ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Účast na jednáních pracovních orgánů EK

Pracovní orgány Evropské komise

ÚNMZ zajišťuje zastoupení ČR v pracovních orgánech Evropské komise – komitologických výborech a expertních skupinách zřízených evropskými právními předpisy, které spadají do působnosti Úřadu. Seznam těchto pracovních orgánů včetně kontaktních osob je uveden v tabulce níže.

Podrobnější informace o náplni jednání pracovních orgánů EK je možné získat na adrese radaeu@unmz.cz.

Složení Evropské komise a její priority

Aktuální sbor Evropské komise byl schválen Evropským parlamentem 27. listopadu 2019 a svého mandátu se ujal 1. prosince 2019 a tím zahájil své pětileté funkční období. Předsedkyně kolegia Ursula von der Leyenová provedla změny v organizačním členění EK a jednotlivé komisaře stanovila vedoucími projektových týmů zodpovídajících za určité tematické portfolio. Obchodní věci v rámci Komise po odchodu Phila Hogana (Irsko) nově zastřešuje Valdis Dombrovskis (Lotyšsko), ekonomické záležitosti vede Paolo Gentiloni (Itálie), energetickou politiku Kadri Simson (Estonsko) a výkonnou místopředsedkyní pro digitální věk a hospodářskou soutěž je Margrethe Vestager (Dánsko). Agendu vnitřního trhu vede Francouz Thierry Breton. Česká komisařka, Věra Jourová, která zastává post místopředsedkyně EK je odpovědná za agendu hodnoty a transparentnost. Podrobnosti o personálním složení EK, jejím způsobu práce i rozdělení portfolií mezi komisaře jsou popsány na webových stránkách EK.

Dne 29.1.2020 Evropská komise zveřejnila Pracovní program 2020, který je k dispozici zde, prioritami Komise jsou:

·         Zelená dohoda pro Evropu – stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě,

·         Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí – prosazovat sociální spravedlnost a prosperitu,

·         Evropa připravená na digitální věk – posílit postavení občanů pomocí nové generace technologií,

·         Podpora evropského způsobu života – chránit naše občany a naše hodnoty,

·         Silnější Evropa ve světě – upevňovat naši odpovědnou vedoucí úlohu ve světě.

·         Nový impuls pro evropskou demokracii – rozvíjet, chránit a prohlubovat naší demokracii.

Na své priority navázala Evropská komise i v následujících letech. Základní cíle a priority své činnosti pro rok 2023 definovala Evropská komise ve svém pracovním programu ze dne 18. října 2022 s názvem „Unie pevná a jednotná”. Pracovní program se skládá z politického sdělení a pěti příloh obsahujících seznam (i) nových klíčových legislativních i nelegislativních návrhů, které EK předloží v tomto roce; (ii) stávajících právních předpisů, které EK během roku 2023 podrobí přezkumu v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT); (iii) již předložených návrhů, kterým by měla být dána priorita v rámci jejich projednávání; (iv) projednávaných legislativních návrhů, které EK hodlá v následujících 6 měsících stáhnout a (v) předpisů, které mají být zrušeny. Pracovní program nezahrnuje žádné legislativní návrhy spadající do přímé působnosti Úřadu. Pouze příloha obsahující již předložené návrhy, kterým by měla být dána priorita v rámci projednávání, zahrnuje aktuálně projednávaný návrh nařízení o stavebních výrobcích a předložené návrhy směrnice a nařízení upravující technické předpisy v souvislosti se zavedením nástroje pro mimořádné situace na vnitřním trhu (SMEI).

Aktuální Pracovní program EK na rok 2023 je k nahlédnutí zde.

