Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Rada pro metrologii

Rada pro metrologii (dále Rada) je stálým poradním orgánem předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Posláním Rady je napomáhat objektivnímu řízení rozvoje činností zabezpečovaných Úřadem na úseku metrologie s cílem zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v ČR.

Rada ve své působnosti zejména:

  • projednává návrhy a realizační záměry Úřadu v oblasti metrologie,
  • zaujímá stanoviska k významným úkolům rozvoje metrologie a k zásadním otázkám mezinárodní metrologické spolupráce,
  • vyjadřuje se k návrhům úkolů Programu rozvoje metrologie,
  • projednává návrhy na vyhlášení státních etalonů,
  • vyjadřuje se k návrhům programů informační a vzdělávací činnosti,
  • podílí se na přípravě právních předpisů v oblasti metrologie,
  • předkládá návrhy na zlepšení činnosti na úseku metrologie a k tomu využívá stanoviska a připomínky zainteresovaných subjektů.

Radě jsou zastoupeny orgány státní správy, podnikatelské subjekty, vzdělávací instituce, zájmové metrologické organizace a další subjekty zabývající se metrologií. Jedná se zejména o tyto:

  • MD, MO, MPO, MZd, MŽP,
  • AV ČR, ČVUT,
  • Český metrologický institut,
  • ČOI, ČZPI,
  • Český institut pro akreditaci,
  • Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR,
  • Czecholab, České kalibrační sdružení, Česká metrologická společnost, EURACHEM – ČR.

Rada má k dispozici odborné zázemí, které tvoří Technické komise (celkem 13) zaměřené na problematiku nejdůležitějších fyzikálních veličin a profesních oblastí.

 1. TK pro oblast hmotnosti - předseda Ing. Ivan Kříž, ČMI - OI Brno
 2. TK pro oblast délky - RNDr. Petr Balling, ČMI - LPM Praha
 3. TK pro oblast mechanických veličin - Ing. Lukáš Vavrečka, Ph.D., ČMI - LPM Praha
 4. TK pro oblast času a frekvence - Ing. Alexander Kuna, ÚFE AV ČR
 5. TK pro oblast termických veličin - Ing. Pavel Purket, Termolab, s.r.o.
 6. TK pro oblast elektrických a magnetických veličin - Ing. Jiří Zikán, ČMI - OI Praha
 7. TK pro oblast ionizujícího záření - Ing. Jiří Šuráň, MBA, ČMI - OI Praha
 8. TK pro oblast chemických a biologických měření -  Ing. Eva Klokočníková, ČIA
 9. TK pro oblast metrologické terminologie - Ing. Eliška Machová, ÚNMZ
 10. TK pro oblast metrologických předpisů - Ing. František Staněk, Ph.D. - ČMI
 11. TK pro oblast fotometrie a radiometrie - Dr. Ing. Marek Šmíd, ČMI - LPM Praha
 12. TK pro oblast hotově baleného zboží (HBZ) - Ing. Ivan Kříž, ČMI - OI Brno
 13. TK pro oblast měření průtoku a objemu kapalin - Ing. Miroslava Benková, ČMI - OI Brno

 

Aktuální složení Rady:

Doc. RNDr. Jiří Tesař, PhD. (předseda) - Český metrologický institut
Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc. (místopředsedkyně) - ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická
RNDr. Pavel Klenovský - Český metrologický institut
Ing. František Staněk, Ph.D. - Český metrologický institut
Ing. Alexander Kuna, Ph.D. - Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR
Ing. Pavel Nosek - Český institut pro akreditaci
Ing. Olga Krištofíková - Ministerstvo dopravy ČR
Doc. Ing. Zbyněk Plzák, CSc. – EURACHEM-ČR
Ing. Daniel Šťastný – České kalibrační sdružení
Ing. Eva Průšová - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ing. Jiří Lechner, CSc. - Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
Ing. Pavel Korčák - Česká společnost pro jakost
Ing. Miloslav Smetana - Státní výzkumný ústav materiálu
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz - Hospodářská komora ČR
Doc. Ing. Emil Svoboda, CSc. - Univerzita obrany
Ing. Zbyněk Zavadil - ATG s.r.o.
MUDr. Jan Wolf - Ministerstvo zdravotnictví
RNDr. Věra Ježková - Česká metrologická společnost
Ing. Romana Hamrlová - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Mgr. Bc. Petr Svěchota - ČSRES
Ing. Radek Sedláček, Ph.D. - ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
Ing. František Nekola - Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

 

Ing. Štěpán Mašek – ÚNMZ (tajemník)

 

 Statut a jednací řád Rady pro metrologii

6.1   Statut Rady pro metrologii

6.1.1 Posláním Rady je napomáhat objektivnímu řízení rozvoje činností zabezpečovaných Úřadem na úseku metrologie s cílem zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v ČR.

