Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Terminologie

Terminologie – soustava termínů z určitého oboru; odborné názvosloví (definice slovníku cizích slov).

Z pohledu působnosti ÚNMZ se jedná o soustavu jazykových (českých, anglických, francouzských a německých) ekvivalentů výrazů, které se vyskytují v technických předpisech ES.

Pro lepší orientaci a možnosti vyhledávání překladatelů a odborné veřejnosti byla v rámci ÚNMZ vytvořena nová terminologická databáze (NDB), zahrnující jazykové ekvivalenty (anglické, francouzské a německé), které odpovídají českým výrazům používaným v právních a technických předpisech ES publikovaných v Úředním věstníku EU.

NDB vznikla z obsahu slovníkové řady „Terminologie technické harmonizace“ vytvořené v období před vstupem ČR do EU, kdy bylo právo ES překládáno do českého jazyka a bylo nezbytné sjednotit používané výrazy v různých oborově zaměřených předpisech. České ekvivalenty k cizojazyčným výrazům v technických předpisech ES jsou výsledkem činnosti odborných překladatelů, oborových expertů, konzultantů, oponentních řízení a revizí na ÚNMZ a v Koordinačním a revizním centru při Úřadu vlády ČR a v neposlední řadě také českých odborníků v příslušných překladatelských jednotkách EU (v Komisi Evropských společenství a v Radě EU).

NDB je průběžně doplňována novými odbornými výrazy tak, jak jsou postupně přijímány další technické předpisy na úrovni ES.

Sledování terminologie a její zpracovávání formou veřejně přístupné databáze NDB si klade za cíl usnadnit práci překladatelům a odborné veřejnosti a v maximální možné míře sjednotit používané výrazy v předpisech ES s výrazy zaváděnými do národních předpisů ČR a případně norem.

Kontaktní osoby pro daný obor terminologie, se kterými je možné případné nejasnosti konzultovat naleznete přímo v NDB.

Obecné náměty a podněty uživatelů na zdokonalení NDB, ale i upozornění na případné chyby adresujte na info@unmz.cz.