Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Aktualizace doplnění metodických pokynů

Doplnění metodických pokynů

Odkazy na technické normy, technické dokumenty v návrzích předpisů

V případě, že návrh předpisu obsahuje odkazy na národní technické normy je gestor předpisu povinen uvést v bodě č. 8 nebo 9 notifikačního formuláře 2015/1535/EU (dříve 98/34 notifikačního formuláře) odkazy na tyto technické normy spolu s uvedením čísla české technické normy (nebo-li, označením technické normy) a katalogového čísla (jedná se o jednoznačný identifikátor; který je uveden na poslední straně české technické normy).  Dále je gestor předpisu povinen jakoukoliv písemnou formou požádat a jednoznačně označit Kontaktnímu místu pro směrnici 2015/1535/EU (dále jen Kontaktnímu místu), které konkrétní dokumenty chce postoupit do notifikační procedury podle směrnice 2015/1535/EU. Kontaktní místo ve spolupráci s Informačním centrem ÚNMZ vygeneruje z databáze norem příslušné české technické normy, do jejichž záhlaví bude umístěn neodstranitelný ochranný prvek, určující, informující o tom, že je zákaz českou technickou normu dále šířit a že slouží pouze pro účely notifikace. Takto označené české technické normy Kontaktní místo nahraje do databáze Trisv2 pod “Other text“, což znamená, že budou viditelné pouze Evropské komisi a Kontaktním místům pro směrnici 2015/1535/EU ostatních členských států EU.

Pokud návrh předpisu odkazuje na technické dokumenty nebo podnikové normy, je nezbytné, aby gestor předpisu o tomto písemně informoval Kontaktní místo a zároveň mu postoupil vlastní texty daných technických dokumentů a interních podnikových norem za účelem jejich notifikace na EK.

Uvádí-li gestor předpisu v návrhu předpisu odkazy na evropské normy, harmonizované normy nebo mezinárodní normy, popřípadě mezinárodní doporučení, je povinen v bodě č. 8 nebo 9 notifikačního formuláře 2015/1535 uvést odkazy na tyto technické normy a mezinárodní doporučení. Kontaktní místo nebude uvedené technické normy a mezinárodní doporučení postupovat v rámci notifikace návrhu předpisu na EK, neboť lze předpokládat, že k uvedeným normám a doporučením mají přístup všechny členské státy i EK.

Pokud však evropská nebo harmonizovaná norma nebo mezinárodní norma obsahuje národní přílohu nebo národní poznámku, je třeba postupovat stejným způsobem, jaký je popsán výše u národních technických norem; v opačném případě nebude národní příloha, národní poznámka obsahující požadavky na výrobek notifikována na Evropskou komisi.

Odkazuje-li návrh předpisu na evropskou legislativu, je gestor předpisu povinen v bodě č. 8 nebo 9 notifikačního formuláře 2015/1535  tyto odkazy uvést.

ÚNMZ doporučuje, aby gestoři předpisů v případě notifikace návrhů novel, uváděli do bodu č. 8 nebo 9 notifikačního formuláře 2015/1535 odkazy na národní technické normy, dále evropské normy, harmonizované normy nebo mezinárodní normy obsahující národní přílohu anebo národní poznámku i v těch případech, pokud na ně odkazoval předpis, který se novelizuje, a dále postupovali stejným způsobem, jaký byl popsán výše u národních technických norem, jelikož jedině takto se lze vyhnout případným problémům.

Výsledkem konzultací s EK je jednoznačné doporučení gestorům předpisů neuvádět v návrzích předpisů odkazy na technické normy, ale uvést do textu přímo požadavky na výrobek. Jako příklad lze uvést Dánsko, které pochopilo, že uvádění odkazů na národní technické normy v návrzích předpisů vytváří překážky obchodu a od takových odkazů ustoupilo.