcům poskytnout návod k použití strojního zařízení v digitální podobě. Uživatel si však může v okamžiku nákupu od výrobce bezplatně vyžádat tištěný návod. Ke strojnímu zařízení pro neprofesionální uživatele budou přiloženy bezpečnostní informace v písemné podobě. Nařízení o strojních zařízeních vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 42 měsíců poté bude přímo použitelné ve všech členských státech EU. Články 26 až 42 nařízení, které se týkají oznamování subjektů posuzování shody, se použijí již 6 měsíců ode dne vstupu nařízení v platnost. Certifikáty ES přezkoušení typu a rozhodnutí o schválení vydaná v souladu se směrnicí 2006/42/ES zůstávají v platnosti do skončení jejich doby platnosti. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1230&qid=1688045683751 Dne 4. 7. 2023 byla v OJEU publikována oprava (corrigendum) tohoto nařízení týkající se termínů: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2023:169:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2023.169.01.0035.01.ENG  

Evropská komise oznámila, že přijímá přihlášky pro ročník 2023 EU Product Safety Award. Cena EU za bezpečnost výrobků oslavuje inovativní obchodní iniciativy a výzkum, které zvyšují bezpečnost spotřebitelů. V letošním roce se zaměřuje na podnikatelské iniciativy, které jdou nad rámec požadavků stanovených v právních předpisech EU a podpůrných normách a jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dospívajících (např. zlepšením bezpečnosti výrobků/e-shopů, které mladí běžně používají, nebo osvětovými iniciativami zaměřenými na bezpečnostní rizika, jimž tato věková skupina čelí). Iniciativa poprvé ocení také výzkumníky zabývající se bezpečností spotřebitelských výrobků. Společnosti a výzkumní pracovníci mají 3 měsíce na podání žádosti, aby získali uznání za svou práci. Zájemci se mohou hlásit zde: Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products (europa.eu) .

Dokument MDCG 2022-18 vysvětluje podmínky, za nichž lze použít článek 97 MDR, který výrobcům umožní nadále dodávat na trh výrobky, kterým skončila platnost certifikátů vydaných podle směrnic MDD nebo AIMDD a zároveň prozatím nemají udělen certifikát podle nové legislativy. V této souvislosti bude rovněž upravena stávající legislativa tak, aby reflektovala toto faktické prodloužení režimu "legacy devices". Jde o přechodné řešení, které má v souladu s doporučeními uvedenými v MDCG 2022-14 usnadnit hospodářským subjektům přechod k MDR a IVDR a zabránit nedostatku zdravotnických prostředků na trhu.

Dne 2. 12. 2022 byly zveřejněny dvě prováděcí nařízení Komise (EU)

Obě nařízení vstupují v platnost dvacátým dnem po vyhlášení (22. 12. 2022). Nařízení č. 2022/2346 se však použije ode dne 22. 6. 2023 kromě ustanovení čl. 2 odstavce 3, které se použije od 22. 12. 2022. Jedná se přechodné ustanovení pro výrobky s platným certifikátem podle směrnice 93/42/EHS, na které se vztahuje toto nařízení.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2346 ze dne 1. prosince 2022, kterým se stanoví společné specifikace pro skupiny výrobků bez určeného léčebného účelu uvedené v příloze XVI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2347 ze dne 1. prosince 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, pokud jde o změnu klasifikace skupin některých aktivních výrobků bez určeného léčebného účelu

Dne 5. prosince 2022 Evropská komise vydala Zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93

Článek 40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, stanoví, že „Do 1. ledna 2013 a poté každých pět let Komise ve spolupráci s členskými státy vypracuje a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení“. V tomto ohledu Komise přijala a zveřejnila zprávu viz následující odkaz: EUR-Lex - 52022DC0679 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

Zpráva poskytuje přehled o tom, jak byla v letech 2018 až 2022 prováděna ustanovení nařízení (ES) č. 765/2008, která se týkají akreditace a označení CE. Zpráva potvrzuje, že evropská akreditační infrastruktura vytvořená nařízením (ES) č. 765/2008 prokázala svou přidanou hodnotu. Zpráva také potvrzuje, že akreditace čelí výzvě posílit svou solidnost a spolehlivost a udržet ji v souladu s nejnovějším stavem techniky.

