Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Zastoupení ČR ve WELMEC / Účast na jednáních pracovních orgánů EK

Zastoupení ČR ve WELMEC

Zastoupení ČR ve WELMEC a v pracovních skupinách WELMEC
WELMEC - Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii. Základním cílem je vytváření vzájemné důvěry mezi orgány legální metrologie, harmonizace činností a výměna informací.

 

Subjekt zastupující Českou republiku:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, www.unmz.cz

 

Člen výboru WELMEC za Českou republiku:

RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel ČMI (e-mail: pklenovsky@cmi.cz, tel.: 545 555 101)

Pracovní skupina Název pracovní skupiny Zástupci ČR
WG 2 Implementace směrnic 2014/31/EU (NAWI) a 2014/32/EU (AWI a měřidla pro vícerozměrová měření) Ing. Ivan Kříž

ikriz@cmi.cz

545 555 230, 602 134 237

 

Ing. Jan Kucharčík

jkucharcik@cmi.cz

545 555 230, 601 132 196

WG 5 Metrologický dozor (skupina ADCO) Ing. Jarmila Bendová

bendova@coi.cz

 

Ing. Pavol Zöld

zold@coi.cz

WG 6 Hotově balené zboží Ing. Ivan Kříž

ikriz@cmi.cz

545 555 230, 602 134 237

WG 7 Software Mgr. Ivana Lacková

ilackova@cmi.cz

271 192 179, 725 571 408

 

Ing. Martin Koval, PhD.

mkoval@cmi.cz

271 192 167, 725 504 983

WG 8 Obecná implementace směrnic 2014/31/EU (NAWI) a 2014/32/EU (MID) Ing. Eliška Machová

machova@unmz.cz

221 802 140

 

Ing. Erich Ludwig

eludwig@cmi.cz

545 555 138, 724 501 459

WG 10 Měřidla pro kapaliny jiné než voda Ing. Jakub Vacula

jvacula@cmi.cz

545 555 304, 734 694 364

 

Ing. Milan Sochor

msochor@cmi.cz

545 555 133, 606 647 630

WG 11 Měřidla spotřeby (elektroměry, plynoměry, přepočítávače) Ing. Tomáš Valenta

tvalenta@cmi.cz

466 670 105, 602 551 924

 

Mgr. Petr Jakubík, Ph.D.

pjakubik@cmi.cz

545 555 214

WG 12 Taxametry Ing. Stanislav Hynek

shynek@cmi.cz

257 288 374, 702 124 842

 

Ing. Vladimír Peršl

vpersl@cmi.cz

266 020 101, 602 523 171

WG 13 Vodoměry a měřidla tepla Ing. Miroslava Benková, Ph.D

mbenkova@cmi.cz

545 555 717, 734 877 960

 

Ing. Jaroslav Synáč, CSc.

jsynac@cmi.cz

545 555 202, 602 378 425

Účast na jednáních pracovních orgánů EK

1. Účast ve výborech, pracovních skupinách EK a skupinách pro administrativní spolupráci (AdCo)

a) Sektory v gesci ÚNMZ

Gesce

Předpis EU/ES/EHS

Číslo předpisu

změna

Kontaktní osoba z ÚNMZ účastnící se jednání pracovní skupiny nebo výboru

Kontaktní osoba účastnící se jednání skupiny pro administrativní spolupráci  (AdCo *)

gesce ÚNMZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU

ze dne 26. února 2014

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh

2014/35/EU Ing. Ladislav Budík

Tel.: +420 221 802 173

e-mail: budik@unmz.cz

Petr Kotyza

(Česká obchodní inspekce)

gesce ÚNMZ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění opravy 305/2011/EU Mgr. Václava Holušová

Tel.: +420 221 802 187

e-mail: holusova@unmz.cz

 

Pracovní podskupiny:

 

Skupina pro protipožární předpisy

Mjr. Ing. Zdeněk Hošek (Ministerstvo vnitra)

Tel.: +420 974 819 732

Fax: +420 974 819 966

e-mail: zdenek.hosek@grh.izscr.cz

 

Skupina pro předpisy pro stavební výrobky  ve styku s pitnou vodou

Ing. František Kožíšek

(Státní zdravotní ústav)