6.1.2 Rada:

a) Projednává návrhy koncepcí a realizační záměry Úřadu v oblasti metrologie a podle potřeby navrhuje jejich změny a úpravy.

b) Zaujímá stanovisko k zadání významných úkolů rozvoje metrologie a k zásadním otázkám mezinárodní metrologické spolupráce.

c) Vyjadřuje se k návrhům Programu rozvoje metrologie a způsobu rozdělování přidělených finančních prostředků.

d) Vyjadřuje se ke schvalovacím protokolům státních etalonů a doporučuje předsedovi Úřadu jejich vyhlášení.

e) Vyjadřuje se k návrhům programů informační a vzdělávací činnosti v oblasti metrologie.

f) Podílí se na přípravě právních předpisů z oblasti metrologie.

g) Předkládá vlastní návrhy na zlepšení činnosti v oblasti metrologie.

h) Využívá stanoviska a připomínky zainteresovaných orgánů a organizací, včetně odborných útvarů Úřadu.

6.1.3 Složení Rady

6.1.3.1 Rada se skládá z předsedy, místopředsedy a stálých členů, kteří zastupují orgány státní správy, podnikatelské organizace, vzdělávací instituce, zájmové metrologické organizace a další subjekty mající zájmy v oblasti metrologie, a z čestných členů.

6.1.3.2 V Radě jsou zastoupeny zejména:

a) Ministerstvo dopravy ČR,

b) Ministerstvo obrany ČR,

c) Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,

d) Ministerstvo zdravotnictví ČR,

e) Ministerstvo životního prostředí ČR,

f) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Akademie věd ČR,

g) České vysoké učení technické,

h) Český metrologický institut,

i) Česká obchodní inspekce,

j) Česká zemědělská a potravinářská inspekce,

k) Český institut pro akreditaci,

l) Hospodářská komora ČR,

m) Svaz průmyslu a dopravy ČR,

n) Česká společnost pro jakost,

o) EUROLAB-CZ,

p) České kalibrační sdružení,

q) Česká metrologická společnost,

r) EURACHEM-ČR,

s) Zástupci výrobců z nejdůležitějších výrobních odvětví (strojírenství, elektrotechnika, chemie, potravinářství apod.).

6.1.3.3  Předseda Úřadu jmenuje:

  a) předsedu a místopředsedu Rady na návrh Rady z řad jejích stálých členů. Jejich funkční období je tříleté,

b) stálé členy Rady na návrh zainteresovaných subjektů,

c) čestné členy Rady ze zasloužilých pracovníků v oblasti metrologie.

6.1.3.4 Předseda Úřadu je oprávněn rozšířit Radu o další členy a rovněž zprostit členy jejich funkce i členství v Radě.

6.1.3.5 Činnost sekretariátu Rady zajišťuje odbor metrologie ÚNMZ, jehož zaměstnanec též vykonává funkci tajemníka Rady. Tajemníka Rady jmenuje a odvolává předseda Úřadu. Tajemník není členem Rady.

6.1.3.6 K jednotlivým jednáním mohou být přizváni na základě doporučení Rady další odborníci pro řešení speciálních úkolů v působnosti Rady.

6.1.3.7 Rada je oprávněna vyžádat si expertní posouzení od odborné instituce za podmínek projednaných s Úřadem.

6.1.4 Předsednictvo Rady

6.1.4.1 Předsednictvo Rady je zřízeno za účelem řešení operativních záležitostí v době mezi zasedáními Rady.

6.1.4.2 Členy předsednictva Rady jsou:

- předseda Rady,

- místopředseda Rady,

- zástupce ČMI (pokud není místopředsedou Rady),

- zástupce České metrologické společnosti,

-  zástupce Českého kalibračního sdružení,

- zástupce České obchodní inspekce,

- zástupce EUROLABu-CZ.

6.1.4.3 Organizační a administrativní záležitosti související se zasedáním předsednictva Rady zabezpečují tajemník a sekretariát Rady.

6.1.5 Technické komise Rady

6.1.5.1 Zřizování TK navrhuje předsedovi Úřadu Rada.

6.1.5.2 Předseda Úřadu jmenuje a odvolává předsedy TK. Členy TK jmenují a odvolávají jejich předsedové. Jmenování a odvolání předsedů TK a členů TK se uskutečňuje po projednání se zainteresovanými subjekty.

6.1.5.3 Mimo stálých členů pracují v TK také kontaktní externí spolupracovníci, které přizvává předseda TK podle charakteru projednávané problematiky.