 

Zastoupení na jednáních pracovních orgánů EK

1. Zastoupení ve výborech, pracovních/expertních skupinách EK

a) Sektory v gesci ÚNMZ

Předpis EU/ES/EHS Číslo předpisu změna Kontaktní osoba z ÚNMZ zastupující ČR v pracovních orgánech EK Orgány a organizace zastupující ČR v pracovních orgánech EK
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh 2014/35/EU Ing. Zdeněk Pistora, CSc.

tel.: +420 221 802 173

e-mail: pistora@unmz.cz

 • Výbor pro elektrická zařízení
 • Pracovní skupina pro elektrická zařízení nízkého napětí
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 133

 • AdCo*
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění opravy (CPR) 305/2011/EU

568/2014

574/2014

Mgr. Václava Holušová

tel.: +420 221 802 181

e-mail: holusova@unmz.cz

 • Stálý výbor pro stavebnictví – SCC CPR
 • Poradní skupina pro stavebnictví – AG Construction
 • Neformální skupina pro revizi CPR Acquis

Ing. Bc. Květa Kabátníková

tel.: +420 221 802 389

e-mail: kabatnikova@unmz.cz

 • Pracovní podskupina AG CPR - SubAG Dangerous substances

 

Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 260

 • AdCo*

PAVUS

www.pavus.cz

tel.: +420 286 019 513

 • Pracovní podskupina AG Construction – SubAG Fire a EU Fire Information Exchange Platform
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček 2009/48/ES

2012/7/EU

2013/681

2014/79/EU

2014/81/EU

2014/84/EU

2015/2115

2015/2116

2015/2117

2017/738

2017/774

2017/898

2018/725

2019/1922

2019/1929

2020/2088

2020/2089

2021/903

Ing. Michal Novák

tel.: +420 221 802 177

e-mail: novak@unmz.cz

 • Expertní skupina / Výbor pro bezpečnost hraček
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 229

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility 2014/30/EU Ing. Zdeněk Pistora, CSc.

tel.: +420 221 802 173

e-mail: pistora@unmz.cz

 • Pracovní skupina pro elektromagnetickou kompatibilitu
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420296 366 133

 • AdCo*
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS 2016/425/EU Ing. Michal Vindyš

tel.: +420 221 802 180

e-mail: vindys@unmz.cz

 • Expertní skupina pro osobní ochranné prostředky
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 134

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o dodávání vah s neautomatickou činností na trh 2014/31/EU Ing. Eliška Machová

tel.: +420 221 802 140

e-mail: machova@unmz.cz

 • Pracovní skupina/Výbor pro měřicí přístroje
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 130

 • AdCo*
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES 2016/426/EU Ing. Kateřina Kratochvílová

tel.: +420 221 802 178

e-mail: kkratochvilova@unmz.cz

 • Pracovní skupina pro spotřebiče plynných paliv
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 176

+420 296 366 251

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 2014/34/EU Ing. Josef Kadlec

tel.: +420 221 802 163

e-mail: kadlec@unmz.cz

 • Expertní skupina/Výbor pro zařízení a ochranné systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 251

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy 2014/33/EU Ing. Jitka Futerová

tel.: +420 221 802 174

e-mail: futerova@unmz.cz

 • Expertní skupina/Výbor pro výtahy
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 191

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh 2014/68/EU  

Ing. Kateřina Kratochvílová (v zástupu)

tel.: +420 221 802 178

e-mail: kkratochvilova@unmz.cz

 • Pracovní skupina/Výbor pro tlaková zařízení
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 176

+420 296 366 251

 • AdCo*

Strojírenský zkušební ústav, s. p.

www.szutest.cz

tel.: +420 483 348 282

fax: +420 483 710 768

 • Pracovní skupina pro tvorbu pravidel

TÜV NORD Czech, s.r.o.

www.tuv-nord.com

tel.: +420 284 810 255

fax: +420 284 812 500

 • Pracovní skupina pro materiály
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh 2014/29/EU  

Ing. Kateřina Kratochvílová (v zástupu)

tel.: +420 221 802 178

e-mail: kkratochvilova@unmz.cz

 • Pracovní skupina/Výbor pro tlaková zařízení
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 176

+420 296 366 251

 • AdCo*

Strojírenský zkušební ústav, s. p.

www.szutest.cz

tel.: +420 483 348 282

fax: +420 483 710 768

 • Pracovní skupina pro tvorbu pravidel
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)