Tel.: +420 267 082 302

Fax: +420 267 082 271

e-mail: water@szu.cz

 

Skupina pro Eurokódy

Ing. Jana Marková

(Kloknerův ústav Českého  vysokého učení technického)

Tel.: +420 224 353 501

Fax: +420 224 355 232

e-mail: markova@klok.cvut.cz

Vít Sopko

(Česká obchodní inspekce)

 

 

gesce ÚNMZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček 2009/48/ES

2012/7/ES

Ing.  Michal Novák

Tel.: +420 221 802 177

e-mail: novak@unmz.cz

Ing. Marie Vilímová

(Česká obchodní inspekce)

Tel.: +420 296 366 229

Fax: +420 296 366 221

e-mail: mvilimova@coi.cz

gesce ÚNMZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU

ze dne 26. února 2014

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

2014/30/EU Ing. Ladislav Budík

Tel.: +420 221 802 177

e-mail: budik@unmz.cz

Petr Kotyza

(Česká obchodní inspekce)

 

gesce ÚNMZ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS Ing. Michal Vindyš

Tel.: +420 221 802 180

e-mail: vindys@unmz.cz

Ing. Blanka Thompson

(Česká obchodní inspekce)

 

gesce ÚNMZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o dodávání vah s neautomatickou činností na trh 2014/31/EU

 

Ing. Eliška Machová

Tel.: +420 221 802 140

e-mail: machova@unmz.cz

––––––––

 

gesce ÚNMZ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES  

 

Ing.  Kateřina Kratochvílová

Tel.: +420 221 802 178

e-mail: kkratochvilova@unmz.cz

Ing. Milan Valček

(Česká obchodní inspekce)

Tel.: +420 296 366 176

Fax: +420 296 366 221

e-mail: mvalcek@coi.cz

 

Alena Skutilová

(Česká obchodní inspekce)

gesce ÚNMZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU

ze dne 26. února 2014

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

2014/34//EU Ing. Vladimír Havliš

Tel.: +420 221 802 174

e-mail: havlis@unmz.cz

Ing. Milan Valček

(Česká obchodní inspekce)

Tel.: +420 296 366 176

Fax: +420 296 366 221

e-mail: mvalcek@coi.cz

gesce ÚNMZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU

ze dne 26. února 2014

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy

 

2014/33/EU Ing. Jitka Futerová

Tel.: +420 221 802 174

e-mail: futerova@unmz.cz

Martin Habison

(Česká obchodní inspekce)

 

gesce ÚNMZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady

2014/68/EU

ze dne 15. května 2014

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh

2014/68/EU Ing. Petr Kára

Tel.: +420 221 802 182

e-mail: kara@unmz.cz

 

Skupina pro tvorbu pravidel

Ing. Pavel Petr

(Strojírenský zkušební ústav, s.p.)

Tel.: +420 483 348 282

Fax: +420 483 710 768

e-mail: petrpa@szutest.cz

 

Skupina pro materiály

Ing. Mojmír Srnec

(TÜV NORD Czech, s.r.o.)

Tel.: +420 284810255

Fax: +420 284812500

e-mail:srnec@tuev-nord.cz

Ing. Milan Valček

(Česká obchodní inspekce)

Tel.: +420 296 366 176

Fax: +420 296 366 221

e-mail: mvalcek@coi.cz

 

Alena Skutilová

(Česká obchodní inspekce)

gesce ÚNMZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU

ze dne 26. února 2014

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh

2014/29/EU  Ing. Petr Kára

Tel.: +420 221 802 182

e-mail: kara@unmz.cz

 

Ing. Milan Valček

(Česká obchodní inspekce)

Tel.: +420 296 366 176

Fax: +420 296 366 221

e-mail: mvalcek@coi.cz

 

Alena Skutilová

(Česká obchodní inspekce)

gesce ÚNMZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) 2006/42/ES

2009/127/ES

Ing. Květuše Včelová

Tel.: +420 221 802 163

e-mail: vcelova@unmz.cz

Martin Habison

(Česká obchodní inspekce)

 

gesce ÚNMZ Směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva 92/42/EHS

93/68/EHS

2004/8/ES

2005/32/ES

2008/28/ES

Ing. Vladimír Havliš

Tel.: +420 221 802 174

e-mail: havlis@unmz.cz

 

