Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Princip vzájemného uznávání, ProCoP (Product Contact Point) - informační místo o požadavcích na výrobky na MPO

Princip vzájemného uznávání se uplatňuje ve sféře volného pohybu zboží u výrobků, které nejsou na evropské úrovni harmonizovány, nebo jsou harmonizovány částečně. Podle tohoto principu musí členský stát povolit uvedení výrobku na svůj trh, pokud je tento výrobek legálně vyroben či obchodován v  jiném členském státě. Členské státy uznávají, že i když jsou výrobky vyrobené v souladu s jinými předpisy, normami nebo postupy, než jsou jejich vlastní, tyto v zásadě zaručují srovnatelnou míru bezpečnosti a nemohou jim tak odepřít přístup na svůj trh. Vedle členských států EU se princip vzájemného uznávání aplikuje i na členské státy Evropského hospodářského prostoru (tj. kromě členských států EU ještě Norsko, Lichtenštejnsko a Island) a Turecko. Více zde.

Zásada vzájemného uznávání však není absolutní. Členské státy mohou omezit uvádění na trh zboží, jež bylo uvedeno na trh v souladu s právními předpisy v jiném členském státě, jestliže jsou tato omezení opodstatněná na základě důvodů stanovených v článku 36 Smlouvy o fungování EU (např. ochrana zdraví, životního prostředí, kultury, průmyslového vlastnictví, veřejná morálka, veřejný pořádek atd.) nebo na základě jiných naléhavých důvodů obecného zájmu uznaných judikaturou Soudního dvora Evropské unie ve vztahu k volnému pohybu zboží a jestliže jsou tato omezení přiměřená sledovanému cíli. Tyto výjimky z obecného pravidla musí být striktně vykládány a vnitrostátní opatření nemohou sloužit jako prostředek svévolné diskriminace nebo skrytého omezování obchodu mezi členskými státy.

Vzhledem k tomu, že princip vzájemného uznávání nebyl ČS EU uplatňován, bylo přijato nařízení Evropského EP a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě. Z provedeného přezkumu však vyplynulo, že v uplatňování zásady vzájemného uznávání stále existují nedostatky. Proto bylo přijato a dne 19. 4. 2020 nabylo účinnosti nařízení EP a Rady (EU) 2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008. Více zde.

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX nebo PDF, nebo zahájí stahování.

Nařízení o vzájemném uznávání ukládá členským státům povinnost zřídit a provozovat kontaktní místo. Kontaktní místo plní v souladu s nařízením informační povinnost vůči podnikatelům a orgánům státní správy jiných členských států. Kontaktní místo pro výrobky je zřízeno na Ministerstvu průmyslu a obchodu – ProCoP (Product Contact Point).

Kontakty na ProCop (Kontaktní místo pro výrobky):

e-mail: procop@mpo.cz
telefonní číslo: +420 224 221 701

Korespondenční adresa:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, ProCoP, Na Františku 32, Praha 1, 110 00