Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Účast na jednáních pracovních orgánů EK

Pracovní orgány Evropské komise

ÚNMZ zajišťuje zastoupení ČR v pracovních orgánech Evropské komise – komitologických výborech a expertních skupinách zřízených evropskými právními předpisy, které spadají do působnosti Úřadu. Seznam těchto pracovních orgánů včetně kontaktních osob je uveden v tabulce níže.

Podrobnější informace o náplni jednání pracovních orgánů EK je možné získat na adrese radaeu@unmz.cz.

Složení Evropské komise a její priority

Aktuální sbor Evropské komise byl schválen Evropským parlamentem 27. listopadu 2019 a svého mandátu se ujal 1. prosince 2019 a tím zahájil své pětileté funkční období. Předsedkyně kolegia Ursula von der Leyenová provedla změny v organizačním členění EK a jednotlivé komisaře stanovila vedoucími projektových týmů zodpovídajících za určité tematické portfolio. Obchodní věci v rámci Komise zastřešuje Valdis Dombrovskis (Lotyšsko), ekonomické záležitosti vede Paolo Gentiloni (Itálie), energetickou politiku Kadri Simson (Estonsko) a výkonnou místopředsedkyní pro digitální věk a hospodářskou soutěž je Margrethe Vestager (Dánsko). Agendu vnitřního trhu vede Francouz Thierry Breton. Česká komisařka, Věra Jourová, která zastává post místopředsedkyně EK, je odpovědná za agendu hodnoty a transparentnost. Podrobnosti o personálním složení EK, jejím způsobu práce i rozdělení portfolií mezi komisaře jsou popsány na webových stránkách EK.

Hlavní priority Evropské komise pro období 2019–2024 jsou následující (více zde):

·         Zelená dohoda pro Evropu – stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě,

·         Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí – prosazovat sociální spravedlnost a prosperitu,

·         Evropa připravená na digitální věk – posílit postavení občanů pomocí nové generace technologií,

·         Podpora evropského způsobu života – chránit naše občany a naše hodnoty,

·         Silnější Evropa ve světě – upevňovat naši odpovědnou vedoucí úlohu ve světě.

·         Nový impuls pro evropskou demokracii – rozvíjet, chránit a prohlubovat naší demokracii.

Základní cíle a priority své činnosti pro rok 2024 definovala Evropská komise ve svém pracovním programu ze dne 17. 10. 2023 s názvem „Jak dosáhnout stanovených cílů a připravit se na budoucnost, ve kterém mj. klade velký důraz na zjednodušení pravidel pro občany a podniky v celé Evropské unii a představuje důležité iniciativy zaměřené na snížení administrativní zátěže a lepší provádění a prosazování práva EU. Vzhledem ke končícímu legislativnímu cyklu Evropská komise primárně plánuje jen omezený počet nových iniciativ, které jsou potřebné ke splnění zbývajících závazků Evropské komise nebo reagují na nové výzvy, jako je udržení evropské suverenity v klíčových technologiích, zvyšování hospodářské bezpečnosti Evropy atd. Z dlouhodobých iniciativ bude Komise pokračovat mj. v plnění cílů Zelené dohody pro Evropu, rozvoji v oblasti digitalizace či umělé inteligence a nověji např. připravovat právní regulaci pro oblast vesmíru.

Pracovní program se skládá z politického sdělení a čtyř příloh obsahujících seznam (I) nových politik a legislativních iniciativ EK pro rok 2024; (II) významných návrhů a iniciativ k racionalizaci požadavků na podávání zpráv, hodnocení a kontrole účelnosti (fitness check); (III) prioritních aktuálně projednávaných návrhů a (IV) projednávaných legislativních návrhů, které EK hodlá v následujících 6 měsících stáhnout.

Pracovní program Evropské komise na rok 2024 zahrnuje níže uvedené návrhy a iniciativy v působnosti ÚNMZ:

 • návrh změny směrnice 2000/14/ES týkající se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí,  jejímž cílem je zrušit povinnost předávat informace o hluku u venkovních zařízení, které jsou již uvedeny na štítcích;
 • hodnocení fungování směrnice 2014/32/EU o měřidlech a směrnice 2014/31 o vahách s neautomatickou činností, které bude zaměřeno na oblast působnosti směrnic, technické požadavky a základní požadavky s ohledem na technologický pokrok a současný stav techniky, včetně digitalizace, a na posouzení možnosti zjednodušení ohlašovacích povinností vyplývajících ze směrnice pro členské státy;
 • hodnocení fungování nařízení (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci s cílem posoudit zejména schopnost evropského normalizačního systému včas poskytovat normy na podporu ekologického, digitální a jednotného trhu EU, zapojení malých a středních podniků do normalizace, procesní pravidla upravující žádosti o normalizaci, rozsah finanční podpory EU, potenciál pro zjednodušení a snížení administrativní zátěže, náklady na tvorbu norem v různých fázích procesu a pro různé zúčastněné strany atd.

