Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Cena Lista - studentská soutěž

Kategorie: 

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 4. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace.

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na technickou normalizaci, podaných k obhajobě v akademickém roce 2017/2018 a 2018/2019, a tím podpořit jejich další profesní směřování.

Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci ÚNMZ a ČAS a osoby v poměru osoby blízké zaměstnancům ÚNMZ a ČAS ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jaká jsou ocenění?

·         1. místo v kategorii „Nejlepší diplomová práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 10 tisíc Kč

·         Čestné uznání v kategorii „Nejlepší diplomová práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 5 tisíc Kč

·         1. místo v kategorii „Nejlepší bakalářská práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 10 tisíc Kč

·         Čestné uznání v kategorii „Nejlepší bakalářská práce v oblasti technické normalizace“ spojené s finanční odměnou 5 tisíc Kč

 

Jaké jsou podmínky účasti v soutěži?

·         Autor práce musí být studentem nebo absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu na vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 30 let

· Práce musí být podána k obhajobě v akademickém roce 2017/2018 nebo 2018/2019 s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2019

·         Přihlašovaná práce musí být vypracována v českém jazyce

·         Nelze přihlásit práci, která byla do soutěže přihlášena v předchozím ročníku

 

Co se hodnotí?

·         Návaznost práce na technické normy a schopnost jejich aplikování (např. využití ČSN pro tvorbu diplomové nebo bakalářské práce)

·         Odborná kvalita práce, přínos k současnému stavu poznání, využitelnost práce pro praxi a inovativní přístup k dané problematice ve vztahu k technické normalizaci

 

Kdo hodnotí?

·         Expertní komise složená ze zástupců ČAS a vybraných zástupců zainteresovaných stran

 

Jak se přihlásit?

·         Vyplněnou přihlášku spolu s elektronickou verzí práce (popřípadě i posudky školitele a oponenta) uchazeč odešle PhDr. Věře Vlkové (vlkova@agentura-cas.cz nebo na ČAS, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1)

Přihláška ke stažení zde: Přihláška Cena Lista - studenti

 

Do kdy je možné přihlášení práce?

·         Do 31. července 2019

 

Vítězové soutěže budou vyhlášeni a předání cen proběhne v říjnu 2019 u příležitosti oslav Mezinárodního dne technické normalizace a předávání Cen Vladimíra Lista.