ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

EHK OSN

Pracovní skupina pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) EHK OSN 

Pracovní skupina  existuje v různých formátech od roku 1970 a od roku 2015 je jednou z pracovních skupin Řídicího výboru pro obchodní kapacity a normy (Steering Committee on Trade Capacity and Standards), který působí v rámci Divize pro hospodářskou spolupráci a obchod Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UNECE Economic Cooperation and Trade Division). WP. 6 byla ustanovena s cílem podporovat regulatorní spolupráci, normalizační politiky a činnosti, které přispívají ke snižování technických překážek obchodu a podpoře udržitelného rozvoje ve všech jeho rozměrech – viz politiky, postupy a mandát WP.6.

Činnost WP.6 je zaměřena zejména na zpracování doporučení pro organizace zabývající se tvorbou norem a pro tvůrce politik (více zde), poskytnutí neutrálního fóra pro výměnu názorů a sdílení zkušeností mezi všemi zainteresovanými subjekty a zvyšování povědomí o nových výzvách a trendech souvisejících s normalizací a tvorbou předpisů (digitalizace, nové technologie, rovnost mužů a žen atd.). Pod tímto odkazem je k dispozici brožura uvádějící podrobnější přehled o hlavních činnostech WP.6 a jejích výstupech (PDF, 220 kB).

V rámci WP.6 pracují čtyři níže uvedené podskupiny a iniciativy:

ČR měla v období 2014-2022, kdy zástupce ÚNMZ vykonával funkci druhého místopředsedy WP.6, možnost aktivně se podílet na formulování směrů činnosti této pracovní skupiny odsouhlasených v rámci výročních zasedání PS a potvrzených Řídicím výborem pro obchodní kapacity a normy. Mandát nebylo možné z procesních důvodů prodloužit na další období, ÚNMZ však i nadále v rámci své působnosti zastupuje ve WP. 6 Českou republiku a podílí se na činnosti této pracovní skupiny a jejích podskupin.

Souhrnná informace o činnosti WP.6 a jejích podskupin či iniciativ v roce 2022 a 2023 je uvedena ve Zpravodaji WP.6 z prosince 2022 (PDF, 241 kB).

Níže je uveden souhrn všech plánovaných akcí WP.6 či jejích podskupin, včetně specifikace formátu jednání a prokliku na webové stránky, na kterých jsou již tato jednání avizována, případně uveřejněn i program jednání. V případě jednání, u kterých není identifikován jeho formát, není tato informace k datu k dispozici.

Podskupina/Iniciativa Termín jednání
MARS (Advisory group on Market Surveillance) 21. 02. 2023 (on-line) https://unece.org/info/Trade/WP.6-Meetings/events/373523

26. 05. 2023 (on-line) https://unece.org/info/events/event/375804

START-Ed (Education on Standardization Initiative ) 01. 03. 2023 (on-line) https://unece.org/info/events/event/375094

23.05.2023 (on-line)   https://unece.org/info/events/event/375800

START (Ad Hoc Team of Specialists on Standardization and Regulatory Techniques) 23. 05. 2023 (on-line) https://unece.org/info/events/event/375800
GRS (Team of Specialists on Gender-Responsive Standards) 08. 02. 2023 (on-line) https://unece.org/info/Trade/WP.6-Meetings/events/374685

18. 04. 2023 (on-line)  https://unece.org/info/events/event/375758

24. 05. 2023 (on-line)  https://unece.org/info/events/event/375801

05. 07. 2023 (on-line)  https://unece.org/info/events/event/375759

27.09.2023 (on-line)    https://unece.org/info/events/event/375760

GRM (Group of Experts on Risk Management in Regulatory Systems) 19. 01. 2023 (on-line)   https://unece.org/info/Trade/WP.6-Meetings/events/373624

16. 03. 2023 (on-line)   https://unece.org/info/events/event/375137

25. 05. 2023 (on-line)   https://unece.org/info/events/event/375802

06. 07. 2023 (on-line)   https://unece.org/info/events/event/375762

14. 09. 2023 (on-line)   https://unece.org/info/events/event/375763

WP.6 21.4.2023 WP.6 Al project (on-line) https://unece.org/info/events/event/377620

22. 5. 2023 WP.6 Conference https://unece.org/info/events/event/375795

23. - 24.11.2023 WP.6 Annual Session (33th Session) https://unece.org/info/events/event/375416

Detailní informace o činnosti WP.6 je možné získat zde.  S případnými dotazy týkajícími se činnosti WP.6 se můžete obracet adresu unece.wp6@unmz.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.