Zastoupení na jednáních pracovních orgánů EK

1. Zastoupení ve výborech, pracovních/expertních skupinách EK

a) Sektory v gesci ÚNMZ

Předpis EU/ES/EHS Číslo předpisu změnaKontaktní osoba z ÚNMZ zastupující ČR v pracovních orgánech EKOrgány a organizace zastupující ČR v pracovních orgánech EK
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh2014/35/EUIng. Zdeněk Pistora, CSc.

tel.: +420 221 802 173

e-mail: pistora@unmz.cz

 • Výbor pro elektrická zařízení
 • Pracovní skupina pro elektrická zařízení nízkého napětí
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 133

 • AdCo*
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění opravy (CPR)305/2011/EU

568/2014

574/2014

Mgr. Václava Holušová

tel.: +420 221 802 181

e-mail: holusova@unmz.cz

 • Stálý výbor pro stavebnictví – SCC CPR
 • Poradní skupina pro stavebnictví – AG Construction
 • Neformální skupina pro revizi CPR Acquis
 • Pracovní podskupina AG CPR - SubAG Dangerous substances

 

Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 260

 • AdCo*

PAVUS

www.pavus.cz

tel.: +420 286 019 513

 • Pracovní podskupina AG Construction – SubAG Fire a EU Fire Information Exchange Platform
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček2009/48/ES

2012/7/EU

2013/681

2014/79/EU

2014/81/EU

2014/84/EU

2015/2115

2015/2116

2015/2117

2017/738

2017/774

2017/898

2018/725

2019/1922

2019/1929

2020/2088

2020/2089

2021/903

Ing. Milada Chudíčková, PhD.

tel.: +420 221 802 171

e-mail: chudickova@unmz.cz

 • Expertní skupina / Výbor pro bezpečnost hraček
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 229

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility2014/30/EUIng. Zdeněk Pistora, CSc.

tel.: +420 221 802 173

e-mail: pistora@unmz.cz

 • Pracovní skupina pro elektromagnetickou kompatibilitu
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420296 366 133

 • AdCo*
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS2016/425/EUIng. Michal Vindyš

tel.: +420 221 802 180

e-mail: vindys@unmz.cz

 • Expertní skupina pro osobní ochranné prostředky
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 134

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o dodávání vah s neautomatickou činností na trh2014/31/EUIng. Eliška Machová

tel.: +420 221 802 140

e-mail: machova@unmz.cz

 • Pracovní skupina/Výbor pro měřicí přístroje
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 134

 • AdCo*
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES2016/426/EUIng. Kateřina Kratochvílová

tel.: +420 221 802 178

e-mail: kkratochvilova@unmz.cz

 • Pracovní skupina pro spotřebiče plynných paliv
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 176

+420 296 366 251

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu2014/34/EUIng. Josef Kadlec

tel.: +420 221 802 163

e-mail: kadlec@unmz.cz

 • Expertní skupina/Výbor pro zařízení a ochranné systémy v prostředí s nebezpečím výbuchu
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 251

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy2014/33/EUIng. Jitka Futerová

tel.: +420 221 802 174

e-mail: futerova@unmz.cz
 • Expertní skupina/Výbor pro výtahy

Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 191

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh2014/68/EUIng. Petr Kára

tel.: +420 221 802 147

e-mail: kara@unmz.cz

Ing. Kateřina Kratochvílová (alternát)


tel.: +420 221 802 178


e-mail: kkratochvilova@unmz.cz • Pracovní skupina/Výbor pro tlaková zařízení


Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 176

+420 296 366 251

 • AdCo*

Strojírenský zkušební ústav, s. p. www.szutest.cz

tel.: +420 483 348 282

fax: +420 483 710 768

Pracovní skupina pro tvorbu pravidel

TÜV NORD Czech, s.r.o.

www.tuv-nord.com

tel.: +420 284 810 255

fax: +420 284 812 500

 • Pracovní skupina pro materiály

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh2014/29/EUIng. Petr Kára

tel.: +420 221 802 147

e-mail: kara@unmz.cz

 