 

–––––––

gesce ÚNMZ Směrnice Rady 75/107/EHS ze dne 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se láhví používaných jako odměrné obalové nádoby

a

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS

75/107/EHS

2007/45/ES

Ing. Eliška Machová

Tel.: +420 221 802 140

e-mail: machova@unmz.cz

–––––––

gesce ÚNMZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o dodávání měřidel na trh 2014/32/EU Ing. Eliška Machová

Tel.: +420 221 802 140

e-mail: machova@unmz.cz

Jarmila Bendová

(Česká obchodní inspekce)

gesce ÚNMZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí 2000/14/ES

2005/88/ES

Ing. Vladimír Havliš

Tel.: +420 221 802 174

e-mail: havlis@unmz.cz

 

Ad hoc:

externí expert Ministerstva životního prostředí

RNDr. Miloš Liberko

Tel.: +420 244 464 711

e-mail: mliberko@iol.cz

Ing. Milan Bouša

(Česká obchodní inspekce)

Tel.: +420 485 244 252

Fax: +420 485 244 207

e-mail: mbousa@coi.cz

 

gesce ÚNMZ Směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů 75/324/ES

94/001/ES

Ing.  Kateřina Kratochvílová

Tel.: +420 221 802 178

e-mail: kkratochvilova@unmz.cz

gesce ÚNMZ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci 1025/2012/EU Olga Hončová

Tel.: +420 221 802 100

honcova@agentura-cas.cz

 

 

 

b) Gesce  jiných resortů
(spolugesce ÚNMZ -  za autorizaci/notifikaci subjektů posuzujících shodu)

Gesce

Směrnice nového přístupu

Číslo směrnice

změna

Kontaktní osoba účastnící se jednání pracovní skupiny nebo výboru

Kontaktní osoba

v dalších pracovních skupinách

gesce MZ

 

 

 

 

 

 

gesce za autorizaci/

notifikaci –

ÚNMZ

Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS

98/79/ES 

2000/70/ES

2001/104/ES

2007/47/ES

MDEG ****

Mgr. Kateřina Pavlíková (Ministerstvo zdravotnictví)

Telefon: +420 224 972 349
Fax: +420 224 916 002
E-mail:

katerina.pavlikova@mzcr.cz

 

COEN

SUKL

 

NBOG **

Ing. Pavel Novák

Tel.: +420 221 802 162

e-mail: pnovak@unmz.cz

 

gesce MZ

 

 

 

 

 

 

gesce za autorizaci/

notifikaci –

ÚNMZ

Směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků 90/385/EHS

93/42/EHS

93/68/EHS

2007/47/ES

MDEG ****

Mgr. Kateřina Pavlíková (Ministerstvo zdravotnictví)

Telefon: +420 224 972 349
Fax: +420 224 916 002
E-mail:

katerina.pavlikova@mzcr.cz

 

COEN ***

SUKL

 

NBOG **

Ing. Pavel Novák

Tel.: +420 221 802 162

e-mail: pnovak@unmz.cz

gesce MZ

 

 

 

 

 

 

 

gesce za autorizaci/

notifikaci –

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro 98/79/ES

2011/100/EU

MDEG ****

Mgr. Kateřina Pavlíková(Ministerstvo zdravotnictví)

Telefon: +420 224 972 349
Fax: +420 224 916 002
E-mail:

katerina.pavlikova@mzcr.cz

 

 

 

COEN ***

SUKL

 

NBOG **

Ing. Pavel Novák

Tel.: +420 221 802 162

e-mail: pnovak@unmz.cz

gesce ČBÚ

 

 

 

 

 

gesce za autorizaci/

notifikaci –

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi 2014/28/EU Ing. Michal Roháč, Ph.D.

