Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Zásady autorizace

Zásady autorizace

Autorizovaná metrologická střediska 

Autorizovanými metrologickými středisky jsou, podle § 16 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, subjekty, které Úřad na základě jejich žádosti autorizoval k ověřování stanovených měřidel nebo certifikaci referenčních materiálů po prověření úrovně jejich metrologického a technického vybavení Českým metrologickým institutem a po prověření kvalifikace odpovědných zaměstnanců, která je doložena certifikátem způsobilosti vydaným akreditovanou osobou nebo osvědčením o odborné způsobilosti vydaným Úřadem. Pro účely autorizace může být využito zjištění prokázaných při akreditaci. Náležitosti žádosti o autorizaci a podmínky pro autorizaci stanoví ministerstvo vyhláškou. Na udělení autorizace není právní nárok. Neplní-li autorizovaný subjekt povinnosti stanovené zákonem nebo podmínkami stanovenými v rozhodnutí o autorizaci, nebo pokud o to požádá, Úřad rozhodnutí o autorizaci pozastaví, změní nebo zruší.

Úřad autorizovanému metrologickému středisku přiděluje, popřípadě odnímá úřední značku pro ověření měřidla. V rozhodnutích a osvědčeních je  autorizované metrologické středisko povinno uvést svůj název a připojit k podpisu otisk razítka  autorizovaného metrologického střediska.

Jiné subjekty než ty, které jsou k tomu autorizovány, nejsou oprávněny užívat označení autorizované metrologické středisko, a to ani jako součást svého názvu.

Náležitosti žádosti o autorizaci metrologických středisek a podmínky pro autorizaci
(§ 9 vyhlášky č. 262/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

(1)    Žádost o autorizaci k ověřování stanovených měřidel nebo k certifikaci referenčních materiálů se předkládá Úřadu. Žádost obsahuje:

a)     identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b)    metrologickou činnost, která má být předmětem autorizace, a technickou specifikaci předmětných stanovených měřidel, nebo certifikovaných referenčních materiálů, včetně soupisu metodik výkonů, pro které je autorizace požadována,

c)     seznam etalonů a etalonážního zařízení a dalšího technického vybavení s uvedením příslušných  parametrů,

d)     specifikaci provozních a prostorových podmínek včetně umístění příslušného pracoviště,

e)     doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců zabezpečujících metrologickou činnost podle podmínek stanovených Úřadem.

(2)      Úřad může vydat rozhodnutí o autorizaci metrologického střediska, pokud žadatel  splňuje tyto podmínky:

a)      je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,

b)      je vybaven etalony a dalším zařízením potřebným k provádění příslušných technických a administrativních úkonů,

c)      má zaměstnance způsobilé k úkonům v rozsahu autorizace s odpovídajícími znalostmi a schopnostmi,

d)      nemá finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit výsledky metrologické činnosti, která je předmětem autorizace; v případě autorizace k následnému ověřování stanovených měřidel ověřovaných na místě používání a zároveň určených pro stanovení množství při přímém prodeji veřejnosti nesmí být autorizovaný subjekt uživatelem, výrobcem, opravcem, dovozcem ani distributorem měřidel a

e)      prokázal metrologickou, technickou a personální způsobilost k ověřování stanovených měřidel předložením k tomu zákonem stanovených osvědčení nebo osvědčení o akreditaci.

(3)      Úřad při udělení autorizace vydá rozhodnutí o autorizaci a přidělí autorizovanému metrologickému středisku úřední značku ověření stanoveného měřidla. V podmínkách autorizace kromě základních požadavků a povinností stanoví zejména:

a)      rozsah metrologické činnosti v rámci autorizace,

b)      specifikaci etalonů a dalšího přístrojového vybavení, se zajištěním jejich metrologické návaznosti,

c)      metodiky ověřování stanovených měřidel nebo certifikace certifikovaných referenčních materiálů ve vztahu k předmětu a rozsahu  autorizace,

d)      seznam zaměstnanců zabezpečujících metrologickou činnost v rozsahu autorizace.

 

Bližší informace naleznete v Metodickém pokynu pro metrologii MPM 10-23

AMS - autorizace krok za krokem

 

Subjekty autorizované k výkonu úředního měření 

Úřad může, podle § 21 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případech zvláštního zřetele hodných autorizovat subjekt na jeho žádost k výkonu úředního měření ve stanoveném oboru měření po prověření úrovně technického a metrologického vybavení. Podmínkami výkonu je používání měřidel u nichž je zajištěna metrologická návaznost, certifikát odborné způsobilosti úředního měřiče vydaný akreditovanou osobou2b) nebo osvědčení o odborné způsobilosti vydané Úřadem a dohled prováděný Českým metrologickým institutem. Úředním měřením se rozumí metrologický výkon, o jehož výsledku vydává autorizovaný subjekt doklad, který má charakter veřejné listiny. Jeho náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Neplní-li autorizovaný subjekt povinnosti stanovené zákonem nebo podmínky stanovené v rozhodnutí o autorizaci, Úřad rozhodnutí o autorizaci pozastaví, změní nebo zruší. Náležitosti žádosti o autorizaci a podmínky pro autorizaci stanoví ministerstvo vyhláškou.

Náležitosti žádosti o autorizaci k úřednímu měření a podmínky pro autorizaci
(§ 13 vyhlášky č. 262/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

(1)    Žádost o autorizaci k výkonu úředního měření se předkládá Úřadu a obsahuje:

a)     identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b)    obor nebo obory měření, včetně měřicích rozsahů a dosahovaných nejistot měření, které mají být předmětem autorizace k výkonu úředního měření,

c)     seznam a metrologické parametry měřidel určených k provádění úředního měření,

d)    seznam normativně technické dokumentace vztahující se k příslušnému měření,

e)     certifikát o odborné způsobilosti úředního měřiče vydaný akreditovaným certifikačním orgánem nebo osvědčení o odborné způsobilosti úředního měřiče vydané Úřadem,,

f)      zákonem předepsané osvědčení o technické a metrologické způsobilosti,

g)     důvody, pro něž je udělení autorizace vyžadováno,

h)     doklady způsobilosti, pokud jsou pro daný obor měření vyžadovány jinými právními předpisy.

(2)    Úřad při udělení autorizace vydá rozhodnutí o autorizaci s vymezením předmětu autorizace. Úřad je oprávněn autorizaci omezit stanovením doby platnosti nebo i jinak.

(3)    Autorizaci k výkonu úředního měření lze udělit, jestliže žadatel splňuje následující podmínky:

a)     je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,

b)    vlastní měřidla nezbytná k úřednímu měření nebo má smluvně zajištěnu jejich dostupnost a prokáže jejich metrologickou návaznost,

c)     doloží postupy pro jednotlivé druhy měření, které jsou předmětem autorizace,

d)    doloží osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření,

e)     doloží odbornou způsobilost osvědčením o odborné způsobilosti úředního měřiče podle podmínek stanovených Úřadem.

(4)    Náležitosti dokladu o úředním měření a grafická podoba otisku razítka subjektu autorizovaného k úřednímu měření jsou uvedeny v příloze č. 9 k vyhlášce č. 262/2000 Sb.

 

Úřední měření - autorizace krok za krokem