Ing. Kateřina Kratochvílová (alternát)

tel.: +420 221 802 178

e-mail: kkratochvilova@unmz.cz

 • Pracovní skupina/Výbor pro tlaková zařízení
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 176

+420 296 366 251

 • AdCo*

Strojírenský zkušební ústav, s. p.

www.szutest.cz

tel.: +420 483 348 282

fax: +420 483 710 768

 • Pracovní skupina pro tvorbu pravidel
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)

2006/42/ES

596/2009/ES

2009/127/ES

167/2013/EU

2014/33/EU

2019/1243/EU

Ing. Jitka Futerová

tel.: +420 221 802 174

e-mail: futerova@unmz.cz

 • Expertní skupina/Výbor pro strojní zařízení
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 191

 • AdCo*
Směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva92/42/EHS

93/68/EHS

2004/8/ES

2005/32/ES

2008/28/ES

813/2013/EU

Ing. Kateřina Kratochvílová

tel.: +420 221 802 178

e-mail: kkratochvilova@unmz.cz

 • Výbor pro teplovodní kotle
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 251

 • AdCo*

Strojírenský zkušební ústav, s. p.

www.szutest.cz

tel.: +420 541 120 433

 • Poradní výbor – ECO-BED-AC**
Směrnice Rady 75/107/EHS ze dne 19. prosince 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se láhví používaných jako odměrné obalové nádoby a Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS75/107/EHS

2007/45/ES

Ing. Eliška Machová

tel.: +420 221 802 140

e-mail: machova@unmz.cz

 • Pracovní skupina/Výbor pro měřidla
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 130

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o dodávání měřidel na trh2014/32/EUIng. Eliška Machová

tel.: +420 221 802 140

e-mail: machova@unmz.cz

 • Pracovní skupina/Výbor pro měřidla
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 130

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí2000/14/ES

2005/88/ES

219/2009/ES

2019/1243/EU

Ing. Josef Kadlec

tel.: +420 221 802 163

e-mail: kadlec@unmz.cz

 • Expertní pracovní skupina pro hluk
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 191

 • AdCo*

Ministerstvo životního prostředí

www.mzp.cz

tel.: +420 244 464 711

 • Expertní pracovní skupina pro hluk – ad hoc
Směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů75/324/ES

94/001/ES

807/2003/ES

2008/47/ES

219/2009/ES

2013/10/EU

2016/2037/EU

Ing. Kateřina Kratochvílová

tel.: +420 221 802 178

e-mail: kkratochvilova@unmz.cz

 • Pracovní skupina pro aerosoly
 

* AdCo - Administrative Cooperation Group

** ECO-BED-AC - Ecodesign-Boiler Efficiency Directive Advisory Committee

b) Sektory u nichž má ÚNMZ spolugesci za oblast autorizace/notifikace subjektů posuzování shody

Směrnice nového přístupuČíslo směrnice

změna

Gesce

(Spolugesce)

Orgány a organizace zastupující ČR v pracovních orgánech EKKontaktní osoba

ÚNMZ

Nařízení EP a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS2017/745

2020/561 

2023/607

MZMinisterstvo zdravotnictví ČR

www.mzcr.cz

tel: +420 224 971 111

Státní ústav pro kontrolu léčiv

www.sukl.cz

tel.: +420 272 185 914

 • MDCG ** (MDR)
Mgr. Svatava Lagronová, Ph.D.

tel.: +420 221 802 143

e-mail: lagronova@unmz.cz

Ing. Milada Chudíčková, Ph.D.

tel.: +420 221 802 171

e-mail: chudickova@unmz.cz

 • NBO***
 • MDCG Standards****
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU2017/746

2022/112

2023/607

MZMinisterstvo zdravotnictví ČR

www.mzcr.cz

tel: +420 224 971 111

Státní ústav pro kontrolu léčiv

www.sukl.cz

tel.: +420 272 185 914

 • MDCG ** (IVDR)
Mgr. Svatava Lagronová, Ph.D.

tel.: +420 221 802 143

e-mail: lagronova@unmz.cz

Ing. Milada Chudíčková, Ph.D.

tel.: +420 221 802 171

e-mail: chudickova@unmz.cz

 • MDCG ** (IVDR)
 • NBO***
 • MDCG Standards****
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi2014/28/EUČBÚČeský báňský úřad

www.cbusbs.cz

tel.: +420 221 775 388

Ing. Josef Kadlec

tel.: +420 221 802 163

e-mail: kadlec@unmz.cz

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES2013/53/EUMDMinisterstvo dopravy

www.mdcr.cz

tel.: +420 225 131 213

+420 725 548 923

 • Expertní výbor pro rekreační a osobní plavidla
 • Skupina stakeholderů pro rekreační lodě na konci životnosti
 • Skupina výboru pro směrnici o rekreačních plavidlech
Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 134