(Český báňský úřad)

Tel.: +420 221775388

Fax: +420 224810907

e-mail: michal.rohac@cbusbs.cz

 

Ing. Vladimír Havliš (ÚNMZ)

Tel.: +420 221 802 174

e-mail: havlis@unmz.cz

gesce MD

 

 

 

 

 

gesce za autorizaci/

notifikaci –

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU

ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES

2013/53/EU Ministerstvo dopravy Ing. Andrea Lichtenbergová

(ÚNMZ)

Tel.: +420 221 802 172

e-mail: lichtenbergova@unmz.cz

gesce MD

 

gesce za autorizaci/

notifikaci –

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob 2000/9/ES Ministerstvo dopravy Ing. Andrea Lichtenbergová

(ÚNMZ)

Tel.: +420 221 802 172

e-mail: lichtenbergova@unmz.cz

gesce MD

 

 

 

 

 

gesce za autorizaci/

notifikaci –

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES 2010/35/ES Ministerstvo dopravy  

 

gesce MD

 

 

 

 

 

gesce za autorizaci/

notifikaci –

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství

(přepracované znění)

 

2008/57/ES

2009/131/ES

2011/18/EU

Ministerstvo dopravy

Tel.: +420 225 131 361

Fax: +420 225 131 355

e-mail: jindrich.kusnir@mdcr.cz

Ing. Andrea Lichtenbergová

(ÚNMZ)

Tel.: +420 221 802 172

e-mail: lichtenbergova@unmz.cz

gesce MD

 

 

 

gesce za autorizaci/

notifikaci –

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady

2014/90/EU

ze dne 23. července 2014

o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES

 

2014/90/EU Kpt. Ing. Ctirad Pacák

(Ministerstvo dopravy)

Tel.: +420 225 131 085

Fax: +420 225 131 110

e-mail: ctirad.pacak@mdcr.cz

Ing. Michal Vindyš

Tel.: +420 221 802 180

e-mail: vindys@unmz.cz

gesce ČTÚ

 

gesce za autorizaci/

notifikaci –

ÚNMZ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady

2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES

2014/53/EU Ing. Jiří Macek

(Český telekomunikační úřad)

Tel.: +420 224 004 576

Fax: +420 224 004 822

e-mail: macekj@ctu.cz

AdCo *:

Ing. Pavol Zöld

(Český telekomunikační úřad)

Tel.: +420 224 004 752

Fax: +420 224 004 822

e-mail: zoldp@ctu.cz

 

 

Ing. Ladislav Budík (ÚNMZ)

Tel.: +420 221 802 173

e-mail: budik@unmz.cz

*       AdCo  Administrative Cooperation Group

**      NBOG  Notified Bodies Operations Group

***     COEN  Compliance and Enforcement Group

****    MDEG  Medical Devices Expert Group

 

c) kontaktní osoby pro další směrnice nového přístupu
(gesce MPO)

 

Gesce

Směrnice nového přístupu Číslo směrnice

změna

Kontaktní osoba účastnící se jednání pracovní skupiny nebo výboru Kontaktní osoba

 

gesce MPO Směrnice 96/57/ES   Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. září 1996 o požadavcích na energetickou účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinaci, které jsou určeny pro domácnost 96/57/ES  Ing. Blanka Jandová

(Ministerstvo průmyslu a obchodu – odbor těžkého průmyslu)

Tel.:  + 420 224 852 597

Fax:  + 420 224 853 125

e-mail:

jandova@mpo.cz

 

Ing. Blanka Jandová

(Ministerstvo průmyslu a obchodu – odbor těžkého průmyslu)

Tel.:  + 420 224 852 597

Fax:  + 420 224 853 125

e-mail:

jandova@mpo.cz

 

 

 

2. Účast v pracovních skupinách pro průřezové směrnice

Směrnice Číslo směrnice
změna
Kontaktní osoba z ÚNMZ účastnící se jednání
gesce ÚNMZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti 98/34/ES

2015/1535/EU

Mgr. Alžběta Vazačová

Tel.:  + 420 221 802 212

e-mail:

vazacova@unmz.cz

eu9834@unmz.cz

 

Ing. Jindra Kafková

Tel.:  + 420 221 802 194

e-mail: kafkova@unmz.cz

 

3. Další orgány EK

Kontaktní osoba z ÚNMZ účastnící se

jednání pracovní skupiny nebo výboru

gesce ÚNMZ IMP (Group of Experts on the Internal Market for Products)

Pracovní skupina pro akreditaci a posuzování shody

Ing. Andrea Lichtenbergová

Tel.:  + 420 221 802 172

e-mail: lichtenbergova@unmz.cz