Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Vážení,
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví spouští nový portál Uvádění výrobků na trh. Tento portál poskytne uživatelům podrobné informace z oblasti zkušebnictví, metrologie a standardizace a pokrývá tak tedy agendu technické harmonizace. Portál je určen nejen pro malé a střední podniky, ale poskytne ucelené informace zkušebnám, odborníkům ve standardizaci, spotřebitelům a výrobcům a dalším zainteresovaným stranám.
Přístup k portálu je bezplatný pro všechny uživatele.

  1. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS
  2. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU

  Dne 27. prosince 2019, bylo zveřejněno v OJEU:

      Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746

      Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745

  Dne 3. 5. 2019 byly zveřejněny v OJEU L 117:

   Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745

   Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746