2006/42/ES

596/2009/ES

2009/127/ES

167/2013/EU

2014/33/EU

2019/1243/EU

Ing. Jitka Futerová

tel.: +420 221 802 174

e-mail: futerova@unmz.cz

 • Expertní skupina/Výbor pro strojní zařízení
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 191

 • AdCo*
Směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva 92/42/EHS

93/68/EHS

2004/8/ES

2005/32/ES

2008/28/ES

813/2013/EU

Ing. Kateřina Kratochvílová

tel.: +420 221 802 178

e-mail: kkratochvilova@unmz.cz

 • Výbor pro teplovodní kotle
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 251

 • AdCo*

Strojírenský zkušební ústav, s. p.

www.szutest.cz

tel.: +420 541 120 433

 • Poradní výbor – ECO-BED-AC**
Směrnice Rady 75/107/EHS ze dne 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se láhví používaných jako odměrné obalové nádoby a Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS 75/107/EHS

2007/45/ES

Ing. Eliška Machová

tel.: +420 221 802 140

e-mail: machova@unmz.cz

 • Pracovní skupina/Výbor pro měřidla
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 130

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o dodávání měřidel na trh 2014/32/EU Ing. Eliška Machová

tel.: +420 221 802 140

e-mail: machova@unmz.cz

 • Pracovní skupina/Výbor pro měřidla
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 130

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí 2000/14/ES

2005/88/ES

219/2009/ES

2019/1243/EU

Ing. Josef Kadlec

tel.: +420 221 802 163

e-mail: kadlec@unmz.cz

 • Expertní pracovní skupina pro hluk
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 191

 • AdCo*

Ministerstvo životního prostředí

www.mzp.cz

tel.: +420 244 464 711

 • Expertní pracovní skupina pro hluk – ad hoc
Směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů 75/324/ES

94/001/ES

807/2003/ES

2008/47/ES

219/2009/ES

2013/10/EU

2016/2037/EU

Ing. Kateřina Kratochvílová

tel.: +420 221 802 178

e-mail: kkratochvilova@unmz.cz

 • Pracovní skupina pro aerosoly

* AdCo - Administrative Cooperation Group

** ECO-BED-AC - Ecodesign-Boiler Efficiency Directive Advisory Committee

b) Sektory u nichž má ÚNMZ spolugesci za oblast autorizace/notifikace subjektů posuzování shody

Směrnice nového přístupu Číslo směrnice

změna

Gesce

(Spolugesce)

Orgány a organizace zastupující ČR v pracovních orgánech EK Kontaktní osoba

ÚNMZ

Nařízení EP a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS 2017/745

2020/561 

2023/607

MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR

www.mzcr.cz

tel: +420 224 971 111

Státní ústav pro kontrolu léčiv

www.sukl.cz

tel.: +420 272 185 914

 • MDCG ** (MDR)
Mgr. Svatava Lagronová, Ph.D.

tel.: +420 221 802 143

e-mail: lagronova@unmz.cz

Ing. Milada Chudíčková, Ph.D.

tel.: +420 221 802 171

e-mail: chudickova@unmz.cz

 • NBO***
 • MDCG Standards****
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU 2017/746

2022/112

2023/607

MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR

www.mzcr.cz

tel: +420 224 971 111

Státní ústav pro kontrolu léčiv

www.sukl.cz

tel.: +420 272 185 914

 • MDCG ** (IVDR)
Mgr. Svatava Lagronová, Ph.D.

tel.: +420 221 802 143

e-mail: lagronova@unmz.cz

Ing. Milada Chudíčková, Ph.D.

tel.: +420 221 802 171

e-mail: chudickova@unmz.cz

 • MDCG ** (IVDR)
 • NBO***
 • MDCG Standards****
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi 2014/28/EU ČBÚ Český báňský úřad

www.cbusbs.cz

tel.: +420 221 775 388

Ing. Josef Kadlec

tel.: +420 221 802 163

e-mail: kadlec@unmz.cz

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES 2013/53/EU MD Ministerstvo dopravy

www.mdcr.cz

tel.: +420 225 131 213

+420 725 548 923

 • Expertní výbor pro rekreační a osobní plavidla
 • Skupina stakeholderů pro rekreační lodě na konci životnosti
 • Skupina výboru pro směrnici o rekreačních plavidlech
 