6.1.5.4 Náklady spojené s činností v Radě a jejích TK, hradí svému zástupci subjekt zastoupený jeho prostřednictvím v Radě nebo TK.

6.1.6 Základní povinnosti členů Rady

6.1.6.1 Předseda Rady řídí její práci v souladu s posláním Rady, určeným jejím statutem, na základě programu činnosti, schváleného Radou a na základě pokynů předsedy Úřadu.

6.1.6.2 Místopředseda Rady řídí její práci v zastoupení předsedy.

6.1.6.3 Předsednictvo Rady:

a) připravuje návrh programu činnosti Rady,

b) připravuje návrhy na řešení jednotlivých problémů předkládaných k vyjádření Radě,

c) závěry ze zasedání předkládá k potvrzení nebo schválení Radou,

d) informuje vždy Radu o své činnosti Radu.

6.1.6.4 Tajemník Rady

Tajemník Rady zabezpečuje administrativně organizační práce spojené s činností Rady, jejího předsednictva a sekretariátu, zejména:

a) vede spisovou agendu Rady a předsednictva Rady,

b) organizuje zasedání Rady a předsednictva Rady.

6.1.6.5 Členové Rady:

a) osobně se účastní zasedání Rady a svými odbornými znalostmi se aktivně podílejí na  plnění úkolů Rady v souladu s jejím posláním,

b) vyjadřují svůj názor a názory jimi zastupovaných subjektů k předloženým a projednávaným materiálům a formulují stanoviska, doporučení a návrhy Rady,

c) v případě nesouhlasu s přijatými závěry Rady mohou formulovat svoje stanoviska do zápisu.

6.1.7 Jednání Rady a jejího předsednictva

6.1.7.1 Zasedání Rady a předsednictva Rady svolává její tajemník  po dohodě s předsedou Úřadu a předsedou Rady.

6.1.7.2 Zasedání Rady se uskutečňuje zpravidla 2x ročně, zasedání předsednictva pak dle potřeby.

6.1.7.3 Pozvánka na zasedání, v níž je uvedeno jeho místo, čas,  program a  potřebné podklady k jednání, jsou rozesílány tak, aby je členové Rady nebo předsednictva obdrželi nejméně 14 dnů před zasedáním.

6.1.7.4 Zasedání Rady a předsednictva Rady vede její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda Rady, případně jiný předsedou pověřený člen Rady.

6.1.7.5 Rada a předsednictvo Rady přijímají závěry konsensuálně nebo hlasováním.

6.1.7.6 Rada a předsednictvo Rady jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Za přijatý se pokládá návrh, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Ve výjimečných případech může být schvalování návrhu uskutečněno „per rollam“ při dodržení zásad uvedených v tomto článku. Zápis o výsledcích hlasování musí být předložen  nejbližšímu zasedání Rady.

6.1.7.7 Stanovisko přizvaných odborníků má charakter doporučení.

6.1.7.8 Zápis ze zasedání Rady a předsednictva Rady pořizuje její tajemník. V zápise se uvádí:

a) počet a jména přítomných členů, popř. přizvaných odborníků,

b) stručný obsah jednání,

c) doporučení a návrhy Rady nebo předsednictva Rady pro schválení, dopracování nebo zamítnutí projednávaných materiálů.

6.1.7.9 Na závěr svých zasedání Rada nebo předsednictvo Rady schvaluje závěry z jednání. Čistopis zápisu schvaluje a podepisuje předseda Rady.

6.1.7.10 Zápis podepsaný předsedou Rady předá tajemník nejpozději do jednoho týdne po zasedání předsedovi Úřadu k odsouhlasení a rozešle členům Rady nebo předsednictva Rady.

6.1.7.11 Zápis z jednání Rady je dokumentem interního charakteru a není určen k dalšímu šíření, tedy ani v rámci zastupované organizace.

6.1.7.12 Dokumenty, projednávané na zasedání Rady (umisťované v pracovním prostoru webových stránek ÚNMZ, tzv. PP ÚNMZ) jsou dokumenty, které jsou určeny členům Rady. Členové Rady, kteří byli nominování organizací nebo institucí, je mohou využívat v rámci této organizace pro vytváření stanovisek k projednávaným materiálům a pro informaci. Tyto dokumenty však nejsou určeny pro ostatní veřejnost.

6.1.8 Jednání Technických komisí Rady

6.1.8.1 Zasedání TK svolává a řídí její předseda.

6.1.8.2 Stanoviska a návrhy TK jsou projednávány na zasedání Rady (předsednictva Rady) a výsledky tohoto projednání jsou zahrnuty do zápisu ze zasedání Rady (předsednictva Rady). Materiály TK jsou k zápisu přiloženy.