Zpráva nenavrhuje žádné změny evropského právního rámce. Tato zpráva nepředstavuje hodnocení aktuálního významu a soudržnosti rámce pro akreditaci a označení CE. Tyto aspekty jsou hodnoceny v rámci „Hodnocení nového legislativního rámce (NLF)“ , které provedla Komise v roce 2022 ( viz Industrial products - evaluation of the new legislative framework (europa.eu).

Konzultace k evropskému dodavatelskému řetězci v oblasti polovodičů

(European semiconductor value chain consultation)

Evropská komise a členské státy zahájily konzultaci o dodavatelském řetězci polovodičů sestávající ze dvou průzkumů, jednoho pro dodavatele a druhého pro koncové uživatele polovodičů. Komise výsledky konzultací bude analyzovat a ve spolupráci s Evropskou skupinou odborníků na polovodiče (ESEG) navrhne monitorovací mechanismus, který bude zahrnovat identifikaci vhodných indikátorů včasného varování před budoucími výpadky v dodavatelském řetězci a tím předcházet krizím v dodávkách polovodičů.

Dne 8. února 2022 zveřejnila Komise doporučení, které má umožnit rychlé a koordinované sledování evropského dodavatelského řetězce polovodičů se zaměřením na rizika, která mohou narušit, ohrozit nebo negativně ovlivnit jejich dodávky. Na základě tohoto doporučení by měl být připraven stálý mechanismus monitorování dodavatelského řetězce polovodičů navržený podle nařízení o čipech (návrh nařízení).

Zúčastnit průzkumu na stránkách Evropské komise se mohou jak výrobci (zde), tak i koncoví uživatelé (zde).

Webinář CEN a CENELEC: Informativní příloha ZA/ZZ pro směrnici o strojních zařízeních (v angličtině)

Tento webinář poskytne účastníkům praktické informace týkající se přípravy harmonizovaných norem CEN a CENELEC, na které bude zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU) podle směrnice o strojních zařízeních. Bude zahrnovat:

Webinář se koná ve čtvrtek 6. října 2022 online od 14:00 do 16:30 hodin, registrace je povinná. Pořadatelem je CEN a CENELEC.

Zaregistrovat se můžete na následujícím odkazu:

Webinar Registration - Zoom

Upozorňujeme na to, že vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska zveřejnila na svých webových stránkách dne 29. 6. 2022 aktualizovanou informaci ohledně dovozu výrobků na trh UK. Více informací naleznete na těchto stránkách:

Guidance on using the UKCA marking
Guidance on using the UKNI marking
Guidance on placing goods on the market in Great Britain
Guidance on placing goods on the market in Northern Ireland
A-Z of industry guidance to understand requirements for product types
UKMCAB database of UK conformity assessment bodies (approved bodies)
Guidance on placing construction products on the market in Great Britain
Guidance for regulating medical devices in the UK
Guidance on placing Civil Explosives on the market
Guidance on restrictions of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS in EEE) Regulations
Guidance for rail interoperability
Guidance for the manufacturing and marketing of fertilisers
Guidance for designated standards for cableway installations

Časová osa pro zavádění UKCA

Časová osa pro zavádění UKCA značení u výrobků mimo specifická odvětví – převzato z prezentace (zde) britské vládní organizace Department for Bussiness, Energy & Industrial Strategies

Dovolujeme si Vás upozornit na dvě aktivity v souvislosti s návrhem revize nařízení o stavebních výrobcích (CPR):

Seminář - nové CPR: otázky a odpovědi:  CPR Q and Agenda

Pozvánka a registrace: Draft invitation to CPR