 • AdCo*

Ing. Michal Vindyš

tel.: +420 221 802 180

e-mail: vindys@unmz.cz

 • AdCo*
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES2016/424/EUMDDrážní úřad

www.ducr.cz

tel: + 420 972 241 835

+ 420 972 241 313

Ministerstvo dopravy

www.mdcr.cz

tel.: + 420 225 131 626

 • Výbor pro lanové dráhy
Ing. Michal Vindyš

tel.: +420 221 802 180

e-mail: vindys@unmz.cz

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES2010/35/EUMDMinisterstvo dopravy

www.mdcr.cz

tel.: +420 225 131 271

Ing. Kateřina Kratochvílová

tel.: +420 221 802 178

e-mail: kkratochvilova@unmz.cz

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii2016/797/EU

2020/700/EU

MDMinisterstvo dopravy

www.mdcr.cz

tel.: +420 225 131 361

 • Výbor pro železniční interoperabilitu a bezpečnost
Ing. Zdeněk Pistora, CSc.

tel.: +420 221 802 173

e-mail: pistora@unmz.cz

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES2014/90/EUMDMinisterstvo dopravy

www.mdcr.cz

tel.: +420 225 131 085

Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 134

 • AdCo*

Ing. Michal Vindyš

tel.: +420 221 802 180

e-mail: vindys@unmz.cz

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES2014/53/EUMPO

(ČTÚ)

Český telekomunikační úřad

www.ctu.cz

tel.: +420 224 004 576

Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

tel.: +420 296 366 133

 • AdCo*
Ing. Zdeněk Pistora, CSc.

tel.: +420 221 802 173

e-mail: pistora@unmz.cz

 • AdCo*
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh2013/29/EU 

MPO

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz

tel.: +420 224 852 597

 

Ing. Josef Kadlec

tel.: +420 221 802 163

e-mail: kadlec@unmz.cz

*AdCo - Administrative Cooperation Group

**MDCG (MDR/IVDR) - Medical Devices Coordination Group

*** Notified Bodies Oversight (pracovní podskupina MDCG)

**** MDCG Standards (pracovní podskupina MDCG)

c) Kontaktní osoby pro další směrnice nového přístupu (gesce MPO)

(Uvedeno z důvodu nutné součinnosti s předpisy, které jsou v gesci ÚNMZ.)

GesceSměrnice nového přístupuČíslo směrnice

změna

Orgány a organizace zastupující ČR v pracovních orgánech EK
gesce MPO Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/28/ES ze dne 11. března 2008, kterou se mění směrnice 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a směrnice Rady 92/42/EHS a směrnice 96/57/ES a 2000/55/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi2008/28/ESMinisterstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz

tel.: + 420 224 852 597

2. Zastoupení v pracovních orgánech EK k průřezovým právním předpisům EU

GescePrávní předpis EUČíslo předpisu

Změna

Kontaktní osoba z ÚNMZ/ČAS zastupující ČR na jednáních pracovních orgánů EK
gesce ÚNMZSměrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti2015/1535/EUJUDr. Radka Buckley

tel.: + 420 221 802 216

e-mail: eu9834@unmz.cz

Ing. Jindra Kafková

tel.: + 420 221 802 194

e-mail: kafkova@unmz.cz

 • Výbor pro technické předpisy (směrnice 2015/1535/EU)
gesce ÚNMZNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci1025/2012/EU

2015/1535/EU

Ing. Miroslav Čermák

tel.: +420 221 802 123

cermak@agentura-cas.cz

 • Výbor pro normalizaci

Ing. Miroslav Škop

tel.: +420 221 802 136

skop@agentura-cas.cz

 • Evropská mnohostranná platforma pro normalizaci v oblasti IKT

3. Zastoupení v dalších pracovních orgánech EK

GescePracovní orgán EKKontaktní osoba z ÚNMZ zastupující ČR na jednáních pracovních orgánů EK
gesce ÚNMZExpertní skupina pro akreditaci a posuzování shody IMP

(Expert Group on the Internal Market for Products on Accreditation and Conformity Assessment)

 

Ing. Jitka Kabátková

tel.: +420 221 802 164

e-mail: kabatkova@unmz.cz