6.1.8.3 Předseda TK je tajemníkem Rady informován o výsledku zasedání Rady nebo předsednictva Rady v záležitosti, k níž TK poskytla návrh nebo podklad.

6.1.8.4 Ze zasedání TK pořizuje její předseda zápis v rozsahu bodu 6.1.7.8.

6.2   Jednací řád Rady

6.2.1 Základní povinnosti členů Rady

6.2.1.1 Předseda Rady řídí její práci v souladu s posláním Rady, určeným jejím statutem, na základě programu činnosti, schváleného Radou a na základě pokynů předsedy Úřadu.

6.2.1.2 Místopředseda Rady řídí její práci v zastoupení předsedy.

6.2.1.3 Předsednictvo Rady:

a) připravuje návrh programu činnosti Rady,

b) připravuje návrhy na řešení jednotlivých problémů předkládaných k vyjádření Radě,

c) předkládá závěry ze zasedání k potvrzení nebo schválení Radou,

d) informuje o své činnosti vždy Radu.

6.2.1.4 Tajemník Rady

Tajemník Rady zabezpečuje administrativně organizační práce spojené s činností Rady, jejího předsednictva a sekretariátu, zejména:

a) vede spisovou agendu Rady a předsednictva Rady,

b) organizuje zasedání Rady a předsednictva Rady.

6.2.1.5 Členové Rady:

a) účastní se osobně zasedání Rady a svými odbornými znalostmi se aktivně podílejí na  plnění úkolů Rady v souladu s jejím posláním,

b) vyjadřují svůj názor a názory jimi zastupovaných subjektů k předloženým a projednávaným materiálům a formulují stanoviska, doporučení a návrhy Rady,

c) v případě nesouhlasu s přijatými závěry Rady mohou formulovat svoje stanoviska do zápisu.

6.2.2 Jednání Rady a jejího předsednictva

6.2.2.1 Zasedání Rady a předsednictva Rady svolává její tajemník v dohodě s předsedou Úřadu a předsedou Rady.

6.2.2.2 Zasedání Rady se uskutečňuje zpravidla 2x ročně, zasedání předsednictva dle potřeby.

6.2.2.3 Pozvánka na zasedání, v níž je uvedeno jeho místo, čas,  program a  potřebné podklady k jednání, jsou rozesílány tak, aby je členové Rady nebo předsednictva obdrželi nejméně 14 dnů před zasedáním.

6.2.2.4 Zasedání Rady a předsednictva Rady vede její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda Rady, případně jiný předsedou pověřený člen Rady.

6.2.2.5 Rada a předsednictvo Rady přijímají závěry konsensuálně nebo hlasováním.

6.2.2.6 Rada a předsednictvo Rady jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Za přijatý se pokládá návrh, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Ve výjimečných případech může být schvalování návrhu uskutečněno „per rollam“ při dodržení zásad uvedených v tomto článku. Zápis o výsledcích hlasování musí být předložen  nejbližšímu zasedání Rady.

6.2.2.7 Stanovisko přizvaných odborníků má charakter doporučení.

6.2.2.8 Zápis ze zasedání Rady a předsednictva Rady pořizuje její tajemník. V zápise se uvádí:

a) počet a jména přítomných členů, popř. přizvaných odborníků,

b) stručný obsah jednání,

c) doporučení a návrhy Rady nebo předsednictva Rady pro schválení, dopracování nebo zamítnutí projednávaných materiálů.

6.2.2.9 Na závěr svých zasedání Rada nebo předsednictvo Rady schvaluje závěry z jednání. Čistopis zápisu schvaluje a podepisuje předseda Rady.

6.2.2.10 Zápis podepsaný předsedou Rady předá tajemník nejpozději do jednoho týdne po zasedání předsedovi Úřadu k odsouhlasení a rozešle ho členům Rady nebo předsednictva Rady.

6.2.3 Jednání Technických komisí Rady

6.2.3.1 Zasedání TK svolává a řídí její předseda.

6.2.3.2 Stanoviska a návrhy TK jsou projednávány na zasedání Rady (předsednictva Rady) a výsledky tohoto projednání jsou zahrnuty do zápisu ze zasedání Rady (předsednictva Rady). Materiály TK jsou k zápisu přiloženy.

6.2.3.3 Předseda TK je tajemníkem Rady informován o výsledku zasedání Rady nebo předsednictva Rady v záležitosti, k níž TK poskytla návrh nebo podklad.

6.2.3.4 Ze zasedání TK pořizuje její předseda zápis v rozsahu bodu 6.2.2.8.