Ing. Michal Vindyš

tel.: +420 221 802 180

e-mail: vindys@unmz.cz

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES 2016/424/EU MD Drážní úřad

www.ducr.cz

tel: + 420 972 241 835

+ 420 972 241 313

Ministerstvo dopravy

www.mdcr.cz

tel.: + 420 225 131 626

 • Výbor pro lanové dráhy
Ing. Michal Vindyš

tel.: +420 221 802 180

e-mail: vindys@unmz.cz

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES 2010/35/EU MD Ministerstvo dopravy

www.mdcr.cz

tel.: +420 225 131 271

Ing. Kateřina Kratochvílová (v zástupu)

tel.: +420 221 802 178

e-mail: kkratochvilova@unmz.cz

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii 2016/797/EU

2020/700/EU

MD Ministerstvo dopravy

www.mdcr.cz

tel.: +420 225 131 361

 • Výbor pro železniční interoperabilitu a bezpečnost
Ing. Zdeněk Pistora, CSc.

tel.: +420 221 802 173

e-mail: pistora@unmz.cz

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES 2014/90/EU MD Ministerstvo dopravy

www.mdcr.cz

tel.: +420 225 131 085

Ing. Michal Vindyš

tel.: +420 221 802 180

e-mail: vindys@unmz.cz

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES 2014/53/EU MPO

(ČTÚ)

Český telekomunikační úřad

www.ctu.cz

tel.: +420 224 004 576

Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 133

 • AdCo*
Ing. Zdeněk Pistora, CSc.

tel.: +420 221 802 173

e-mail: pistora@unmz.cz

 • AdCo*

*AdCo - Administrative Cooperation Group

**MDCG (MDR/IVDR) - Medical Devices Coordination Group

*** Notified Bodies Oversight (pracovní podskupina MDCG)

**** MDCG Standards (pracovní podskupina MDCG)

c) Kontaktní osoby pro další směrnice nového přístupu (gesce MPO)

(Uvedeno z důvodu nutné součinnosti s předpisy, které jsou v gesci ÚNMZ.)

Gesce Směrnice nového přístupu Číslo směrnice

změna

Orgány a organizace zastupující ČR v pracovních orgánech EK
gesce MPO Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/28/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a směrnice Rady 92/42/EHS a směrnice 96/57/ES a 2000/55/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi 2008/28/ES Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz

tel.: + 420 224 852 597

 

2. Zastoupení v pracovních orgánech EK k průřezovým právním předpisům EU

Gesce Právní předpis EU Číslo předpisu

Změna

Kontaktní osoba z ÚNMZ/ČAS zastupující ČR na jednáních pracovních orgánů EK
gesce ÚNMZ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti 2015/1535/EU Mgr. Irena Karasová

tel.: + 420 221 802 212

e-mail: karasova@unmz.cz

eu9834@unmz.cz

Ing. Jindra Kafková

tel.: + 420 221 802 194

e-mail: kafkova@unmz.cz

 • Výbor pro technické předpisy (směrnice 2015/1535/EU)
gesce ÚNMZ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci 1025/2012/EU

2015/1535/EU

Ing. Miroslav Čermák

tel.: +420 221 802 123

cermak@agentura-cas.cz

 • Výbor pro normalizaci

Ing. Miroslav Škop

tel.: +420 221 802 136

skop@agentura-cas.cz

 • Evropská mnohostranná platforma pro normalizaci v oblasti IKT

3. Zastoupení v dalších pracovních orgánech EK

 

Gesce Pracovní orgán EK Kontaktní osoba z ÚNMZ zastupující ČR na jednáních pracovních orgánů EK
gesce ÚNMZ Expertní skupina pro akreditaci a posuzování shody IMP

(Expert Group on the Internal Market for Products on Accreditation and Conformity Assessment)

 

JUDr. Natália Kolibová

tel.: +420 221 802 169

e-mail: kolibova@unmz.cz

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.