EHK OSN

Pracovní skupina pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) EHK OSN 

Pracovní skupina pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) byla zřízena v rámci Výboru pro obchod Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů jako fórum pro výměnu názorů mezi všemi zainteresovanými subjekty, pokud jde o široké spektrum otázek z oblastí:

Výstupem je řada doporučení směřujících k podpoře regulatorních politik za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a pracovníků, a to aniž by byly vytvářeny nezbytné překážky obchodu. Doporučení jsou k nahlédnutí (v anglickém, francouzském a ruském jazyce) na stránkách WP.6.

ÚNMZ se také aktivně podílí na přípravě mezinárodních setkání, konferencí a seminářů, které tato pracovní skupina organizuje či se na jejich organizaci podílí.

V roce 2020 byl na další dvouleté období opět zvolen místopředsedou WP.6 Ing. Miroslav Chloupek, ředitel Sekce vnějších vztahů a ekonomiky ÚNMZ, což umožňuje ČR se i nadále aktivně podílet na formulování dalších směrů činnosti WP.6 a expertních podskupin pracujících pod záštitou této pracovní skupiny. ÚNMZ zastupuje aktivně ČR i v těchto podskupinách, konkrétně se jedná o skupinu expertů v oblasti dozoru nad trhem a ochrany spotřebitele (MARS), skupinu expertů pro oblast normalizace a regulatorní postupy (START) a iniciativu týkající se vzdělávání v oblasti normalizace.

Informace k aktuálnímu vývoji dění ve WP.6

Ve dnech 2. – 3. 11. 2020 proběhlo formou videokonference 30. zasedání Pracovní skupiny pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP. 6) EHK/OSN. V rámci zasedání byla diskutována zejména společná řešení jako nástroj pro udržitelný rozvoj v době COVID-19, pokračování iniciativy „Gender Responsive Standards“ (GRSI), řízení rizik v regulatorních systémech (revize souvisejícího Doporučení P), aktuální vývoj v oblasti standardizace, mezinárodní regulatorní spolupráce, posuzování shody a akreditace, koncepce nového Doporučení V – Řešení rizik nesouladu výrobků v mezinárodním obchodě. Zástupce ÚNMZ byl znovu potvrzen na pozici místopředsedy WP.6 na další funkční období 2020 -2022.

Výročnímu zasedání WP.6 předcházelo virtuální setkání expertní pracovní skupiny WP.6 pro vzdělávání v oblasti normalizace – StaRT-ED Team a videokonference k tématu „Gender Responsive Standards“. V rámci těchto setkání byl prezentován aktuální vývoj v požadavcích na vzdělávání v oblasti normalizace, diskutováno vypracování nového vzdělávacího programu zaměřeného na oblast životního prostředí a normalizace a metodika výkladu norem, jejíž absence znesnadňuje jejich používání. Dále bylo projednáno vypracování nového Doporučení V a předložena informace o zřízení nových expertních skupin v oblasti „Gender Responsive Standards“, jejichž činnost bude zaměřena zejména na oblast zpracování osvědčených postupů a metodik pro zpracování genderově citlivých norem a souvisejícího vzdělávání.

Podrobné informace k výročnímu zasedání WP. 6 včetně jednotlivých prezentací, reportů a zpráv jsou přístupné na webových stránkách EHK/OSN.

U příležitosti Světového dne normalizace 14.10.2019 Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) zprovoznila „Portál norem pro cíle udržitelného rozvoje“ (Portal on Standards for the SDGs). Tento webový portál vytvořený pracovní skupinou EHK OSN pro regulatorní spolupráci a normalizační politiky (WP.6) prezentuje informace o normách v rozdělení podle cílů Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. V současné době databáze pokrývá čtyři cíle udržitelného rozvoje: SDG 6 Voda a sanitace; SDG 7 Dostupná a čistá energie; SDG 11 Udržitelná města a obce; SDG 13 Opatření v oblasti klimatu, další budou postupně přidávány. Kromě databáze norem portál obsahuje také případové studie a e-learningová školení, zahrnující řízení rizik, posuzování shody a dozor nad trhem.

Za účelem rozšíření databáze, WP. 6 vyzývá organizace, které vyvíjí normy, aby je předaly pro začlenění do portálu. Pro zájemce o předložení norem je na portálu připravena šablona, do které se uvedou potřebné informace viz. https://standards4sdgs.unece.org/sites/default/files/inline-files/Standards%20for%20the%20SDGs%20case%20study%20template.docx .

Kromě toho se normotvůrci a uživatelé vyzývají, aby předložili případové studie, které prokazují praktické uplatňování norem pro dosažení udržitelného rozvoje. Pro vložení případové studie lze rovněž použít šablonu, která se nachází na stejném odkazu.

EHK WP.6 doufá, že tato databáze bude užitečná pro vyhledání a implementaci standardů v jednotlivých zemích nebo pro jednoduchý přístup k informacím a sdílení „best practice“ v záležitostech souvisejících s používáním norem pro udržitelný rozvoj.

Detailní informace ohledně portálu najdete na stránce: https://standards4sdgs.unece.org/

Poradní skupina odborníků pro dozor nad trhem MARS

Ve dnech 11. – 12. 6. 2020 se formou videokonference uskutečnilo za účasti 65 expertů z 19 zemí EHK/OSN, včetně ČR, společné zasedání Poradní skupiny WP. 6 pro dozor nad trhem (MARS) a Expertní skupiny WP. 6 pro řízení rizik v regulatorních systémech (GRM). Zápis ze zasedání je dostupný na stránkách EHK/OSN (odkaz zde), včetně příspěvků jednotlivých účastníků prezentovaných v rámci zasedání. Závěry zasedání reflektují aktuální epidemiologickou situaci se zaměřením na zdokumentování využití prostředků řízení rizik v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a případnou revizi Doporučení P „Crisis Management within a Regulatory Framework“. Členové GRM/MARS byli vyzváni, aby na příštím výročním zasedání pracovní skupiny prezentovali, zda a jakým způsobem přispěli v rámci svých činností souvisejících s tvorbou a využitím norem ke zmírnění dopadů a řešení nouzové situace v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Na přelomu září a října je plánováno neformální online zasedání skupin MARS a GRM za účelem projednání závěrů jejich práce za uplynulé období a přípravy prezentace pro výroční zasedání WP. 6 EHK/OSN, a možností další spolupráce. Detailní informace k výše uvedenému zasedání jsou uvedeny na stránkách EHK/OSN.

Detailní informace o činnosti WP.6 je možné získat na stránce http://www.unece.org/trade/wp6/welcome.htm.

Další informace týkající se činnosti WP.6 lze získat na adrese unece.wp6@unmz.cz.

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.